Ці­на на вро­жай пі­зніх куль­тур

Agrobusiness Segodni - - У номері - О. Ма­слак

Аграр­ний бі­знес на­ле­жить до ри­зи­ко­ва­них ви­дів ді­яль­но­сті. На ре­зуль­та­тив­ність го­спо­да­рю­ва­н­ня впли­ва­ють по­го­дні умо­ви, се­зон­ність ви­ро­бни­цтва, мін­ли­вість за­ко­но­дав­ства. Про­те більш за все вплив на агра­рі­їв ма­ють ці­но­ві ко­ли­ва­н­ня. За не­ста­біль­ної ці­но­вої си­ту­а­ції на ма­те­рі­аль­но-те­хні­чні ре­сур­си і сіль­сько­го­спо­дар­ську про­ду­кцію важ­ко пла­ну­ва­ти ді­яль­ність під­при­ємств та до­ся­га­ти ба­жа­но­го ре­зуль­та­ту.

Ці­ни та ка­на­ли збу­ту

Ці­на — це еко­но­мі­чна ка­те­го­рія, яка свід­чить про роз­мір ко­штів, що мо­жна отри­ма­ти від про­да­жу оди­ни­ці про­ду­кції. Більш по­ши­ре­ни­ми ме­то­да­ми ви­зна­че­н­ня цін є їх роз­ра­ху­нок, за­ле­жно від фа­кти­чно по­не­се­них ви­трат з ура­ху­ва­н­ням фі­ксо­ва­но­го роз­мі­ру при­бу­тку та фор­му­ва­н­ня цін. Пер­ший ва­рі­ант ви­зна­че­н­ня цін ви­ко­ри­сто­ву­є­ться у пла­но­вій еко­но­мі­ці, ча­си якої вже ми­ну­ли, або при мо­но­поль­но­му ви­ро­бни­цтві про­ду­кції, ко­ли на рин­ку від­су­тня кон­ку­рен­ція між про­дав­ця­ми. На сіль­сько­го­спо­дар­ську про­ду­кцію в Укра­ї­ні є роз­ви­не­ний ри­нок, тож ці­ни фор­му­ю­ться на під­ста­ві по­пи­ту та про­по­зи­ції.

Біль­шість сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств ча­сти­ну ви­ро­ще­но­го вро­жаю за­ли­ша­ють для вну­трі­шньо­го ви­ко­рис- та­н­ня. Та­ким ви­ко­ри­ста­н­ням мо­же бу­ти фор­му­ва­н­ня на­сін­нє­во­го фон­ду, за­без­пе­че­н­ня по­треб гро­мад­сько­го хар­чу­ва­н­ня то­що. До то­го ж, під­при­єм­ства здій­сню­ють ре­а­лі­за­цію зер­на ко­ли­шнім та ді­ю­чим пра­ців­ни­кам, пра­ців­ни­кам со­ці­аль­ної сфе­ри, що про­жи­ва­ють у сіль­ській мі­сце­во­сті, де го­спо­да­рює під­при­єм­ство. Ро­зра­хун­ко­во час­тка вро­жаю, що спря- мо­ву­ва­ти­ме­ться на та­кі ці­лі, ста­но­ви­ти­ме 5%.

Як пра­ви­ло, біль­шість вро­жаю ре­а­лі­зо­ву­є­ться сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми під­при­єм­ства­ми у пер­ші мі­ся­ці мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (для зер­на ран­ніх куль­тур — ли­пень-ве­ре­сень, ку­ку­ру­дзи, со­ня­шни­ку — ве­ре­сень-ли­сто­пад). Ре­шта вро­жаю про­да­є­ться не­ве­ли­ки­ми пар­ті­я­ми, з тим щоб за ви­ру­че­ні ко­шти по­кри­ти по­то­чні ви­да­тки під­при­ємств. На вну­трі­шньо­му рин­ку по­пит на сіль­сько­го­спо­дар­ську про­ду­кцію за­без­пе­чу­ють пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства та екс­пор­те­ри про­ду­кції. Зде­біль­шо­го то­вар­на сіль­сько­го­спо­дар­ська про­ду­кція ку­пу­є­ться пе­ре­ро­бни­ми під­при­єм­ства­ми для ви­ро­бни­цтва про­до­воль­ства або ко­мер­цій­ни­ми стру­кту­ра­ми для ре­а­лі­за­ції як си­ро­ви­ни за кор­дон. Так, на­сі­н­ня со­ня­шни­ку екс­пор­ту­є­ться за кор­дон у ме­жах 1%, а біль­шість пе­ре­ро­бля­є­ться на ві­тчи­зня­них за­во­дах та ре­а­лі­зу­є­ться на вну­трі­шньо­му та зов­ні­шньо­му рин­ках у ви­гля­ді олії та шро­ту. Сої екс­пор­ту­є­ться дві тре­ти­ни від ви-

