ÇANAKKALE YAT LİMANI

40° 09. 202' N - 26° 24. 358' E

Yacht - Supplement - - Istanbul ve Marmara Bölgesi -

ÇAnAkkAlE BoğAzı'nın ortAsınDA, şEHIr mErkEzInDE BulunAn ÇAnAkkAlE YAt LImAnı, kAFE, rEstorAn, mArkEt, pAzAr yErI vE AlışvErIş mErkEzInE yürümE mEsAFEsInDE. HEm kAmErA HEm DE GüvEnlIk GörEvlIlErInIn 7/24 kontrolünDE BulunAn lImAnDA, zoDyAk BotlArlA yAtlArın lImAnA GIrIşI sAğlAnıyor. SürEklI ElEktrIk, su, IntErnEt, yAkıt, sıCAk Duş vE çAmAşır olAnAklArı BulunAn mArInA GEçICI HuDut kApısı olDuğunDAn trAnsItloG IşlEmlErI DE yApılıyor. LImAnDAn yAtçılArA şEHrI GEzmElErI IçIn üCrEtsIz BIsIklEt tEmIn EDIlIyor. AyrıCA GEmI BAtıklArınA sCuBA DAlış olAnAğı DA vAr. Bağlama Kapasitesi Denizde 250 / Karada - Lift - Telsiz Kodu VHF 73 İletişim canakkalebelediyesimarina.com, +90 (286) 212 84 53

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.