Beachd Ailein

The Oban Times - - Letters - AL­LAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk

THA BILE Fogh­laim (Alba)a’ dol tro chùrsa deas­baid anns a’ Phàr­la­maid an- dràsta agus am measg phrìomh amasan eile a thaobh chòraichean chloinne tha mo­laid­hean ann a thaobh dhleas­t­anasan Chomhair­lean air a bhith a’ measadh iar­rtais agus a’ lìbhrigeadh fogh­lam Gàidhlig.

Ach ann am beachd luchd-io­mairt na Gàidhlig chan eil seo làidir gu leòr is chan eil e a’ toirt còir air fogh­lam tron Ghàidhlig. Gu dearbh chanadh cuid nach biodh cus eadar- dhealachadh ann bhon t-suid­heachadh a bh’ againn de­ich bli­adhna fic­head air ais nu­air a bha Comhair­lean a bha tai­ceil dhan chà­nan deò­nach aon­adan Gàidhlig a stèid­heachadh nan d’ rachadh aca air luchd-tea­gaisg a lorg.

’S e an t- eadar- dhealachadh a th’ air cùl an deas­baid air a’ Bhile seo gum bheil a-nise Achd Gàidhlig againn a tha a’ geall­tainn co-io­nan­nachd spèis dhan Ghàidhlig ma choin­neimh na Beurla, agus tha Plana Nàiseanta Gàidhlig a’ daingneachadh rùn Riaghal­tais na h-Alba a thaobh leasachadh na Gàidhlig. Le cùisean air glu­asad cho fada air ad­hart, agus le làn-aithne gum bheil fogh­lam tro mhead­han na Gàidhlig bunaiteach ann an ath-leasachadh

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.