Àrd-sgoil Àird nam Mur­chan soirbheachail aig Duaisean Fogh­laim na h-Alba

The Oban Times - - Leisure -

THA Bòrd na Gàidhlig a’ cur meal-a-naid­heachd air Àrd-sgoil Àird nam Mur­chan a bhuan­naich Duais Fogh­lam Gàidhlig aig Duaisean Fogh­laim na h-Alba 2017.

Chaidh sgioba luchdtea­gaisg, luchd-taice agus pàran­tan Àrd-sgoil Àird nam Mur­chan a mho­ladh gu mòr air­son na tha iad a’ dèanamh leis an òi­gridh air­son cul­tar na Gàidhlig, agus du­alchas na sgìre, a leasachadh agus a bhros­nachadh air feadh na coim­hearsnachd.

Am measg na tha òi­gridh na sgoile a’ dèanamh tha iad a’ gab­hail pàirt ann an Duaisean John Muir, cèilid­hean, Deas­bad Nàiseanta nan Sgoil­tean, farpais FilmG agus ca­manachd far a bheil iad a’ faigh­inn bar­rachd eòlais air a bhith ag ionnsachadh agus far a bheil iad a’ leasachadh nan sgilean Gàidhlig aca. Leis a bhith an sàs anns na dio­fair phròiseac­tan, tha iad a’ faigh­inn buan­nachd mhòr a-mach a bhith coin­neachadh ri agus a’ dèanamh càird­eas le daoine òga eile bho air feadh Alba.

Le stiùireadh làidir bho Chean­nard na sgoile agus le taic bho na tid­searan, luchd- obrach eile agus pàran­tan tha Gàidhlig san sgìre a’ dol bho neart gu neart agus tha seo na ad­hb­har toileachais mhòir a rèir Mona Wil­son, Stiùiriche Fogh­lam na Gàidhlig aig Bòrd na Gàidhlig.

A’ bruid­hinn às leth Bhòrd na Gàidhlig thuirt a’ Bhean-phòsta Wil­son: ‘Tha sinn air­son meal-a-naid­heachd a chur air a h-uile duine co- chean­gailte ri ÀrdS­goil Àird nam Mur­chan a tha aig cridhe na coim­hearsnachd agus a tha gu math airidh air an duais chliùiteach seo a bhuan­nachadh.’

Thòisich Duaisean Fogh­laim na h-Alba ann an 2001 agus tha iad air an cur air dòigh leis an

Daily Record agus Fogh­lam Alba le taic bho bhuidhnean mar Bhòrd na Gàidhlig agus Alba Chruthachail.

Crìoch Air­son tu­il­leadh fios­rachaidh mun bhrath-naid­heachd seo cuiribh fios gu Mur­chadh Moireas­dan Manaid­sear Con­al­traidh agus Thachar­tasan (Sealach) aig Bòrd na Gàidhlig, air post- d mur­chadh@ gaidhlig. scot no air a’ fòn 01463 225454.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.