Beachd Ailein

The Oban Times - - LETTERS - AL­LAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk Ailean Caim­beul

DIARDAOIN SEO CHAIDH chaidh tagradh le còrr air dà cheud mìle ainm a shìneadh dha oifigich aig Sràid Down­ing ag iar­raidh ur­ram a bhuileachadh air Seòras MacIain an aon bhall a th’ air fhà­gail beò de Sguad­ran 617 nam Dam Busters a sgrios trì damaichean anns a’ Ghear­mailt air an 17 Cèitean 1943.

Bha e cho doirbh ionn­saigh a thoirt aig Möhne, Eder agus Sorpe ri linn ta­lamh àrd is gun deach am ‘boma bo­cadaich – bounc­ing bomb’ aig Barnes Wal­lis a leasachadh air­son feuchainn orra.

Tha eachdraidh a’ dearb­hadh mar a shoirb­hich leis an ionn­saigh, agus a’ ghaisge aig daoine òga a’ coileanadh ruathar-ad­hair an aghaidh brasshruth ur­chair bho ghun­naichean dìon.

Ach bu daor a chean­naich Sguad­ran 617 na bhuin­nig iad is faisg air leth nan itealan agus cao­gad ‘s a trì duine air an call.

Chaidh ur­ram Crois Bhic­to­ria a bhuileachadh air Guy Gib­son, ceannsalach an Sguadrain, ach ged a dhearbh Barnes Wal­lis a chuid ealan­tachd leis a’ bhoma bo­cadaich, bha a chuid toileachais à sin air a mhil­leadh gu mòr le aithne air na chaill am beat­hannan anns an ionn­saigh.

Saoilidh mi gum bheil e ceart gun tèid gaisge ann an co­gadh, agus gu sòn­raichte aig àm sìthe, aith­neachadh gu poblach agus ma tha crei­deas gu bhith aig siostam ur­ra­man na dùthcha seo, tha fhios gum bheil Seòras MacIain airidh air aithne.

Aig an aon àm chanadh mòran le làn- cheartas gun robh mìl­tean a nochd gaisge ann an co­gaid­hean nach d’ fhuair aithne, ‘s dòcha gun robh an àireamh ro mhòr dhan t-siostam.

Tha MacIain ceart le bhith ag ràdh gum bi dad sam bith a thèid a bhuileachadh air­san na ur­ram dhan a h-uile neach a thug seirb­heis ann an Sguad­ran 617.

Thug seo orm fhìn smaoineachadh às ùr air cho beag còmhraidh ‘s a dhèanadh lei­thid m’ athair air na chun­naic is na dh’fhuil­ing e sa chogadh, agus tha fhios gum bheil iomadach teagh­lach eile aig am bheil an aon fhi­anais.

Ach tha mise air tigh­inn chun a’ cho-dhù­naidh gur e bu choireach dhan t-sàmhchair sin gun robh daoine a’ feuchainn ris na chun­naic, na dh’fhuil­ing, is na rinn iad a chur às an cuimhne.

Mar eisim­pleir, aon iom­radh air comhail­teachd iar­galta dhan Ruis aig àm an Dàrna Co­gaidh a chuala mi bhom athair, seal­ladh a tha fios agam a mhair leis fad a bheatha, b ’e sin uamhas a bhith a’ seòladh tan­cair tro mhuir a bha na teine le ola shoithich a chaidh a cur fodha is e a’ faicinn ‘s a’ cluin­ntinn dhaoine anns an uisge nach b’ ur­rainn dha a chuideachadh. Cha b’ iong­nadh lei­thid a chuimhne na trom-laighe! LAST THURS­DAY a 200,000-sig­na­ture pe­ti­tion was sub­mit­ted to Down­ing Street ask­ing that 95-yearold Ge­orge John­son, the last sur­vivor of the 1943 617 Squadron Dam Buster raids, be honoured.

I be­lieve he should, be­cause John­son has stated that any hon­our he re­ceives will be for his squadron and for­mer col­leagues. Ailean Caim­beul (Al­lan Camp­bell) ailean@oban­times.co.uk

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.