ро­бни­цтва, ку­ку­ру­дза — по­над 70 %.

Сві­то­ві ці­ни

Сві­то­ві ці­ни на сіль­сько­го­спо­дар­ську про­ду­кцію та про­до­воль­ство ма­ють тен­ден­цію до зни­же­н­ня. Так, ін­декс про­до­воль­чих цін FAO (Про­до­воль­ча і сіль­сько­го­спо­дар­ська ор­га­ні­за­ція ООН) ста­но­вив у листопаді 2015 ро­ку 156,7 пун­кти, що на 1,6% ниж­че по­рів­ня­но з жов­тнем та на 18% ниж­че ли­сто­па­да 2014 ро­ку. Зокре­ма, ін­декс цін на зер­но зни­зив­ся у листопаді по­рів­ня­но з жов­тнем на 2,3%. На це впли­ну­ло зде­шев­ле­н­ня перш за все фу­ра­жно­го зер­на, зокре­ма, че­рез утри­ма­н­ня на ви­со­ко­му рів­ні об­ся­гів ви­ро­бни­цтва та екс­пор­ту ку­ку­ру­дзи Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми Аме­ри­ки.

У свою чер­гу, ін­декс цін на ро­слин­ні олії за це й же пе­рі­од зни­зив­ся на 3,1 %. При­чи­ною цьо­го ста­ло ско­ро­че­н­ня цін на енер­го­ре­сур­си, по­зи­тив­ні про­гно­зи що­до ви­ро­бни­цтва сої у Спо­лу­че­них Шта­тах, а та­кож по­кра­ще­н­ня по­го­дних умов для її ви­ро­щу­ва­н­ня у Пів­ден­ній Аме­ри­ці. Тож зни­же­н­ня сві­то­вих цін на основ­ні гру­пи агро­про­ду­кції впли­ва­ти­муть на фор­му- ва­н­ня цін вну­трі­шньо­го рин­ку в Укра­ї­ні. Про­те во­ни ма­ти­муть мен­ший вплив по­рів­ня­но з не­ста­біль­ною по­лі­ти­чною та еко­но­мі­чною си­ту­а­ці­єю у кра­ї­ні.

Фа­кто­ри вну­трі­шньо­го впли­ву

В остан­ні два ро­ки більш за все ці­ни мі­ня­ю­ться під впли­вом ін­фля­ції. Ін­фля­цій­ні про­це­си, що спо­сте­рі­га­ли­ся на вну­трі­шньо­му рин­ку, за­ле­жа­ли зде­біль­шо­го від зне­ці­не­н­ня ві­тчи­зня­ної гро­шо­вої оди­ни­ці. За під­сум­ка­ми 11 мі­ся­ців рі­вень ін­де­ксу спо­жив­чих цін зро­сте до кін­ця ро­ку на 46,6 %. Для по­рів­ня­н­ня: то­рік рі­вень ін­фля­ції ста­но­вив 24,9 %. Одні­єю з при­чин цьо­го ста­ли вій­сько­ві дії на Схо­ді Укра­ї­ни, з ін­шо­го — вну­трі­шня ре­гу­ля­тор­на по­лі­ти­ка. За оцін­ка­ми екс­пер­тів без­по­се­ре­дньою при­чи­ною стрім­кої де­валь­ва­ції грив­ні став пе­ре­хід на по­ча­тку 2014 ро­ку до по­лі­ти­ки пла­ва­ю­чо­го кур­су. За та­ких умов ви­яви­ло­ся скла­дно кон­тро­лю­ва­ти курс грив­ні та вну­трі­шні ці­ни. Тож від­су­тність ста­біль­но­го кур­су грив­ні до гро­шо­вих оди­ниць кра­їн з роз­ви­не­ною еко­но­мі­кою впли­ва­ло на по­стій­ні змі­ни ці­но­вої си­ту­а­ції вну­трі­шньо­го рин­ку.

