D-MARİN TURGUTREİS MARİNA

36° 59' 59" N - 27° 15' 21" E

Yacht - Supplement - - Ege Bölgesi -

BoDrum’A 20 km uzAklıktA yEr AlAn D-MArIn’In Ilk mArInAsı TurGutrEIs, Doğuş GruBu’nun uluslArArAsı mArInA Ağının Ilk yAtırımı. YAt kulüBü, mAvI BAyrAklı DEnIzI vE HElIkoptEr pIstI BulunAn D-MArIn TurGutrEIs, 8 - 15 m uzunluğunDAkI tEknElEr IçIn HEm tonozlu HEm DE pArmAk IskElElErE, 16 - 75 m ArAsınDAkI tEknElEr IçIn DE tonozlu vE ABorDA BAğlAmA olAnAğı sunuyor. Gümrük HIzmEtI DE vErIlEn mArInADA, ButIklEr, GAlErIlEr, BAr vE rEstorAnlAr Bulunuyor. AçıkHAvA sInEmAsı, yüzmE HAvuzu, tEnIs kortlArı, Türk HAmAmı, sAunA, spA, süpErmArkEt, kApAlı vE Açık otopArk vE HElIkoptEr pIstI DE BulunAn mArInADA Alt yıkAmA, pAlAmAr vE DAlGıç HIzmEtlErInIn yAnı sırA tEknIk BAkım vE onArım DEstEğI DE sunuluyor. 10 BIn mEtrEkArElIk AlAnDA kurulu olAn mArInA, D-MArIn DEnIz FIlmlErI FEstIvAlI IlE D-MArIn TurGutrEIs UluslArArAsı KlAsIk MüzIk FEstIvAlI’nE DE Ev sAHIplIğI yApıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.