DIOPLÒMA ANNS NA MEADHANAN GÀIDHLIG

The Oban Times - - NEWS -

Anns a’ chùrsa seo, gheibh thu cothrom air caochladh sgilean sna meadhanan a leasachadh a tha ri­atanach air­son dreuchd fhaigh­inn sa gh­nìomhachas. Neartaichidh tu na sgilean sgrìob­haidh is lab­hairt agad sa Ghàidhlig le bhith stèid­hichte an dà chuid aig a’ Cho­laiste agus anns an àite-obrach. Gheibh thu taic is cuideachadh bho eòlaichean crao­laidh aig a bheil eòlas ioma-cu­s­paireil agus cothrom air na goireasan crao­laidh aig Sab­hal Mòr Os­taig a chleach­dadh.

Tha an cùrsa làn-ùine thar dà bh­li­adhna, leis a’ chiad bh­li­adhna stèid­hichte aig a’ Cho­laiste, agus an uair sin cuiridh an luchd-trèanaidh 10 mìosan seachad air greis-obrach cuide ri crao­ladair stèid­hichte no com­panaidh ri­ochdachaidh neo-eisimeileach. Tha ìre fas­taidh fìor àrd aig luchd-ceuma an Dioplòma, le còrr is 70% a rinn a’ chùrsa seo a-nis a’ dèanamh am beòsh­laint anns a’ gh­nìomhachais.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.