TARABYA & İSTİNYE TEKNE PARK

Tarabya 41° 08' 30" N - 29° 03' 45" E İstinye 41° 06’ 46” N, 29° 03’ 23" E

Yacht - Supplement - - Istanbul ve Marmara Bölgesi -

İstAnBul BüyükşEHIr BElEDIyEsI, İstAnBul’DA tEknElErIn DüzEnsIz BAğlAnmAsınA moDErn, çEvrECI vE EstEtIk BIr çözüm GEtIrEn tEknE pArklArı Ilk olArAk İstInyE vE TArAByA'DA HIzmEtE Açtı. İşlEtmEsI İSPARK tArAFınDAn yApılAn toplAm 445 tEknE vE yAt kApAsItElI İstInyE vE TArAByA TEknE PArklAr, çEvrE Dostu, portAtIF, IstEnIlDIğInDE tAşınABIlEn vE kıyıDAn AçıktA, yüzEr IskElElEr şEklInDE tAsArlAnDı. 30 m kADAr olAn yAtlAr İstInyE, 16 m kADAr olAnlAr TArAByA TEknE PArk’tA BAğlAnıyor. GEnEl oFIs vE EnFormAsyon HIzmEtlErInIn yAnı sırA su, ElEktrIk, WC, GüvEnlIk vE tEknIk sErvIs HIzmEtlErI sunulAn tEknE pArklArDAn kısA sürElI BAğlAnmAk IstEyEn tEknE sAHIplErI DE yArArlAnABIlIyor. İSPARK, yAkınDA HIzmEtE GIrmEsI plAnlAnAn PAşABAHçE, KuruçEşmE, BEykoz vE BEBEk tEknE pArklArlA BIrlIktE kApAsItEsInI 5 BInE çıkArtmAyı HEDEFlIyor. Bağlama Kapasitesi Denizde 445 / Karada - Lift - Telsiz Kodu VHF 72 İletişim www.istmarin.com.tr, İstinye: +90 (216) 635 00 45, Tarabya: +90 (216) 635 00 46

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.