Ба­лан­су­ю­чі кор­мо­ві до­бав­ки у ра­ціо­ні сви­но­ма­ток та по­ро­сят

Agrobusiness Segodni - - У номері - В.І. Ха­лак А.Н. Май­стрен­ко Г.Г. Дім­чя

Го­лов­ною умо­вою до­ся­гне­н­ня ге­не­ти­чно­го потенціалу про­ду­ктив­но­сті сви­ней є ор­га­ні­за­ція їхньої пов­но­цін­ної го­дів­лі з ви­ко­ри­ста­н­ням ра­ціо­нів, які за ком­пле­ксом основ­них по­жив­них і біо­ло­гі­чно актив­них ре­чо­вин від­по­від­а­ють по­тре­бі тва­рин в енер­гії, про­те­ї­ні, амі­но­ки­сло­тах, мі­не­раль­них ре­чо­ви­нах та ві­та­мі­нах.

Кор­мо­ві до­бав­ки в ра­ціо­ні — це ва­жли­во

На сьо­го­дні ге­не­ти­чний по­тен­ці­ал про­ду­ктив­но­сті сви­ней пов­ною мі­рою не ре­а­лі­зу­є­ться, кон­вер­сія кор­мів за­ли­ша­є­ться низь­кою, має мі­сце ве­ли­кий від­хід по­ро­сят у пер­ші два мі­ся­ці жи­т­тя та від­ста­ва­н­ня їх ро­сту в на­сту­пні ві­ко­ві пе­рі­о­ди, ви­ро­бле­на про­ду­кція не­ви­со­кої яко­сті, рен­та­бель­ність га­лу­зі низь­ка. Все це пов’яза­но не тіль­ки з се­ле­кці­єю, але й не­до­ско­на­лі­стю го­дів­лі тва­рин.

Одні­єю з умов отри­ма­н­ня ви­со­ко­які­сної про­ду­кції, еко­ном­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня кор­мів є за­сто­су­ва­н­ня біл­ко­во-ві­та­мін­но­мі­не­раль­них кор­мо­вих до­ба­вок, які мі­стять не­об­хі­дні енер­ге­ти­чні і біо­ло­гі­чно актив­ні ре­чо­ви­ни, усу­ва­ю­чи їх де­фі­цит у кор­мах і ви­ко­ну­ю­чи роль ка­та­лі­за­то­рів (при­ско­рю­ва­чів) обмін­них процесів в ор­га­ні­змі. Ефе­ктив­не і ра­ціо­наль­не ви­ко­ри­ста­н­ня їх в го­дів­лі сви­ней до­зво­ляє зна­чно збіль­ши­ти ко­е­фі­ці­єн­ти пе­ре­трав­ле­н­ня та за­сво­є­н­ня по­жив­них ре­чо­вин кор­му, під­ви­щи­ти про­ду­ктив­ність і збе­ре­же­н­ня тва­рин.

Біл­ко­во-ві­та­мін­но-мі­не­раль­ні кор­мо­ві до­бав­ки — це до­пов­не­н­ня до раціону, що ре­гу­лю­ють кіль­кість і спів­від­но­ше­н­ня в ньо­му по­жив­них ре­чо­вин, які за­без­пе­чу­ють ви­со­ку про­ду­ктив­ність сіль­сько­го­спо­дар­ських тва­рин. До їх скла­ду вво­дять ба­га­ті про­те­ї­ном ро­слин­ні і тва­рин­ні кор­ми — зер­но­бо­бо­ві, шро­ти, ма­ку­ха, ри­бне, м’ясо-кіс­тко­ве і трав’яне бо­ро­шно, дрі­жджі, син­те­ти­чні амі­но­ки­сло­ти, ві­та­мі­ни, мі­не­раль­ні ре­чо­ви­ни, лі­ку- валь­но-про­фі­ла­кти­чні за­со­би, фер­мен­тні препарати, ан­ти­о­кси­дан­ти й ін­ші біо­ло­гі­чно актив­ні ре­чо­ви­ни. Во­ни спри­я­ють ста­бі­лі­за­ції ба­кте­рі­аль­ної мі­кро­фло­ри в трав­но­му тра­кті сви­ней, за­без­пе­чу­ють ви­со­кий рі­вень пе­ре­трав­ле­н­ня і за­галь­но­го ме­та­бо­лі­зму в ор­га­ні­змі, за­ле­жно від ви­ду, ві­ку і фі­зіо­ло­гі­чно­го ста­ну тва­рин, а та­кож під­ви­щу­ють стій­кість до нев­ла­сти­вих ін­фе­кцій­них фа­кто­рів.

