Beachd Ailein

The Oban Times - - Letters - AL­LAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk Ailean Caim­beul (Al­lan Camp­bell) ailean@oban­times.co.uk.

SAOILIDH MI NACH EIL CEÒL spi­o­radail ann a bheir bàrr air sailm gan seinn sa Ghàidhlig anns an t-seann dòigh is an slu­agh a’ lean­tainn fir a tha cur a-mach na loidhne.

Nuair a chluin­n­ear lei­thid sin air làrach co­gaidh mar raon aog­naidh Chùil Lo­dair tha e sòn­raichte tiamhaidh, agus sin mar a bha Disathairne seo chaidh nuair a chuar­taich Co­mann Gàidhlig Inbhir Nis an t-seirb­his cuimh­neachaidh bh­li­adhnail air a’ bh­làr mhill­teach sin. ‘S e cùis iong­naidh a th’ ann a bhith a’ faicinn agus a’ cluin­ntinn dhaoine a th’ air siub­hal bho dhùthchan­nan feadh an t-saoghail gus a bhith an làthair aig Cùil Lo­dair air­son co-latha a’ bh­làir a chomhar­rachadh.

Chan e sin a-mhàin ach thig iad air an èideadh ann an trusgain an­nasach a bhuineadh dhan àm, agus cuid fiù ‘s le ar­ma­chd nan cois cuideachd. Bhiodh e furasta ‘s dòcha fà­gail orra nach eil an­nta ach bua­mas­tairean faoine a tha gan cluich fhèin ann an sgeu­lachd Bh­li­adhna Theàr­laich, ach na mo bheachd fhìn ‘s e tha seo ach foillseachadh air iomall den lìonra a dh’fhàs à eachdraidh cru­adal nan Gàid­heal agus a tha fhathast làidir anns na dùthchan­nan cèine sin. ‘S dòcha gum bu chòir dhuinn a bhith moiteil gum bheil daoine feadh an t-saoghail aig am bheil moth­achadh cho làidir air an cuid freumhan teagh­laich agus eachdraidh.

Na ciad òraid mar Chean­nard a’ Chomainn thug an crao­ladair ain­meil Jo NicDhòmh­naill iom­radh air gur i 2017 Bli­adhna Eachdraidh, Dualchais, agus Arc- eòlais ann an Alba agus bhruid­hinn i air cho iom­chaidh ‘s a bha e cuimh­neachadh air na chaidh ìobairt aig a’ bh­làr agus an geur-lean­mhainn a lean air feadh na Gàid­heal­tachd. Chuir i cuideachd an cuimhne luchd- èis­teachd an sgrios a rinn na thachair air cor agus du­alchas nan Gàid­heal, agus chomhar­raich i gu sòn­raichte an cru­aidh- chàs a thàinig air uimhir de bhoire­an­naich, agus an cuid cloinne, nuair a chaidh cèilean a chall. Dhealb­haich Jo seo gu h-in­ntin­neach le taghadh de bhàr­dachd a chaidh a sgrìob­hadh le bana-bhàird an dèidh Blàr Chùil Lo­dair agus bhuail e orm fhìn gun robh na smuain­tean seo cuideachd air leth iom­chaidh aig àm far am bheil prìomh dhùthchan­nan cumhachdach an t-saoghail air glu­asad gu ìre bagradh co­gaidh mar nach fha­cas bho chionn còrr math air leth- cheud bli­adhna nuair a bha Ameirea­gaidh agus an Ruis a’ maoid­headh air a chèile a thaobh Chiùba.

Nach tric a chanadh mo sheanair Ailean Alas­dair, a chaidh tron chiad chogadh anns a’ Chabh­laich Rìoghail, gun dèanadh amadan sam bith co­gadh ach gur e duine glic a dhèanadh sìth. Bidh sinn an dòchas gun toir Nì Math glio­cas dhan fhead­hainn aig am bheil an cumhachd! IN HER chief­tain’s speech at the In­ver­ness Gaelic So­ci­ety’s Bat­tle of Cul­lo­den me­mo­rial ser­vice last Satur­day, the re­spected Gaelic broad­caster Jo Macdon­ald spoke of the im­pact of war on women and chil­dren, and on cul­ture.

This seemed a poignant warn­ing when world su­per­pow­ers reach the high­est lev­els of po­ten­tial con­flict since the 1962 Cuban cri­sis.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.