Serve with… Tomato cooler

Easy Cook - - EVERYDAY BEANS -

Mix to­gether 300g chopped toma­toes, £ Ìë }À>Ìi` } }iÀ] ¤ w i Þ V ««i` Ài` > ` « i ÌÞ v vÀiÃ Þ }À Õ ` L >V «i««iÀ° Ƃ`` > ÌÌ i Ã> Ì] ÃÌ À > ` ÃiÀÛi°

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.