Але еко­но­мі­чні при­чи­ни зму­шу­ють ви­ро­бни­ків сви­ни­ни зго­до­ву­ва­ти зер­но без пре­мі­ксів, БВМД, біо­ло­гі­чно актив­них ре­чо­вин, хо­ча, як по­ка­зу­ють роз­ра­хун­ки, кожна зго­до­ва­на тон­на ком­бі­кор­му по­рів­ня­но з та­кою ж кількістю зер­на, але спо­жи­то­го в «чи­сто­му» ви­ді, до­зво­ляє одер­жа­ти до­да­тко­во 8090 кг сви­ни­ни.

Ра­ціон да­ле­кий від нор­ми

Пра­кти­ка свід­чить, що асор­ти­мент кор­мів у на­ту­раль­но­му ви­ді, хі­мі­чний склад яких не від­по­від­ає біо­ти­чним нор­мам тва­рин, не мо­же за­до­воль­ни­ти їх по­тре­бу всім ком­пле­ксом вра­хо­ву­ю­чих еле­мен­тів жив­ле­н­ня, у зв’яз­ку з цим де­фі­цит ка­ро­ти­ну ста­но­вить 4060%, фо­сфо­ру і сір­ки — 20-40%, лі­зи­ну — 24-35, ме­тіо­ні­ну — 1122, мі­ді — 10-54, цин­ку — 14-47, мар­ган­цю — 35-45, ко­баль­ту — 30-40, йо­ду — 32-45%.

Не­зба­лан­со­ва­ність ра­ціо­нів зни­жує не тіль­ки на 30-35% се­ре­дньо­до­бо­ві при­ро­сти, а й на 50% збіль­шує ви­тра­ти кор­мів на одер­жа­ну про­ду­кцію.

Однак пра­кти­кою до­ве­де­но, що про­по­но­ва­ні стан­дар­тні ре­це­пти пре­мі­ксів і до­ба­вок як ві­тчи­зня­но­го, так і за­кор­дон­но­го ви­ро­бни­цтва не зав­жди до­ста­тньо ефе­ктив­ні по тій ли­ше при­чи­ні, що во­ни не орі­єн­то­ва­ні на біо­хі­мі­чні осо­бли­во­сті ре­гіо­ну та фа­кти­чний хі­мі­чний склад кор­мів. Є ба­га­то при­кла­дів, ко­ли по­жив­на цін­ність ра­ціо­нів у го­спо­дар­стві не від­по­від­ає та­бли­чним да­ним на 20-30 і на­віть на 50%. Зго­до­ву­ва­н­ня тва­ри­нам зер­но­вих кон­цен­тра­тів у чи­сто­му ви­гля­ді або про­стих су­мі­шей є не­д­опу­сти­мим мар­но­трат­ством, що при­зво­дить до ве­ли­ко­го не­до­бо­ру про­ду­кції і її по­до­рож­чан­ню.

