SETUR KUŞADASI MARİNA

37° 52' 00" N - 27° 15.6’ 30” E

Yacht - Supplement - - Ege Bölgesi -

1978 yılınDAn Bu yAnA Koç Topluluğu’nun BIr üyEsI olArAk HIzmEt vErEn SEtur MArInA, 11 tEsIsIylE TürkIyE’nIn tEk zInCIr mArInA IşlEtmEsI. SEtur AIlEsInE 2011 yılınDA kAtılAn KuşADAsı MArInA, şEHIr mErkEzInDE. HAlEn DEvAm EDEn moDErnIzAsyon yAtırımı tAmAmlAnDığınDA 5 Altın ÇıpAlı BIr mArInAyA DönüşmEsI plAnlAnıyor. YAtçılArının yurtDışı GIrIş / çıkış IşlEmlErInI yApABIlECEğI önEmlI mArInAlArDAn BIrI olAn KuşADAsı MArInA’DA çEkmE-AtmA, Alt yıkAmA, pAyAnDA, kışlık BAkım vE tEknIk onArım HIzmEtlErI vErIlIyor. MArkEt, AVM, rEstorAn, kAFEtEryA, ATM, rEkrEAsyon AlAnlArı vE HElIkoptEr pIstI BulunAn mArInA, BElDEDEkI yAşAmın 12 Ay CAnlılığını korumAsı nEDEnIylE yAtçılArın sürEklI konAklAmA mErkEzI HAlInDE. Kış AylArınDA BAlık tutmA turlArı, yAz AylArınDA DA özEl DAlış turlArı DüzEnlEnIyor. Bağlama Kapasitesi Denizde 450 / Karada 150 Lift 45 Ton Telsiz Kodu VHF 16/73 İletişim www.seturmarinas.com, +90 (256) 618 14 60

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.