Пе­ре­зи­мів­ля те­хні­ки

Agrobusiness Segodni - - У номері - Олег Гай­ден­ко

Одним з основ­них фа­кто­рів, що впли­ває на тривалість ви­ко­ри­ста­н­ня сіль­гос­пте­хні­ки, є її збе­рі­га­н­ня.

Збе­рі­га­н­ня у рі­зний спо­сіб

До ко­ро­тко­три­ва­ло­го збе­рі­га­н­ня ма­ши­ни го­ту­ють від­ра­зу пі­сля за­кін­че­н­ня їх екс­плу­а­та­ції, а до три­ва­ло­го — не пі­зні­ше як че­рез 10 днів пі­сля за­кін­че­н­ня пе­ред­ба­чу­ва­них ро­біт, за ви­ня­тком ма­шин для вне­се­н­ня ор­га­ні­чних, мі­не­раль­них до­брив та пе­сти­ци­дів, яких го­ту­ють до збе­рі­га­н­ня від­ра­зу ж по за­кін­чен­ню ро­біт, у зв’яз­ку з агре­сив­ним впли­вом ма­те­рі­а­лу, з яким во­ни пра­цю­ють.

За­ле­жно від на­яв­них умов та мо­жли­во­стей, сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку в го­спо­дар­ствах збе­рі­га­ють за одним із трьох спосо­бів: у за­кри­то­му при­мі­щен­ні, під на­кри­т­тям (на­пів­за­кри­тих при­мі­ще­н­нях); на від­кри­тих, спе­ці­аль­но обла­дна­них для збе­рі­га­н­ня май­дан­чи­ках. Ви­бір спосо­бу збе­рі­га­н­ня за­ле­жить перш за все від кон­стру­кцій­них осо­бли­во­стей те­хні­ки, при­ро­дно-клі­ма­ти­чних умов роз­та­шу­ва­н­ня під­при­єм­ства та від­по­від­ної ма­те­рі­аль­но-те­хні­чної ба­зи.

Вста­нов­ле­но, що най­на­дій­ні­шим спосо­бом збе­рі­га­н­ня є за­кри­тий, при яко­му ма­ши­ни роз­мі­щу­ють у за­кри­тих при­мі­ще­н­нях (ан­га­рах, бо­ксах, скла­дах та ін.). То­ді отри­му­є­мо най­спри­я­тли­ві­ші умо­ви та мі­ні­маль­ні ви­тра­ти ча­су на про­ве­де­н­ня об­слу­го­ву­ва­н­ня ма­шин і ме­ха­ні­змів, однак не­до­лі­ком та­ко­го спосо­бу збе­рі­га­н­ня є ви­тра­ти на бу­дів­ни­цтво при­мі­щень для збе­рі­га­н­ня.

Те­хви­мо­ги

Сіль­сько­го­спо­дар­ські ма­ши­ни збе­рі­га­ють на ви­зна­че­них для цьо­го місцях за гру­па­ми, а та­кож за мо­дель­но-ви­до­вим прин­ци­пом, із за­без­пе­че­н­ням між ни­ми від­ста­ні для про­ве­де­н­ня пе­рі­о­ди­чних та про­фі­ла­кти­чних огля­дів. При ба­га­то­ря­дно­му роз­мі­щен­ні ма­шин за­без­пе­чу­ю­ться мо­жли­вість про­їздів, по­ста­нов- ки ма­шин та зні­ма­н­ня зі збе­рі­га­н­ня. На від­кри­тих май­дан­чи­ках мі­ні­маль­на від­стань між ма­ши­на­ми в ря­ду має ста­но­ви­ти не мен­ше 0,7 м, а між ря­да­ми ма­шин — не мен­ше 0,6 м. За збе­рі­га­н­ня ма­шин у за­кри­тих при­мі­ще­н­нях і під на­ві­сом від­стань між ма­ши­на­ми в ря­ду й від ма­шин до сті­ни при­мі­ще­н­ня — не мен­ше 0,7 м, а мі­ні­маль­на від­стань між ря­да­ми –1 м.

