Want to use frozen prawns?

Easy Cook - - WEEKEND GET AHEAD -

Fol­low the recipe but omit the «À>Ü Ã° >ÞiÀ Ì i wà ] Ûi} > ` Ã>ÕVi] Ì i vÀi­iâi Ì Ãi«>À>Ìi Þ vÀ Ì i >à i` « Ì>Ì °

ivÀ ÃÌ Õ Ì ««i` « i > ` >Ã ] Ì i ÃV>ÌÌiÀ Ì i vÀ âi «À>Ü Ã ÛiÀ Ì i « i] Ì « Ü Ì Ì i « Ì>Ì ] Ì i L> i >Ã >L Ûi°

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.