Пе­ре­ва­ги ви­ро­щу­ва­н­ня го­ро­ху на зро­шен­ні

Agrobusiness Segodni - - У номері - В. Ски­дан М. Ски­дан

При ви­ро­щу­ван­ні го­ро­ху на пів­дні Укра­ї­ни ви­зна­чна роль на­ле­жить зро­шен­ню, оскіль­ки ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра й по­ві­тря­на по­су­ха не­спри­я­тли­ві для ро­сту, роз­ви­тку та про­ду­ктив­но­сті куль­ту­ри хо­ло­дно­го та во­ло­го­го клі­ма­ту.

По­лив осо­бли­во ва­жли­вий під час цві­ті­н­ня

Кри­ти­чни­ми пе­рі­о­да­ми в роз­ви­тку ці­єї куль­ту­ри є цві­ті­н­ня та на­лив бо­бів. Два по­ли­ви в пе­рі­од цві­ті­н­ня та на­ли­ву бо­бів май­же вдві­чі під­ви­щу­ють уро­жай. Та­ким чи­ном, по­тре­ба в пер­шо­му ве­ге­та­цій­но­му по­ли­ві в пів­ден­них ра­йо­нах Укра­ї­ни ви­ни­кає у го­ро­ху під час ма­со­во­го цві­ті­н­ня. При цьо­му не тре­ба за­пі­зню­ва­ти­ся з по­ли­вом, осо­бли­во на ве­ли­ких ма­си­вах. Не­об­хі­дно та­кож сте­жи­ти за про­ве­де­н­ням остан­ньо­го пе­ре­дзби­раль­но­го по­ли­ву. Нор­ма йо­го не по­вин­на пе­ре­ви­щу­ва­ти 250-300 м³/га, оскіль­ки ря­сний по­лив у цей пе­рі­од мо­же ство­ри­ти ускла­дне­н­ня при зби­ран­ні го­ро­ху та великі втра­ти зер­на. Най­більш до­ціль­ним спосо­бом по­ли­ву го­ро­ху є до­щу­ва­н­ня, що під­ви­щує від­но­сну во­ло­гість по­ві­тря у по­сі­вах го­ро­ху, зни­жує тем­пе­ра­ту­ру, а це спри­яє про­це­су на­ли­ву бо­бів.

За спри­я­тли­вих по­го­дних умов та до­три­ма­н­ня те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня но­ві сор­ти го­ро­ху спро­мо­жні фор­му­ва­ти вро­жай­ність 5-6 т/га.

За­сто­су­ва­н­ня зро­ше­н­ня при ви­ро­щу­ван­ні го­ро­ху є пе­ред­умо­вою отри­ма­н­ня ви­со­ких і ста­біль­них вро­жа­їв го­ро­ху в по­су­шли­вих умо­вах пів­дня Укра­ї­ни.

Згі­дно з ре­зуль­та­та­ми до­слі­джень, вста­нов­ле­но, що ріст та роз­ви­ток ро­слин го­ро­ху по­чи­нав­ся в умо­вах до­ста­тньо­го зво­ло­же­н­ня — вміст про­ду­ктив­ної во­ло­ги в ґрун­ті ста­но­вив 82,2 мм. Під час бу­то­ні­за­ції зна­че­н­ня цьо­го по­ка­зни­ка змен­ши­ло- ся на 33,7-24,5 мм, за­ле­жно від умов зво­ло­же­н­ня. Під час на­ли­ву зер­на го­ро­ху за­па­си ґрун­то­вої во­ло­ги бу­ли за­до­віль­ни­ми для на­ко­пи­че­н­ня ма­кси­маль­ної кіль­ко­сті пла­сти­чних ре­чо­вин.

Го­рох на зро­шен­ні. До­слі­дже­н­ня

Як свід­чать ре­зуль­та­ти три­рі­чних до­слі­джень, се­ре­дня уро­жай­ність го­ро­ху пе­ре­бу­ва­ла на рів­ні 3,73 т/га. Най­мен­шу уро­жай­ність від­мі­ча­ли на фо­ні без до­брив, яка ста­но­ви­ла без зро­ше­н­ня 3,11 т/га та на зро­шен­ні 3,81 т/га (табл. 1). Без зро­ше­н­ня на фо­ні P60 при­бав­ка вро­жаю бу­ла істо­тною і ста­но­ви­ла 0,34 т/га. За­сто­су­ва­н­ня азо­тно-фо­сфор­них до­брив у до­зі за­без­пе­чи­ло отри­ма­н­ня при­бав­ки уро­жаю на рів­ні 0,46 т/га по­рів­ня­но з фо­ном без до­брив. На зро­шен­ні при за­сто­су­ван­ні до­брив у до­зі N30P60 від­мі­ча­ли збіль­ше­н­ня уро­жай­но­сті, яке ста­но­ви­ло 0,63 т/га та 0,45 т/га по­рів­ня­но з фо­ном без до­брив та P60. По­рів­ню­ю­чи уро­жай­ність го­ро­ху при ви­ро­щу­ван­ні за рі­зних умов зво­ло­же­н­ня, вста­нов­ле­но, що на зро­шен­ні на фо­ні без до­брив збіль­ше­н­ня уро­жай­нос-

ті ста­но­ви­ло 0,70 т/га, або 22,5% та на фо­ні N30P60 — 0,87 т/га, або 24,4% по­рів­ня­но з уро­жай­ні­стю без зро­ше­н­ня.