Не до­пу­ска­є­ться збе­рі­га­н­ня ма­шин та їх скла­до­вих еле­мен­тів у за­пи­ле­них та за­бру­дне­них при­мі­ще­н­нях, до яких мо­жли­ве по­тра­пля­н­ня агре­сив­них па­рів, га­зів та ін. Під час по­ста­нов­ки ма­шин на збе­рі­га­н­ня і при­йма­н­ня до екс­плу­а­та­ції ви­ко­ри­сто­ву­ють спе­ці­аль­ний облі­ко­вий жур­нал. По мі­рі збе­рі­га­н­ня скла­да­ють гра­фік пе­рі­о­ди­чно­го огля­ду ма­шин на збе­рі­ган­ні, ре­зуль­та­ти про­ве­де­н­ня пе­рі­о­ди­чних пе­ре­ві­рок ста­ну збе­рі­га­н­ня оформ­ля­ють у журналі пе­ре­ві­рок.

Мі­ж­змін­не збе­рі­га­н­ня

Пра­ви­ла між­змін­но­го збе­рі­га­н­ня те­хні­ки. Зде­біль­шо­го сіль­сько­го­спо­дар­ська те­хні­ка збе­рі­га­є­ться на май­дан­чи­ках і місцях між­змін­но­го збе­рі­га­н­ня або без­по­се­ре­дньо на мі­сці ви­ко­на­н­ня ни­ми ро­біт. Ма­ши­ни за та­ко­го збе­рі­га­н­ня вста­нов­лю­ють пов­ні­стю уком­пле­кто­ва­ні без зні­ма­н­ня з них скла­до­вих ву­злів по за­кін­чен­ню ро­біт.

При цьо­му слід ви­ко­на­ти та­кі дії: очи­сти­ти ма­ши­ну від бру­ду, під­ті­ка­н­ня те­хні­чних рі­дин, ро­слин­них ре­шток та ін.; ви­ми­ти ву­зли та агре­га­ти ма­ши­ни і про­ду­ти їх сти­сне­ним по­ві­трям; за­кри­ти щіль­но кри­шка­ми або проб­ка­ми, за­глу­шка­ми всі отво­ри, щі­ли­ни то­що, че­рез які мо­жуть по­тра­пи­ти атмо­сфер­ні опа­ди все­ре­ди­ну скла­до­вих ма­ши­ни; очи­сти­ти та обду­ти сти­сне­ним по­ві­трям еле­ктро­обла­дна­н­ня (фа­ри, лі­хта­рі, ге­не­ра­тор, стар­тер, аку­му­ля­тор­ні ба­та­реї, еле­ктро­ша­фу то­що), а кле­ми по­кри­ти за­хи­сним ма­сти­лом ти­пу Isol або їм по­ді­бні; за­кон­сер­ву­ва­ти не­по­кри­ті фар­бою по­верх­ні дви­гу­на, што­ки гі­дро­ци­лін­дрів, гвин­то­ві та рі­зьбо­ві по­верх­ні де­та­лей, шлі­цьо­ві з’єд­на­н­ня.

Ко­ро­тко­три­ва­ле збе­рі­га­н­ня

При ко­ро­тко­три­ва­ло­му збе­рі­ган­ні не­об­хі­дно ви­ко­на­ти ро­бо­ти, пе­ре­дба­че­ні пра­ви­ла­ми між­змін­но­го збе­рі­га­н­ня. Окрім цьо­го, ма­ши­ну слід вста­но­ви­ти на під­став­ки в по­ло­же­н­ня, що за­без­пе­чу­ва­ти­ме роз­ван­та­же­н­ня ко­ліс. Між ши­на­ми та опор­ною по­верх­нею має бу­ти від­стань 8-10 см, при цьо­му те­хні­ка вста­нов­лю­є­ться на збе­рі­га­н­ня без зні­ма­н­ня з неї скла­даль­них оди­ниць та де­та­лей. У ра­зі збе­рі­га­н­ня ма­ши­ни за низь­ких тем­пе­ра­тур по­ві­тря або біль­ше одно­го мі­ся­ця слід зня­ти аку­му­ля­тор­ну ба­та­рею та вста­но­ви­ти її на збе­рі­га­н­ня у спе­ці­аль­не при­мі­ще­н­ня. Що­мі­ся­ця вар­то пе­ре­ві­ря­ти стан ма­шин, що збе­рі­га­ю­ться, а ви­яв­ле­ні під час пе­ре­ві­рок від­хи­ле­н­ня від пра­вил збе­рі­га­н­ня слід від­ра­зу усу­ва­ти.