Окрім цьо­го, на де­валь­ва­цію грив­ні впли­ну­ло ре­фі­нан­су­ва­н­ня ко­мер­цій­них бан­ків, яке активно про­ва­ди­ло­ся впро­довж 2014 ро­ку. Де­які ко­мер­цій­ні бан­ки ско­ри­ста­ли­ся мо­жли­ві­стю отри­ма­н­ня зна­чних об­ся­гів ре­фі­нан­су­ва­н­ня під 6-7 та під 8-10 % рі­чних. Зна­чна час­тка цих ко­штів ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла­ся для про­ве­де­н­ня спе­ку­ля­тив­них опе­ра­цій на між­бан­ків­сько­му ва­лю­тно­му рин­ку та, як на­слі­док, спри- яла зне­ці­нен­ню ві­тчи­зня­ної гро­шо­вої оди­ни­ці.

На­сту­пною при­чи­ною ви­ни­кне­н­ня та­кої си­ту­а­ції ста­ла від­су­тність жорс­тко­го кон­тро­лю за ве­ли­ки­ми ва­лю­тни­ми кон­тра­кта­ми з екс­пор­ту. Ек­спорт­но­о­рі­єн­то­ва­ні ком­па­нії не по­спі­ша­ли по­вер­та­ти в Укра­ї­ну ва­лю­тні ко­шти, отри­ма­ні від про­да­жу то­ва­рів на зов­ні­шніх рин­ках. Це, в свою чер­гу, впли­ва­ло на зро­ста­н­ня по­пи­ту на ва­лю­ту. От­же, в су­ку­пно­сті ці фа­кто­ри при­зве­ли до де­ста­бі­лі­за­ції укра­їн­ської фі­нан­со­вої еко­но­мі­чної і бан­ків­ської сис-

тем та до існу­ю­чих ін­фля­цій­них процесів.

Ці­ни на про­ду­кцію

На вну­трі­шньо­му рин­ку Укра­ї­ни спо­сте­рі­га­є­ться тен­ден­ція до зро­ста­н­ня цін на вро­жай пі­зніх куль­тур. На це впли­ва­ють ста­біль­ний вну­трі­шній по­пит, тен­ден­ції сві­то­во­го рин­ку та від­су­тність ста­біль­ної еко­но­мі­чної си­ту­а­ції. Тож зро­ста­н­ня цін ни­ні­шньо­го се­зо­ну від­бу­ло­ся на вро­жай всіх пі­зніх куль­тур, а са­ме ку­ку­ру­дзу, со­ня­шник, сою, про­со та гре­чку.

На по­ча­тку вересня ці­ни на зер­но та олій­не на­сі­н­ня ма­ли най­ниж­чий рі­вень. Ку­ку­ру­дза в цей пе­рі­од в се­ре­дньо­му по Укра­ї­ні ко­шту­ва­ла 2,75 тис. грн за 1 т, со­ня­шник — 7,6 тис. грн, соя — 7,7 тис. грн, про­со — 3,4 тис. грн, зер­но гре­чки — 11 ти­сяч. Упродовж вересня-гру­дня спо­сте­рі­га­ло­ся по­сту­по­ве по­до­рож­ча­н­ня ці­єї про­ду­кції від 6% на про­со до 27% на зер­но гре­чки. Як на­слі­док, ці­ни на ку­ку­ру­дзу до­ся­гли в гру­дні рів­ня 3,2 тис. грн за 1 т, со­ня­шник — 9,5 тис. грн, сою — 9,0 тис. грн, про­со — 3,6 тис. грн, зер­но гре­чки — 14 ти­сяч.

