IC ÇEŞME MARİNA

38° 19ı 24 N / 26° 18ı 08 E

Yacht - Supplement - - Ege Bölgesi -

2010 yAzınDA kApılArını AçAn ÇEşmE MArInA, “JACk NICHol – Üstün TAsArım ÖDülü”, “KEntsEl KAlItE İçIn DIyAloG – KArmA KullAnım ÖDülü”, “Altın ÇıpA ÖDülü” vE İzmIr İl Kültür TurIzm MüDürlüğü’nün vErDIğI “Yılın TurIzm YAtırımCısı” öDülü olmAk üzErE Dört önEmlI DEnIzCIlIk öDülünün sAHIBI. ADnAn MEnDErEs UluslArArAsı HAvAAlAnı’nA yAlnızCA 45 DAkIkA mEsAFEDEkI mArInAyA 60 m uzunluğA kADAr 400 tEknE BAğlAnABIlIyor. GEnIşlIğI 88 m olAn mArInA 300 m DAlGA kırAnlA korunDuğunDAn yAtlAr GüvEnlE GIrIş yApABIlIyor. MInImum 3 m DErInlIktE HIzmEt vErEn tEsIstE 20 tonluk tEknE tAşıyıCı IlE 100 tEknE kApAsItElI çEkEk AlAnı Bulunuyor. MArInA, çArşı AlAnınDAkI BIrBIrInDEn şık vE Huzurlu rEstorAnlArı, kAFElErI vE BArlArı IlE GECElErI CAnlı vE EğlEnCElI BIr AtmosFEr sunuyor. Bağlama Kapasitesi Denizde 400 / Karada 100 Lift 80 Ton Telsiz Kodu VHF 72 İletişim http://cesmemarina.com.tr, +90 (232) 712 25 00

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.