Glas­gow Gaelic So­ci­ety Pro­gramme for 2017/2018

The Oban Times - - LEISURE -

The Glas­gow Gaelic So­ci­ety (Co­mann Gàidhlig Gh­laschu) have the first meet­ing of the com­ing year tonight, Thursday Oc­to­ber 12, at 7.30pm in the Glas­gow Gaelic School. Rose­mary Ward from Comhairle nan Le­abhraichean will be de­liv­er­ing a talk en­ti­tled Litreachas agus Foillseachadh

Gàidhlig: An Ath Cheum?

This month’s meet­ing will be all in Gaelic and all are welcome. Over the com­ing nine months, the so­ci­ety has a num­ber of in­ter­est­ing Thursday night events ap­proach­ing which I list here. Novem­ber 16: An Dr Ùis­dean D MacGhill’In­nein – ‘Tha a’ chiad tad­hal aige­san’: an t-Ur­ra­mach Ruaraidh Boyd, an ca­man agus am BBC. De­cem­ber 14: Pro­fes­sor Alan Ri­ach of the Univer­sity of Glas­gow – The Bir­linn of Clan Ranald. Jan­uary 18: Mgr Alas­dair MacEachainn (Beinn a’ Bhadhla) – Cuairt tim­cheall taobh an iar Èirinn. Fe­bru­ary 15: Agnes Ren­nie (Acair) – Tio­tal ri dhearb­hadh. March 15: An Dr

Sìm Innes (Oilth­igh Gh­laschu) – Tio­tal ri dhearb­hadh.

April 19: A’ Mh. Ca­tri­ona Cols­man – Coimpi-utaireachd na Gàidhlig. May 17: Coin­neamh Bh­li­adhnail / AGM.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.