Дов­го­три­ва­ле збе­рі­га­н­ня

За дов­го­три­ва­ло­го збе­рі­га­н­ня те­хні­ки не­об­хі­дно ви­ко­на­ти ро­бо­ти, пе­ре­дба­че­ні під час вста­нов­ле­н­ня на ко­ро­тко­три­ва­ле збе­рі­га­н­ня. При цьо­му ма­ши­ну вста­нов­лю­ють на май­дан­чик для збе­рі­га­н­ня (під на­кри­т­тям або в за­кри­то­му при­мі­щен­ні) та до­да­тко­во ви­ко­на­ти та­кі ро­бо­ти: пе­ре­ві­ри­ти ком­пле­ктність та те­хні­чний стан ма­ши­ни; при вста­нов­лен­ні ма­шин на від­кри­тих май­дан­чи­ках зня­ти та під­го­ту­ва­ти до збе­рі­га­н­ня в окре­мих при­мі­ще­н­нях еле­ктро­обла­дна­н­ня, при­ві­дні ре­ме­ні та лан­цю­ги, кар­дан­ні ва­ли та ін. При цьо­му до де­мон­то­ва­них ву­злів та агре­га­тів при­крі­плю­ють ети­ке­тки з го­спо­дар­ським но­ме­ром ма­ши­ни; пі­сля зня­т­тя з ма­ши­ни скла­до­вих еле­мен­тів за­гер­ме­ти­зу-

ва­ти усі по­ро­жни­ни й отво­ри з ме­тою за­по­бі­га­н­ня по­тра­плян­ню во­ло­ги, пи­лу та ін­ших сто­рон­ніх вклю­чень; про­ве­сти кон­сер­ву­ва­н­ня на­сту­пних еле­мен­тів: від­кри­ті з’єд­на­н­ня (гвин­то­ві та шлі­цьо­ві), пру­жи­ни, што­ки гі­дро­ци­лін­дрів, від­кри­ті кін­ців­ки ва­лів, шкі­ви па­со­вих пе­ре­дач, при­ві­дні па­си, ши­ни ко­ліс; від­но­ви­ти по­шко­дже­не фар­бу­ва­н­ня по­вер­хонь, по­пе­ре­дньо за­чи­стив­ши їх на­жда­чною шкір­кою та ви­да­лив­ши утво­ре­ну ір­жу; тиск у ши­нах зни­зи­ти до 70 % від ро­бо­чо­го зна­че­н­ня ти­ску. При дов­го­три­ва­ло­му збе­рі­ган­ні те­хні­ки у за­кри­то­му при­мі­щен­ні скла­до­ві та ву­зли ма­шин, вка­за­ні ви­ще, мо­жли­во не зні­ма­ти з мі­сця їх крі­пле­н­ня за умо­ви їх пов­ної кон­сер­ва­ції та гер­ме­ти­за­ції.

У пе­рі­од збе­рі­га­н­ня пе­ре­ві­ря­ють пра­виль­ність вста­нов­ле­н­ня ма­шин, ком­пле­ктність скла­до­вих, що збе­рі­га­ю­ться окре­мо, та ма­шин в ці­ло­му, стан ан­ти­ко­ро­зій­но­го по­кри­т­тя, на­дій­ність гер­ме­ти­за­ції, тиск по­ві­тря у ши­нах. Ви­яв­ле­ні не­до­лі­ки слід усу­ну­ти. Стан ма­ши­ни при збе­рі­ган­ні в за­чи­не­но­му при­мі­щен­ні слід пе­ре­ві­ря­ти ко­жні 2 мі­ся­ці, за збе­рі­га­н­ня під на­кри­т­тям — що­мі­ся­ця.