На­ра­зі у біль­шо­сті го­спо­дарств га­лузь фун­кціо­нує в ста­ні го­стро­го де­фі­ци­ту пов­но­цін­них ком­бі­кор­мів і ви­со­кої їх вар­то­сті. На­слід­ком не­за­до­віль­ної си­сте­ми го­дів­лі сви­ней є змен­ше­н­ня по­го­лів’я в Укра­ї­ні, що пов’яза­но з низь­кою про­ду­ктив­ні­стю всіх ви­ро­бни­чих груп та ви­со­кою со­бі­вар­ті­стю про­ду­кції. То­му еко­ном­не ви­ко­ри­ста­н­ня зер­на є най­ва­жли­ві­шим фа­кто­ром роз­ви­тку га­лу­зі.

Уні­вер­саль­них ре­це­птів бу­ти не мо­же

Оскіль­ки в рі­зних біо­гео­хі­мі­чних про­він­ці­ях Укра­ї­ни хі­мі­чний склад іден­ти­чних ви­дів кор­мів не одна­ко­вий, то, на на­шу дум­ку, не має і не мо­же бу­ти уні­вер­саль­них се­ре­дніх стан­дар­тних ре­це­птів пре­мі­ксів і кор­мо­вих до­ба­вок.

За­до­воль­ни­ти по­тре­бу тва­рин у рі­зно­ма­ні­тних еле­мен­тах жив­ле­н­ня мо­жли­во тіль­ки при зго­до­ву­ван­ні ком­бі­кор­мів, зба­га­че­них мі­кро­ін­гре­ді­єн­та­ми. Так, при не­зба­лан­со­ва­ній го­дів­лі ви­тра­ти кор­мів на 1 кг при­ро­сту у сви­ней ста­нов­лять 8-10 корм. од., при го­дів­лі ра­ціо­на­ми, зба­лан­со­ва­ним за всі­ма по­ка­зни­ка­ми жив­ле­н­ня та при до­бав­ці біо­ло­гі­чно актив­них і лі­кар­ських ре­чо­вин — 3,0-3,4 корм. од..

У до­бо­вих ра­ціо­нах по­жив­ні ре­чо­ви­ни по­вин­ні мі­сти­ти­ся в та­кій кіль­ко­сті і та­ко­му спів­від­но­шен­ні, щоб одер­жа­ти при їх зго­до­ву­ван­ні біо­ло­гі­чно ма­кси­маль­ну, ви­со­ко­які­сну і де­ше­ву про­ду­кцію, ви­ро­сти­ти до­бре роз­ви­ну­тих і здо­ро­вих тва­рин, під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня кор­мо­вих за­со­бів.

З го­спо­дар­ської то­чки зо­ру ви­ро­бни­цтво біл­ко­во-ві­та­мі­но­мі­не­раль­них до­ба­вок (БВМД) і ком­бі­кор­мів без­по­се­ре­дньо в го­спо­дар­ствах більш еко­но­мі­чно ви­гі­дне і має кра­щі пер­спе­кти­ви.

При ви­ро­бни­цтві ком­бі­кор­мів у го­спо­дар­ствах зна­чно ско­ро­чу­ю­ться ви­тра­ти на транспорт, оскіль­ки від­па­дає не­об­хі­дність пе­ре­ве­зе­н­ня зер­на на дер­жав­ні ком­бі­кор­мо­ві за­во­ди, а по­тім — го­то­ві ком­бі­кор­ми в го­спо­дар­ства.

Крім то­го, ви­ро­бни­цтво ком­бі­кор­мів і БВМД в го­спо­дар­ствах до­зво­лить пов­ні­стю за­до­воль­ни­ти по­тре­бу тва­рин в рі­зно­ма­ні­тних еле­мен­тах жив­ле­н­ня і ефе­ктив­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти кор­мо­ві ре­сур­си.

При роз­роб­ці ре­це­птів БВМД по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти по­тре­бу тва­рин в по­жив­них ре­чо­ви­нах, при­йма­ти та­кож до ува­ги хі­мі­чний склад кор­мів мі­сце­во­сті, їх кор­мо­ву цін­ність і стру­кту­ру ра­ціо­нів, що за­сто­со­ву­ють у го­спо­дар­ствах. Склад БВМД по­ви­нен бу­ти та­ким, щоб пі­сля її вве­де­н­ня в ра­ціон, що скла­да­є­ться із мі­сце­вих кор­мів, тва­ри­ни бу­ли за­без­пе­че­ні всі­ма не­об­хі­дни­ми еле­мен­та­ми жив­ле­н­ня.

