Ба­на­ни ку­пу­ють зе­ле­ни­ми

Agrobusiness Segodni - - У номері - Ва­силь За­гар­ний

Від­був­ся яр­ма­рок ва­кан­сій «Ін­ве­стуй у лю­дей» — один із за­хо­дів, на­прав­ле­них на по­шук про­від­ни­ми ро­бо­то­дав­ця­ми ви­со­ко вмо­ти­во­ва­но­го і ква­лі­фі­ко­ва­но­го пер­со­на­лу для подаль­шої кар’єри в агро­бі­зне­сі.

У зви­чай­ний на­вчаль­ний кор­пус №10 На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту біо­ре­сур­сів і при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня Укра­ї­ни (НУБіП), що у сто­ли­чно­му Го­ло­сі­є­ві, при­бу­ли зо два де­ся­тки про­від­них під­при­ємств рі­зних на­пря­мів сіль­сько­го­спо­дар­ської га­лу­зі, сві­то­вих лі­де­рів, чий фі­нан­со­вий обіг ви­мі­рю­є­ться мі­льяр­да­ми до­ла­рів. Це, зокре­ма, та­кі ві­до­мі ком­па­нії, як AgroGeneration, DuPont, Dykun, «Хорш Укра­ї­на», UkrLandFarming, «Фе­нікс Агро», Limagrain, «Кар­гілл», «Ері­дон», «Пьо­тін­гер», «Тай­тен Ма­ші­не­рі», «Кер­нел», «Юкрейн шу­гар ком­па­ні», «Яра» та ін. А крім то­го, гро­мад­ські стру­кту­ри аграр­ної сфе­ри: Асо­ці­а­ція сви­на­рів та Асо­ці­а­ція ви­ро­бни­ків мо­ло­ка Укра­ї­ни.

Що при­ве­ло їх сю­ди? Згі­дно з мі­фо­ло­гі­чни­ми уяв­ле­н­ня­ми про сту­ден­тів, во­ни ма­ють бу­ти бі­дни­ми і го­ло­дни­ми. Але за­раз скла­ло­ся та­ка си­ту­а­ція, що сту­ден­ти НУБіП нав­па­ки, якраз до­бре усім за­без­пе­че­ні, а от у під­при­єм­ств­міль­йо­не­рів — го­стра по­тре­ба у но­вих ка­драх. При­чи­ною цьо­го є і бур­хли­ва ре­фор­ма­ція сіль­сько­го го­спо­дар­ства, і низь­ка ком­пе­тен­ція на­яв­них управ­лін­ців — ко­ли­шніх го­лів кол­го­спів, пар­тор­гів то­що, які опе­ру­ють за­ста­рі­ли­ми по­ня­т­тя­ми про бі­знес. А НУБіП — це велике і май­же ав­то­ном­не мі­сте­чко, або, як ка­жуть в Аме­ри­ці, кам­пус. Тут вчи­ться 26 тис. сту­ден­тів, і близь­ко 1000 з них за­ві­та­ли на яр­ма­рок. Тож і вла­шту­ва­ли аграр­ні лі­де­ри яр­ма­рок ва­кан­сій «Ін­ве­стуй у лю­дей» (Invest in People), спо­ді­ва­ю­чись на ре­аль­ний від­гук.

На яр­ма­рок під­тя­гну­ли­ся та­кож гру­пи сту­ден­тів з ін­ших аграр­них ви­шів: із Сум, Вин­ни­ці, Ума­ні, Жи­то­ми­ра. Про­фе­сор Сер­гій Кваша, про­ре­ктор НУБіП з на­вчаль­ної і ви­хов­ної ро­бо­ти, ска­зав, що вва­жає та­кий фор­мат спіл­ку­ва­н­ня сту­ден­тів і ро­бо­то­дав­ців зру­чним і пра­виль­ним. «Є чу­до­ві ва­кан­сії, і ми ма­є­мо мо­жли­вість по­бо­ро­ти­ся за ці мі­сця, — на­го­ло­сив про­ре­ктор, — над­то я звер­та­ю­ся до зав­тра­шніх ма­гі­стрів».