На осно­ві ви­ро­бни­чо­го до­сві­ду та в ре­зуль­та­ті пе­рі­о­ди­чних пе­ре­ві­рок агра­рії все ж до­пу­ска­ють гру­бих по­ми­лок при збе­рі­ган­ні сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, а са­ме: нев­ча­сне і не­які­сне очи­ще­н­ня зби­раль­них ком­бай­нів, не­за­кон­сер­во­ва­ні дви­гу­ни та гі­дро­си­сте­ми, не роз­ван­та­же­ні ко­ле­са, ви­ко­ри­ста­н­ня май­дан­чи­ків із твер­дим по­кри­т­тям не за при­зна­че­н­ням та ряд ін­ших.

Окрім за­галь­них ви­мог до збе­рі­га­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, існу­ють осо­бли­во­сті збе­рі­га­н­ня кон­кре­тних ма­шин.

Збе­рі­га­н­ня ґрун­то­об­ро­бно­по­сів­них і по­сад­ко­вих ма­шин

Ба­ла­стні ящи­ки ди­ско­вих лу­щиль­ни­ків, ди­ско­вих бо­рін і кіль­ча­стих ко­тків не­об­хі­дно звіль­ни­ти від ба­ла­сту, з во­до­на­лив­них ко­тків зли­ти во­ду, з ме­тою за­по­бі­га­н­ня її за­мер­зан­ню при зни­жен­ні тем­пе­ра­ту­ри по­ві­тря.

Кіль­ча­сті і во­до­на­лив­ні ко­тки, ро­бо­чі ор­га­ни плу­гів і куль- ти­ва­то­рів не­об­хі­дно вста­но­ви­ти на під­став­ки. Ба­та­реї ди­ско­вих лу­щиль­ни­ків і бо­рін під­ня­ти та вста­но­ви­ти в транс­порт­не по­ло­же­н­ня.

Лан­ки зу­бо­вих, но­жо­вих та ін­ших бо­рін від’єд­на­ти від ко­ро­ми­сел і вкри­ти за­хи­сним ма­сти­лом, скла­сти на під­клад­ки в шта­бель ви­со­тою до 1 м. Ко­ро­ми­сла крі­пле­н­ня бо­рін вкри­ти за­хи­сним ма­сти­лом та скла­сти на під­клад­ки бі­ля бо­рін.

У по­сів­них і по­сад­ко­вих ма­шин під опор­но-при­во­дні ко­ле­са та під ро­бо­чі ор­га­ни, опу­ще­ні в ро­бо­че по­ло­же­н­ня, не­об­хі­дно вста­но­ви­ти на спе­ці­аль­ні під­став­ки (ви­го­тов­ле­ні са­мо­стій­но або при­дба­ні). Кри­шки і за­слін­ки змін­них і ви­сі­ва­ю­чих бун­ке­рів та ящи­ків ма­шин слід за­кри­ти.

Рі­жу­чі кром­ки со­шни­ків, ме­та­ле­ві на­сін­нє- та ту­ко­про­во­ди, зов­ні­шні де­та­лі ви­сі­ва­ю­чих, ту­ко­ви­сі­ва­ю­чих і по­сад­ко­вих апа­ра­тів, а та­кож рі­зьби ре­гу­лю­валь­них гвин­тів і шар­нір­них з’єд­нань не­об­хі­дно вкри­ти за­хи­сним ма­сти­лом.