При цьо­му за осно­ву при­йма­ю­ться зер­но­ві ком­по­нен­ти, що є на­ра­зі у го­спо­дар­стві: фу­ра­жна пше­ни­ця, ку­ку­ру­дза, ячмінь, овес, го­рох, ви­сів­ки. Крім цьо­го, до скла­ду кор­мо­су­мі­шей мо­жуть бу­ти вклю­че­ні й ін­ші кор­мо­ві ком­по­нен­ти, та­кі як ри­бне і м’ясо-кіс­тко­ве бо­ро­шно, ма­ку­ха со­є­ва і со­ня­шни­ко­ва, шро­ти, дрі­жджі, що при­ро­дно під­ви­щує вар­тість БВМД.

БВМД мі­стить у п’ять-шість ра­зів біль­ше біо­ло­гі­чно актив­них ре­чо­вин, ніж зба­га­че­ні ком­бі­кор­ми, то­му їх в «чи­сто­му» ви­гля­ді зго­до­ву­ва­ти не мо­жна. Щоб ці ре­чо­ви­ни ма­кси­маль­но збе­ре­гли­ся, склад­ське при­мі­ще­н­ня по­вин­но бу­ти чи­стим, су­хим із су­ціль­ним де­рев’яним на­сти­лом ви­со­тою не мен­ше 10 см від під­ло­ги (асфаль­то­ва­ної або бе­тон­ної).

Щоб не по­гір­шу­ва­лась якість БВМД, не­об­хі­дно уни­ка­ти три­ва­ло­го їх збе­рі­га­н­ня на­ве­сні і во­се­ни, а та­кож в пе­рі­од ви­со­кої від­но­сної во­ло­го­сті по­ві­тря (біль­ше 80%).

Су­міш біо­ло­гі­чно актив­них ре­чо­вин, ви­ро­бле­них за на­у­ко­во об­ґрун­то­ва­ним ре­це­птам і при­зна­че­ні для вве­де­н­ня в ком­бі­кор­ми, біл­ко­во-ві­та­мі­но-мі­не­раль­ні до­бав­ки, що ви­ко­ри­сто­ву­ють для при­го­ту­ван-

Еко­но­мі­чні при­чи­ни зму­шу­ють ви­ро­бни­ків сви­ни­ни зго­до­ву­ва­ти зер­но без пре­мі­ксів, до­ба­вок, хо­ча, як по­ка­зу­ють роз­ра­хун­ки, кожна зго­до­ва­на тон­на ком­бі­кор­му по­рів­ня­но з та­кою ж кількістю зер­на, але спо­жи­то­го в «чи­сто­му» ви­ді, до­зво­ляє одер­жа­ти до­да­тко­во 80-90 кг сви­ни­ни

ня пов­но­ра­ціон­них кор­мо­вих су­мі­шей, на­зи­ва­є­ться пре­мі­ксом. У пре­мі­кси, що ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ни­ні у тва­рин­ни­цтві як мі­кро­до­бав­ки в ком­бі­кор­ми, вхо­дить ве­ли­ка кіль­кість ком­по­нен­тів.

