Straw­ber­ries

Easy Cook - - WEEKEND SEASONAL -

Put them in the sun­shine and let them go a bit soft – this will re­ally en­hance Ì i y>Û ÕÀ° ÕÌ v À ` vviÀi Ì Û>À iÌ iÃÆ ÌÀÞ > *i}>ÃÕÃ À > > LÀ `}i >Û ÕÀ Ìi or, if you can, a Marie De Bois, which is sim­i­lar to a wild straw­berry.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.