TEOS MARİNA

38° 11' 79" N - 26° 47” E

Yacht - Supplement - - Ege Bölgesi -

5 Altın ÇıpA vE MAvI BAyrAklı TEos MArInA, TürkIyE’nIn Ilk sAkIn şEHrI SEFErIHIsAr sınırlArı IçInDE Bulunuyor. 2016 yılınDA IMCI tArAFınDAn 5 MAvI YılDızlı mArInA olArAk sEçIlEn TEos MArInA, Bu özEllIğIylE DünyADAkI 14, TürkIyE’DEkI IkI mArInADAn BIrI olDu. ADnAn MEnDErEs HAvAAlAnı’nA 50 km, İzmIr mErkEzE 40 km mEsAFEDEkI mArInADA IkI HElIkoptEr pIstI, DEpo AlAnlArı, çAmAşır, Duş, BulAşık ünItElErI, IntErnEt vE TV BAğlAntısı, rEstorAn, kAFE, BAr sAğlık mErkEzI, spA, mArkEt vE ATM Bulunuyor. 217 ArAçlık Açık otopArkı vE kApAlı GArAJlArı olAn mArInADA Iç ulAşım IçIn ElEktrIklI ArAçlAr mEvCut. Bağlama Kapasitesi Denizde 510 / Karada 80 Lift 75 Telsiz Kodu VHF 72 İletişim www.teosmarina.com.tr, +90 (232) 745 80 80

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.