До­слі­дже­н­ня­ми вста­нов­ле­но, що та­кі еле­мен­ти стру­кту­ри вро­жаю го­ро­ху, як кіль­кість ро­слин, кіль­кість бо­бів та ма­са 1000 на­сі­нин ви­зна­ча­ли рі­вень уро­жаю. Ре­зуль­та­ти до­слі­джень вка­зу­ють на те, що за ра­ху­нок зро­ше­н­ня та вне­се­н­ня до­брив кіль­кість ро­слин збіль­ши­ла­ся на 9-11 шт./м² і ста­но­ви­ла 111-115 шт./м², за­ле­жно від фо­ну жив­ле­н­ня (табл. 2). За­сто­су­ва­н­ня до­брив по­зи­тив­но впли­ва­ло на кіль­кість бо­бів. Так, на зро­шен­ні на фо­ні Р60 та N30P60 кіль­кість бо­бів збіль­ши­ла­ся на 53 шт./м² та 152 шт./м² від­по­від­но по­рів­ня­но з фо­ном без до­брив, при­чо­му уро­жай­ність на фо­ні N30P60 збіль­ши­ла­ся на 0,63 т/га.

Го­рох є цін­ним дже­ре­лом ро­слин­но­го біл­ка, і то­му агро­те­хні­чні при­йо­ми ви­ро­щу­ва­н­ня куль­ту­ри по­вин­ні бу­ти спря­мо­ва­ні на під­ви­ще­н­ня вмі­сту біл­ка в зер­на.

В про­це­сі ви­ко­на­н­ня до­слі­джень вста­нов­ле­но, що з по­кра­ще­н­ням умов жив­ле­н­ня ро­слин го­ро­ху вміст біл­ка без зро­ше­н­ня змен­шу­вав­ся, що осо­бли­во від­мі­ча­ли на фо­ні N30P60: зна­че­н­ня цьо­го по­ка­зни­ка ста­но­ви­ло 28,6%, то­ді як на фо­ні без до­брив — 30,8% (табл. 3). В ці­ло­му на зро­шен­ні від­мі­ча­ли змен­ше­н­ня вмі­сту біл­ка, при­чо­му на фо­ні без до­брив рі­зни­ця бу­ла най­більш ва­го­мою і ста­но­ви­ла 3,6%. Але за ра­ху­нок збіль­ше­н­ня уро­жай­но­сті на удо­бре­них фо­нах збір біл­ка з оди­ни­ці пло­щі та­кож бу­де біль­шим.

Роз­ра­ху­нок еко­но­мі­чної ефе­ктив­но­сті ви­ро­щу­ва­н­ня го­ро­ху свід­чить про ви­со­ку при­бу­тко­вість ці­єї куль­ту­ри. При­чо­му рі­вень рен­та­бель­но­сті ви­ро­щу­ва­н­ня го­ро­ху най­біль­шим був на фо­ні без до­брив і ста­но­вив без зро­ше­н­ня 139,8% та на зро­шен­ні 132,6%. Зна­чну рі­зни­цю в рів­ні рен­та­бель­но­сті за­ле­жно від ва­рі­ан­ту до­слі­ду мо­жна по­я­сни­ти ви­со­кою вар­ті­стю ма­те­рі­аль­но­те­хні­чних ресурсів та низь­кою за­ку­пі­вель­ною вар­ті­стю зер­на.

Ви­снов­ки

За­сто­су­ва­н­ня зро­ше­н­ня на по­сі­вах го­ро­ху бу­ло ціл­ком до­ціль­ним. Вста­нов­ле­но, що на зро­шен­ні на фо­ні без до­брив збіль­ше­н­ня уро­жай­но­сті ста­но­ви­ло 0,70 т/га, або 22,5% та на фо­ні N30P60 — 0,87 т/га, або 24,4% по­рів­ня­но з уро­жай­ні­стю без зро­ше­н­ня.

За­сто­су­ва­н­ня до­брив по­зи­тив­но впли­ва­ло на кіль­кість бо­бів го­ро­ху: на зро­шен­ні на фо­ні Р60 та N60P30 кіль­кість бо- бів збіль­ши­ла­ся на 53 шт./м² та 152 шт./м² від­по­від­но по­рів­ня­но з фо­ном без до­брив, при­чо­му уро­жай­ність на фо­ні N60P30 під­ви­щи­ла­ся на 0,63 т/га.

Най­біль­ший вміст біл­ка в зер­ні го­ро­ху від­мі­ча­ли в умо­вах без зро­ше­н­ня на фо­нах без до­брив та Р60 — 30,8-30,6%.

За­сто­су­ва­н­ня зро­ше­н­ня при ви­ро­щу­ван­ні го­ро­ху є пе­ред­умо­вою отри­ма­н­ня ви­со­ких і ста­біль­них вро­жа­їв го­ро­ху в по­су­шли­вих умо­вах пів­дня Укра­ї­ни

Та­бли­ця 1. Уро­жай­ність го­ро­ху, за­ле­жно від умов зво­ло­же­н­ня та фо­ну жив­ле­н­ня, т/га

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.