Beachd Ailein

The Oban Times - - Letters - AL­LAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk

BHA MI GU MATH MÌ-THOILICHTE nu­air a chaidh coin­neamh de chomataidh mhion- chà­nanan Eòr­pach a ghairm dà latha ron Nol­laig.

Cha robh dol às againn oir bha co- dhù­naid­hean cu­d­ro­mach a’ tigh­inn tràth sa Bh­li­adhn’ Ùr agus dh’fheuma­maid a bhith dei­seil.

An aon “fhaothachadh” a bh’ ann dhuinne a bha a’ siub­hal as­tar b’ e gun d’ rin­neadh a’ choin­neamh aig por­tad­hair Bhaile Àtha Cliath. Bha an t-àite air chrith agus na ceu­dan a’ feitheamh gus fàilte a chur air càird­ean a’ tigh­inn dhachaigh air saor-làithean.

Bha faireachadh cho blàth ‘s cho càird­eil a’ coin­neachadh luchd-siub­hail ‘s gur cin­nteach gun robh iad uile a’ dùrach­dadh a bhith nam pàirt den du­alchas Èire­an­nach ud! Gu cin­nteach cha robh ìomhaigh na inbhe mion- chà­nanan ri fhaireachadh.

Saoilidh mi gun robh an aon seòrsa fhaireachaid­hean a’ nochdadh ann am farpais ball- coise Cupa na h-Eòrpa nu­air a chun­nacas In­nis Tìle agus a’ Chuim­righ, an dà dhùthaich bheag, a’ dèanamh a’ chùis air a dhà de na dùthchan­nan mòra. Dàib­hidh a’ coin­neachadh Go­liat dà thuras anns an aon fharpais! Cuiridh mi geall nach robh duine aig an robh am freumh as taine ri du­alchas nan dùthchan­nan beaga sin nach robh moiteil a’ faicinn mar a thachair.

Thèid mi ‘n ur­ras cuideachd gun d’ fhuair muin­ntir In­nis Tìle agus na Cuim­righ mis­neachadh agus to­gail, agus nach bu mhath gum maireadh sin dhaibh. Bha e air a bhith fìor mhath cuideachd nan robh an fharpais Eòr­pach seo air bar­rachd aithne a thoirt dha na cà­nanan is na du­alchasan eadar- dhealaichte aig na dùthchan­nan fa leth a tha a’ gab­hail pàirt.

Tha cothrom an lùib thachar­tasan den t-seòrsa seo to­gail agus bros­nachadh a thoirt dha mion- chà­nanan agus gu dearbh bea­gan de rùn phoilea­said­hean Eòr­pach air còraichean luchd- cleach­daidh mhion- chà­nanan a chur an gnìomh.

An t-seach­dain seo chaidh cuideachd bha cuimh­neachain air a’ Chogadh Mhòr agus gu sòn­raichte toiseach blàr brùideil, agus faoin, an Somme mar bhrat os cionn aoibh- neis buil fharpaisean ball- coise. ‘S e ùine mhòr a th’ ann an ceud bli­adhna ach tha e cho ceart a bhith a’ glei­d­headh cuimhne agus a’ toirt ur­ram dha na mil­leanan a chaill am beatha.

Chan ur­rainn dha neach a sheal­las air na bheil an siud de dh’ain­mean air clachan-uaighe agus air na cuimh­neachain tiamhaidh dhan fhead­hainn nach d’ fhuaras air­son an tiodhla­cadh, gun beach­dachadh air meud a’ chall a dh’fhuil­ing an saoghal. Dh’fhuil­ing na cà­nanan is du­alchasan dam buineadh an fhead­hainn a chail­leadh cuideachd, agus tha fhios gum bheil dleas­t­anas oirnn na dìlea­ban prì­seil sin a gh­lei­d­headh mar phàirt den ur­ram a choisinn an cuid ìobairtean.

WELSH AND ICE­LANDIC VIC­TO­RIES in Euro 2016 matches will have stim­u­lated the con­fi­dence of their peo­ple and it seems a pity that the com­pe­ti­tion doesn’t give more recog­ni­tion to the lan­guages and cul­ture of com­pet­ing coun­tries.

Foot­balling eu­pho­ria is shad­owed by me­mories of the bru­tal­ity and hor­ror of the Somme, and we are re­minded of our duty to hon­our the mem­ory, and the lan­guages and cul­tures, of those who died.

Ailean Caim­beul (Al­lan Camp­bell), ailean@oban­times.co.uk.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.