Seann team­pall Chàiri­nis gu bhith air a chàradh

The Scotsman - - Reviews - tor­mod e dÒmh­nal­lach

ThA­muin­ntir uib­hist air buid­heann a chur air bhonn a tha an dùil airgead a thion­ail gus leasachadh a dheanamh air seann làrach Team­pall na Trìon­aid an uib­hist a-Tuath. Tha e air ta­lamh àrd, dìreach mu choin­neamh na h-Oi­tir Mhòir ann an Càiri­nis.

Tha e coltach gun robh eaglais, stei­d­hichte le Beathag nighean Shomhairle Mhòir Mhic Ghille Bhrìde, san àite bhon 13mh linn. Anns a’ 15mh linn rinn Aimi NicRuairidh leasachadh oirre. Bha i pòsta aig Iain, Tig­hearna nan Eilean, ach thàinig sgaradh eatarra. Thion­ndaidh esan gu Mairead Stiùb­hart, nighean an dara Righ Raibeirt, agus ise gu càradh a dheanamh air to­galaichean. Thuirt uil­leam MacDhòmh­naill, ceann suidhe Co­mann Glei­d­hteachais Team­pall na Trìon­aid, “Tha ’n to­galach seo prì­seil ’s tha àite sòn­raichte aice ann an eachdraidh ar n-eilein. Tha e mar dhleas­t­anas oirnn coim­head as a dèidh.”

Bha an team­pall iom­raiteach mar cho­laiste far am biodh na mic aig cinn-feadhna a’ tigh­inn air­son oideachadh. B’e John Duns Scotus aon de na sgoilearan a chuir seachad ùine ann. Bha mòran chu­s­pairean air an tea­gasg ann, lei­thid obair ghrèis, obair leathrach agus ceòl.

Tha am BPA Alas­dair Al­lan air tagradh a chur mu choin­neamh Par­la­maid na h-Alba. Tha e ag ràdh, “Tha muin­ntir uib­hist aTuath ri’m mo­ladh air son gu bheil iad a’ strì air son aitre­abh a tha air leth a gh­lei­d­headh.”

Bha slu­agh a’ tigh­inn á sgìrean air feadh nan eilean a dh’adhradh san Team­pall, ach an dèidh an Ath-Leasachaidh chuireadh ás do làmh-sgrìob­haid­hean prì­seil ’s do gh­nothaichean lu­achmhor agus bha an àireamh a bha ga thathaich a’ sìor chrìon­adh. Chaidh an t-adhradh mu dheireadh a chu­mail ann ann an 1728.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.