Три­ва­ле збе­рі­га­н­ня ма­шин для вне­се­н­ня пе­сти­ци­дів та до­брив. Бан­ки, єм­но­сті, бун­ке­ри, ба­ки, тру­бо- і ту­ко­про­во­ди ма­шин слід очи­сти­ти та про­ми­ти до пов­но­го ви­да­ле­н­ня за­ли­шків до­брив та пе­сти­ци­дів з ме­тою за­по­бі­га­н­ня дії ко­ро­зії. Пі­сля ми­т­тя, по­верх­ні ма­ши­ни обду­ти сти­сну­тим по­ві­трям до пов­но­го ви­да­ле­н­ня во­ло­ги.

За­зви­чай вну­трі­шні по­ро­жни­ни ро­бо­чих єм­но­стей кон­сер­ву­ють ле­тю­чи­ми ін­гі­бі­то­ра­ми (ме­то­дом роз­пи­ле­н­ня або у ви­гля­ді во­дно­го роз­чин­ни­ка) або пе­ре­тво­рю­ва­ча­ми ір­жі. Пі­сля їх кон­сер­ву­ва­н­ня кри­шки, за­слін­ки, лю­ки єм­но­стей та ба­ків не­об­хі­дно за­кри­ти.

Зов­ні­шні по­верх­ні ре­зер­ву­а­рів, ба­ків, ку­зо­ви, план­ки транс­пор­те­рів, ло­па­ті роз­ки­да­ю­чих ба­ра­ба­нів не­об­хі­дно по­кри­ти за­хи­сним скла­дом (від­пра­цьо­ва­ним ма­сти­лом чи ін.) або асфаль­то­бі­тум­ним по­кри­т­тям.

Ру­чні об­пи­лю­ва­чі та об­при­ску­ва­чі не­об­хі­дно та­кож очи­сти­ти, за­кон­сер­ву­ва­ти та зда­ти на збе­рі­га­н­ня у склад або спе- ці­аль­но від­ве­де­не, до­бре про­ві­трю­ва­не, при­мі­ще­н­ня.

Збе­рі­га­н­ня зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів

Скла­дні са­мо­хі­дні та при­чі­пні ма­ши­ни на­ра­зі є най­до­рож­чим се­кто­ром сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки. Вар­тість як ві­тчи­зня­но­го зер­но­зби­раль­но­го ком­бай­на, так і іно­зем­но­го в ра­зи біль­ша від зви­чай­ної с.-г. ма­ши­ни, а то­му до­гляд за та­кою те­хні­кою у подаль­шо­му по­тре­бує чі­тко­го та су­во­ро­го до­три­ма­н­ня пра­вил її під­го­тов­ки до збе­рі­га­н­ня, те­хні­чно­го об­слу­го­ву­ва­н­ня під час по­ста­нов­ки, в пе­рі­од збе­рі­га­н­ня та під час зня­т­тя зі збе­рі­га­н­ня. Най­спри­я­тли­ві­ши­ми умо­ва­ми для збе­рі­га­н­ня ком­бай­нів ство­ре­ні за за­кри­то­го спосо­бу, однак і за та­ко­го спосо­бу збе­рі­га­н­ня ма­ють мі­сце ти­по­ві по­ру­ше­н­ня, а са­ме: не ви­зна­ча­є­ться те­хні­чний стан ком­бай­на та йо­го скла­до­вих оди­ниць; не­до­ста­тнє очи­ще­н­ня ву­злів і агре­га­тів від ма­сти­ла, пи­лу, бру­ду, ро­слин­них ре­шток, які утри­му­ють во­ло­гу й спри­чи­ня­ють руй­ну­ва­н­ня ла­ко­фар­бо­во­го по­кри­т­тя та ко­ро­зію де­та­лей; за­ли­ша­ють вста­нов­ле­ною на ком­байн аку­му­ля­тор­ну ба­та­рею та ін­ше еле­ктро­обла­дна­н­ня; ком­бай­ни вста­нов­лю­ють на під­став­ки, які не від­по­від­а­ють ви­мо­гам те­хні­ки без­пе­ки; кон­сер­ва­ції ву­злів та агре­га­тів у де­яких го­спо­дар­ствах ре­гіо­ну не здій­сню­ють на­ле­жним чи­ном; об­слу­го­ву­ва­н­ня лан­цю­го­вих пе­ре­дач (у кра­що­му ра­зі) обме­жу­є­ться обли­ва­н­ням від­пра­цьо­ва­ною мо­тор­ною оли­вою, на­тяг шкі­ва — йо­го по­сла­бле­н­ням; згі­дно з ви­мо­га­ми ДСТУ 775185, у за­зна­че­них ви­ще ма­шин ви­да­ля­ють ір­жу з по­вер­хонь де­та­лей, від­нов­лю­ють фар­бу та на­но­сять за­хи­сне ма­сти­ло на зов­ні­шні по­верх­ні ком­бай­на і йо­го скла­до­ві еле­мен­ти кон­стру­кції, однак на пра­кти­ці пе­ре­ра­хо­ва­них опе­ра­цій не ви­ко­ну­ють, за­мі­нив­ши їх обли­ва­н­ням від­пра­цьо­ва­ною мо­тор­ною оли­вою, а це, в кра­що­му ви­пад­ку, впли­ває тер­мін екс­плу­а­та­ції як ма­ши­ни, так і її скла­до­вих ву­злів чи агре­га­тів.