Ко­ристь від зго­до­ву­ва­н­ня БВМД. До­слі­дже­н­ня

У про­ве­де­них на­ми до­слі­дже­н­нях що­до впли­ву ба­лан­су­ю­чих кор­мо­вих до­ба­вок на про­ду­ктив­ність сви­ней до­слі­дні гру­пи сви­ней одер­жу­ва­ли опти­мі­зо­ва­ні ба­лан­су­ю­чі кор­мо­ві до­бав­ки, що ви­го­тов­ля­ли­ся в аг- ро­фор­му­ва­н­нях «На­у­ко­ва» Дні­про­пе­тров­сько­го ра­йо­ну та ВАТ «Агро-Ав­ро­ра» Ні­ко­поль­сько­го ра­йо­ну Дні­про­пе­тров­ської обла­сті. Кон­троль­ним гру­пам зго­до­ву­ва­ли­ся кор­мо­ві до­бав­ки за стан­дар­тни­ми ре­це­пту­ра­ми.

При цьо­му бу­ли за­ді­я­ні зер­но­ві, зе­ле­ні і со­ко­ви­ті кор­ми. До зер­но­вої гру­пи (для по­ро­сят гру­пи 0-2) вхо­ди­ли ячмінь, пше­ни­ця, ку­ку­ру­дза, овес, ві­ко­вів­ся­на су­міш, ма­ку­ха со­ня­шни­ко­ва, го­рох, ви­сів­ки пше­ни­чні, ячмінь лу­ще­ний.

Не див­ля­чись на те, що на­бір кор­мів був до­ста­тньо рі­зно­ма­ні­тний, і ра­ціо­ни зба­лан­со­ва­ні по за­галь­ній по­жив­но­сті, все ж у ра­ціо­нах ко­жної ві­ко­вої гру­пи сви­ней бу­ло не­до­ста­тньо окре­мих ві­та­мі­нів, каль­цію, фо­сфо­ру, де­яких мі­кро­еле­мен­тів. То­му бу­ло удо­ско­на­ле­но ре­це­пти біл­ко­во-ві­та­мін­но-мі­не­раль­них до­ба­вок з тим, щоб ма­кси­маль­но по­пов­ни­ти (зба­лан­су­ва­ти) ра­ціо­ни де­фі­ци­тни­ми еле­мен­та­ми жив­ле­н­ня для всіх груп сви­ней з ура­ху­ва­н­ням ві­ку, фі­зіо­ло­гі­чно­го ста­ну та про­ду­ктив­но­сті. Одно­ча­сно тва­ри­ни — ана­ло­ги кон­троль­них груп — одер­жу­ва­ли до­да­тко­во до основ­но­го раціону до­бав­ки за стан­дар­тною ре­це­пту­рою. Опти­мі­зо­ва­ні до­бав­ки ви­ро­бля­ли­ся без­по­се­ре­дньо в го­спо­дар­ствах за роз­ро­бле­ною на­ми те­хно­ло­гі­чною лі­ні­єю.

По­зи­тив­ні ре­зуль­та­ти ви­ко­ри­ста­н­ня удо­ско­на­ле­них біл­ко­во-ві­та­мін­но-мі­не­раль­них кор­мо­вих до­ба­вок на про­ду­ктив­ність сви­но­ма­ток ви­сві­тле­но в та­бли­ці 1.

Отри­ма­ні ре­зуль­та­ти го­дів­лі сви­но­ма­ток із ви­ко­ри­ста­н­ням удо­ско­на­ле­них біл­ко­во-ві­та­мін­но-мі­не­раль­них кор­мо­вих до­ба­вок свід­чать про їх пе­ре­ва­гу над стан­дар­тни­ми до­бав­ка­ми: мер­тво­на­ро­дже­них по­ро­сят мен­ше в до­слі­дній гру­пі на 5,6%; на­ро­дже­них ма­сою ниж­че 1 кг — мен­ше на 7,05%; на­ро­дже- них ма­сою 1 кг і ви­ще — біль­ше на 16,54%; в ко­жно­му гні­зді одер­жа­но до­да­тко­во жит­тє­зда­тних по­ро­сят на 1 сви­но­ма­тку — 1,45 го­ло­ви і рі­зни­ця ма­си гні­зда при на­ро­джен­ні на ко­ристь до­слі­дної ся­гає +37,19%.