Лю­бов Мир­на, HR-ко­ор­ди­на­тор ком­па­нії DuPont Ukraine, на­га­да­ла, що ко­лись ке­рів­ник СРСР Ми­ки­та Хру­щов впо­до­бав ку­ку­ру­дзу ви­ро­бни­цтва са­ме її ком­па­нії. Ке­рів­ник від­ді­лу на­вча­н­ня та роз­ви­тку хол­дин­гу «Кер­нел» На­та­лія Петрова під­кре­сли­ла, що її під­при­єм­ство вхо­дить у де­ся­тку най­біль­ших агро­хол­дин­гів сві­ту, є лі­де­ром з ба­га­тьох на­пря­мів, на­при­клад, з екс­пор­ту со­ня­шни­ко­вої олії. «Ми дба­є­мо про на­шу зем­лю, є со­ці­аль­но від­по­від­аль­ною ком­па­ні­єю»,— за­пев­ня­ла па­ні Петрова. А пре­зи­дент ком­па­нії AgroGeneration Джон Шмор­гун всі­ля­ко за­охо­чу­вав мо­лодь звер­ну­ти ува­гу са­ме на йо­го агро­хол­динг.

Сту­ден­тів зва­блю­ва­ли зар­пла­тою, пре­сти­жем, лі­фта­ми ка­дро­во­го під­йо­му, за­ру­бі­жни­ми ста­жу­ва­н­ня­ми. Про­по­ну­ва­ли­ся пер­спе­кти­ви швид­кої аграр­ної кар’єри в агро­бі­зне­сі. Пра­цю­ва­ли те­ма­ти­чні се­кції: агро­но­мія, пе­ре­роб­ка агро­си­ро­ви­ни, управ­лі­н­ня, ме­ха­ні­за­ція. Між­на­ро­дні аграр­ні ком­па­нії пред­став­ля­ли ін­фор­ма­цію про ва­кан­сії та су­ча­сні ви­мо­ги до сво­їх пра­ців­ни­ків. Не се­крет, що й ра­ні­ше пред­став­ни­ки ве­ли­ких ком­па­ній чер­гу­ва­ли у ко­ри­до­рах аграр­них уні­вер­си­те­тів, за­би­ра­ю­чи у свої те­не­та агро­но­мів і ме­ха­ні­за- то­рів з тре­тьо­го, а іно­ді й дру­го­го кур­су. Так в Афри­ці зби­ра­ють ба­на­ни: зе­ле­ни­ми, спо­ді­ва­ю­чись, що во­ни до­зрі­ють у про­це­сі дистри­бу­ції.

Яр­ма­рок аграр­них ва­кан­сій Invest in People про­де­мон­стру­вав не ли­ше мо­жли­во­сті ве­ли­ких ком­па­ній, а й ра­зом з тим, їх ве­ли­че­зну спра­гу до «сві­жої кро­ві». Однак не факт, що сту­ден­тів вда­сться так легко за­ма­ни­ти на великі гро­ші й гу­чні по­са­ди. За­раз в аграр­них уні­вер­си­те­тах вчи­ться чи­ма­ло ді­тей і ону­ків се­лян, фер­ме­рів, які мрі­ють про вла­сну зем­лю і вла­сну спра­ву. Пи­та­н­ня: чи по­вер­ну­ться во­ни на фер­му до ді­да й ба­тька, де в обро­бі­тку є скром­ні 100 га, але свої, чи ви­бе­руть кар’єру на­йман­ця в агро­хол­дин­гах? Як би там не бу­ло, екс­пер­ти про­гно­зу­ють, що у най­ближ­чі ро­ки в сіль­сько­му го­спо­дар­стві зна­до­би­ться близь­ко 5 млн ква­лі­фі­ко­ва­них ро­бі­тни­ків. Ка­дро­вий го­лод — це ще одне свід­че­н­ня ро­сту й пер­спе­ктив­но­сті аграр­ної га­лу­зі.

Хто пра­цює, той бо­сим не тан­цює.

При­слів’я

Про­ре­ктор НУБіП Сер­гій Кваша до­по­ма­гає сту­ден­там зро­би­ти ви­бір

Сту­ден­ти ви­вча­ють про­по­зи­ції ро­бо­то­дав­ців агро­сфе­ри

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.