Збе­рі­га­н­ня жа­ток

Кіль­кість від­мов жа­ток у ро­бо­ті ста­но­вить зна­чний від­со­ток, одна з при­чин — це по­ру­ше­н­ня пра­вил збе­рі­га­н­ня, оскіль­ки біль­шість жа­ток збе­рі­га­ють від­кри­тим спосо­бом, без на­ле­жної для цьо­го їх під­го­тов­ки. На пра­кти­ці ви­яв­ле­но основ­ні не­від­по­від­но­сті пра­вил збе­рі­га­н­ня, які ре­гла­мен­то­ва­ні ДСТУ 7751-85: по за­кін­чен­ні жнив жа­тки очи­щу­ють, а за по­тре­би — ми­ють та ви­да­ля­ють ро­слин­ні реш­тки з усіх місць їхньо­го на­гро­ма­дже­н­ня; по­верх­ні ро­бо­чих ор­га­нів, зов­ні­шні по­верх­ні на­рі­зних з’єд­нань і мі­сця з по­шко­дже­ною фар­бою по­кри­ва­ють за­хи­сним ма­сти­лом, на­то­мість по­шко­дже­ну ір­жею по­верх­ню жа­тки тра­ди­цій­но за­ли­ва­ють від­пра­цьо­ва­ною мо­тор­ною оли­вою що, на від­мі­ну від спе­ці­аль­них кон­сер­ва­цій­них ма­стил, має тер­мін за­хи­сної дії у де­кіль­ка ра­зів мен­ший; лан­цю­ги та шкі­ви не­об­хі­дно зня­ти, під­го­ту­ва­ти до збе­рі­га­н­ня та зда­ти на склад. За­мість цьо­го не­рід­ко па­си на­віть не по­сла­блю­ють, а лан­цю­ги за­ли­ша­ють ір­жа­ві­ти під впли­вом атмо­сфер­но­го се­ре­до­ви­ща; ві­зок для транс­пор­ту­ва­н­ня жа­тки, згі­дно з пра­ви­ла­ми збе­рі­га­н­ня, по­трі­бно роз­ван­та­жи­ти, пнев­ма­ти­чні ко­ле­са по­фар­бу­ва­ти бі­ли­ла­ми, однак во­ни ча­сто слу­гу­ють під­став­кою для збе­рі­га­н­ня жа­тки. До­три­ма­н­ня еле­мен­тар­них пра­вил збе­рі­га­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки до­зво­лить за­оща­ди­ти зна­чні ко­шти на при­дба­н­ня де­та­лей ву­злів чи агре­га­тів, які ви­йшли з ла­ду че­рез по­ру­ше­н­ня пра­вил збе­рі­га­н­ня, а та­кож по­дов­жи­ти тер­мін та по­кра­щи­ти умо­ви екс­плу­а­та­ції сіль­сько­го­спо­дар­ських ма­шин.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.