Beachd Ailein

The Oban Times - - Letters - AL­LAN CAMP­BELL ailean@oban­times.co.uk Ailean Caim­beul Ailean Caim­beul (Al­lan Camp­bell) ailean@oban­times.co.uk

BHA AN T-UISGE A’ DÒRTADH is mi a’ til­leadh às an Eilean Sgitheanach bho chionn ghoirid agus ‘s gann gun robh an trafaig a’ glu­asad is car­bad slao­dach neo dhà a’ ba­cadh na bha air an cùlaibh.

Bho mhul­lach Dhruim nan Cleòc chithinn gun robh sre­ang de char­badan a’ sìneadh suas ri mìle romham agus ged nach fhaicinn fada às mo dhèidh, bha an loidhne a’ lean­tainn an sin. Feu­maidh tu foighidinn a’ siub­hal rathaidean na Gàid­heal­tachd aig àm sam bith ach tha cùisean gu sòn­raichte trang le luchd-tu­rais fad an t-samhraidh agus tha mòran a nì gàird­eachas ri sin is iad an eisimeil a’ gh­nìomhachais air­son bith-beò.

‘S fhada bho thòisich turasachd air buaidh a thoirt san Eilean Sgitheanach agus gu mì-fhor­tanach dh’fhuil­ing cà­nan is cul­tar du­alchasach an àite ri linn. Ged a tha e fìor mhath a bhith a’ faicinn bea­gan ga dhèanamh tron Ghàidhlig ann a bhith a’ tàladh agus a’ toirt aoigheachd dha luchd-tu­rais, saoilidh mi fhìn gun gab­hadh mòran a bhar­rachd buan­nachd a thoirt aiste. Tha iomadach bli­adhna bho thòisich na Cuim­rich air mar­gaideachd turasachd cul­tarail agus rinn Co­munn na Gàidhlig cuideachd oid­hirp air turasachd Gàidhlig a bhros­nachadh bea­gan is fic­head bli­adhna air ais.

Aig an àm bha sinn gu math moth­achail gum feumte ‘bathar’ iom­chaidh a chuireadh taic ris a’ chà­nan gus lei­thid seo de thurasachd a thoirt air ad­hart.

Thar nam bli­adhnaichean tha bea­gan a bhar­rachd stuthan cul­tarail air nochdadh ach gun teagamh tha e doirbh an gnìomhachas fhàs lu­ath far nach eil a’ mhar­gaid fhathast cho làidir ‘s a dh’fheumte gus airgead a chosg a’ cruthachadh bathar ùr. Ach mar a tha na fèisean ciùil uile a’ dearb­hadh, chan eil teagamh nach eil na h- ealain Ghàidhlig nan tar­raing agus tha an luchd-ciùil againn a’ cos­nadh cliù eadar-nàiseanta agus a’ cur gu mòr ri inbhe a’ chà­nain.

‘S e leasachadh ea­cona­mach buan­nach­dail da-rìribh a tha seo dhan Ghàidhlig agus is còir to­gail air gus an tu­il­leadh chothro­man cos­naidh de gach seòrsa a chruthachadh feadh na Gàid­heal­tachd.

Mar as motha thig Gàidhlig gu bhith na mead­han cos­naidh ‘s ann as làidire a bhith­eas i anns na coim­hearsnach­dan agus anns na dachaighean, dà phrìomh amas ann am Plana Nàiseanta na Gàidhlig.

Chan e a-mhàin turasachd cul­tarail a dh’fheumas taic bathair agus ghoireasan, tha an aon rud fìor a thaobh gnìomhachas aoigheachd anns an fhar­saingeachd, agus ged a tha na spo­rain poblach gann de stòras, feu­mar dèanamh cin­nteach gum bheil seirb­heisean iom­chaidh agus dòigheil ma choin­neamh nan daoine a tha a’ tigh­inn nan dròb­han chun na Gàid­heal­tachd is dha na h-Eileanan. Meal an naid­heachd air muin­ntir Mhingin­ish san Eilean Sgitheanach a tha a’ leu­dachadh pàirce chàraichean air­son dèiligeadh ris na mìl­tean a tha a’ tad­hal air “gluma­gan nan sìthichean” air Allt Coir’ a’ Mhadaidh. CON­GRAT­U­LA­TIONS to Mingin­ish com­mu­nity in Skye on their ini­tia­tive to en­large the car park and cre­ate new fa­cil­i­ties for vis­i­tors to the famed Fairy Pools near Glen Brit­tle.

Hope­fully a prob­lem re­solved with a busi­ness so­lu­tion.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.