Про ана­ло­гі­чну пе­ре­ва­гу ав­тор­ських ре­це­птів БВМД свід­чить і мо­ло­чність сви­но­ма­ток. Так, мо­ло­чність сви­но­ма­ток у до­слі­дній гру­пі бу­ла біль­шою, ніж у кон­троль­ній на 31,26%, рі­зни­ця за всю ла­кта­цію (45 днів) на гні­здо 29,25% та­кож на ко­ристь до­слі­дної гру­пи. За весь під­си­сний пе­рі­од одне по­ро­ся до­слі­дної гру­пи спо­жи­ло ма­те­рин­сько­го мо­ло­ка на 11,37% біль­ше, ніж у кон­троль­ній. Се­ре­дньо­до­бо­ве ви­ді­ле­н­ня мо­ло­ка одні­єю сви­но­ма­ткою в кон­троль­ній гру­пі бу­ло за весь пе­рі­од ла­кта­ції 6,01 кг, а в до­слі­дній — 7,77 кг, що на 1,76 кг біль­ше, або на 29,26%.

Та­ким чи­ном, вра­хо­ву­ю­чи про­ду­ктив­ність сви­но­ма­ток як за кількістю жит­тє­зда­тних та кру­пно­плі­дних по­ро­сят, так і за їх жи­вою ма­сою у 21-ден­но­му і в 45-ден­но­му ві­ці та мо­ло­чні­стю сви­но­ма­ток, ви­ро­щу­ва­н­ня сви­ней з ви­ко­ри­ста­н­ням удо­ско­на­ле­них ре­це­птів адре­сних біл­ко­во-ві­та­мін­но-мі­не­раль­них кор­мо­вих до­ба­вок має пе­ре­ва­гу.

Для опти­мі­за­ції раціону го­дів­лі сви­но­ма­ток до­слі­дної гру­пи до скла­ду ком­бі­кор­му до­да­ва­ли 4,23% ба­лан­су­ю­чої кор­мо­вої до­бав­ки, ви­го­тов­ле­ної за удо­ско­на­ле­ною ре­це­пту­рою ав­то­рів (табл. 2).

Від­по­від­но бу­ли роз­ро­бле­ні ре­це­пти і ви­го­тов­ле­ні ком­бі­кор­ми для під­си­сних сви­но­ма­ток (табл. 3).

За пе­рі­од від на­ро­дже­н­ня до 45 днів жи­т­тя жи­ва ма­са одні­єї го­ло­ви по­ро­сят до­слі­дної гру­пи зро­сла у 12 ра­зів, то­ді як у кон­троль­ні — в 11. Аб­со­лю­тна жи­ва ма­са одні­єї го­ло­ви у пер­шої бу­ла на 27% біль­ше за ра­ху­нок ви­що­го се­ре­дньо­до­бо­во­го при­ро­сту. Біль­ша ін­тен­сив­ність фі­зіо­ло­гі­чних процесів спри­я­ла під­ви­щен­ню пе­ре­трав­но­сті і за­сво­єн­ню по­жив­них ре­чо­вин раціону, що від­обра­зи­лось у змен­шен­ні ви­трат кор­му на оди­ни­цю при­ро­сту.

От­же, ви­ко­ри­ста­н­ня удо­ско­на­ле­них біл­ко­во-ві­та­мін­но-мі­не­раль­них кор­мо­вих до­ба­вок у під­си­сний пе­рі­од по­зи­тив­но впли­ває на стан здо­ров’я ма­те­рі і по­том­ства, що є основ­ною за­по­ру­кою подаль­шо­го роз­ви­тку і про­я­ву ви­со­кої про­ду­ктив­но­сті тва­рин.

Не­зба­лан­со­ва­ність ра­ціо­нів зни­жує не тіль­ки на 30-35% се­ре­дньо­до­бо­ві при­ро­сти, а й на 50% збіль­шує ви­тра­ти кор­мів на одер­жа­ну про­ду­кцію

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.