У по­рів­нян­ні з 2014 ро­ком се­ре­дні ці­ни ре­а­лі­за­ції сіль­сько­го­спо­дар­ськи­ми під­при­єм­ства­ми аграр­ної про­ду­кції в Укра­ї­ні в сі­чні-жов­тні 2015 ви­ро­сли на 54 %. Так, про­ду­кція ро­слин­ни­цтва за вка­за­ний пе­рі­од по­до­рож­ча­ла на 68%. Зокре­ма, вар­тість зер­на зро­сла на 62,4%, со­ня­шни­ку — удві­чі, сої — в 1,7 ра­зу. При цьо­му об­сяг ре­а­лі­за­ції ро­слин­ни­цької про­ду­кції збіль­шив­ся на 3,8 %.

За про­гно­за­ми На­ціо­наль­но­го на­у­ко­во­го цен­тру «Ін­сти­тут аграр­ної еко­но­мі­ки» цьо­го ро­ку очі­ку­є­ться зро­ста­н­ня цін ре­а­лі­за­ції на всі ви­ди про­ду­кції ро­слин­ни­цтва. По­рів­ня­но з 2014 ро­ком ці­на на олій­не на­сі­н­ня під­ви­щи­ться в 1,5-1,7 ра­зів. Зокре­ма, соя по­до­рож­чає на 55%, со­ня­шник — на 62 %. Ці­ни на зер­но­ві зро­стуть у се­ре­дньо­му в 1,5 ра­зу. Най­біль­ше по­до­рож­чає гре­чка, а са­ме у 2,5 ра­зу. У свою чер­гу, вар­тість ку­ку­ру­дзи на зер­но збіль­ши­ться на 56,5%, про­са — 42,8%, сор­го — 34,9 %.

Еко­но­мі­ка

Зро­ста­н­ня цін впли­ва­ти­ме на під­ви­ще­н­ня рен­та­бель­но­сті. Цьо­го ро­ку рі­вень рен­та­бель­но­сті у ро­слин­ни­цтві очі­ку­єть- ся в ме­жах 25,9%, що на 11,3% ниж­че рів­ня 2014 ро­ку. За роз­ра­хун­ка­ми на­у­ков­ців Ін­сти­ту­ту аграр­ної еко­но­мі­ки, більш рен­та­бель­ним бу­де ви­ро­бни­цтво про­са. Так, за під­сум­ка­ми ви­ро­щу­ва­н­ня ці­єї куль­ту­ри во­на очі­ку­є­ться на рів­ні 66%, тоб­то в 1,6 ра­зу біль­ше, по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком (40,7%).

За­га­лом рен­та­бель­ність ви­ро­бни­цтва зер­на змен­ши­ться по­рів­ня­но з 2014 ро­ком май­же на чверть і ста­но­ви­ти­ме 19,4 %. За роз­ра­хун­ка­ми, крім про­са, більш рен­та­бель­ним бу­де ви­ро­бни­цтво гре­чки, а са­ме 55,2%. При цьо­му очі­ку­є­ться зни­же­н­ня рен­та­бель­но­сті ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи на зер­но до 18,6%, при 26,2% — у 2014 ро­ці. Зби­тко­вим очі­ку­є­ться ви­ро­бни­цтво сор­го, а са­ме 6,3 %.

Збе­ре­же­ться що­рі­чна тен­ден­ція до зро­ста­н­ня рен­та­бель­но­сті ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ку у ме­жах 10 %. Рен­та­бель­ність ці­єї куль­ту­ри за під­сум­ка­ми 2015 ро­ку ста­но­ви­ти­ме 46,6%, то­ді як у 2013 ро­ці — 28,5%, 2014 — 36,5 %. При­бу­тко­вість ви­ро­бни­цтва сої змен­ши­ться. Якщо у 2014 ро­ці рен­та­бель­ність ці­єї куль­ту­ри ста­но­ви­ла 34,5%, то за під­сум­ка­ми по­то­чно­го ро­ку зни­зи­ться до 24 %. Во­дно­час зро­ста­н­ня цін не зав­жди ком­пен­сує по­до­рож­ча­н­ня ви­трат, вна­слі­док чо­го до­хо­ди сіль­го­спви­ро­бни­ків змен­шу­ю­ться.

По­до­рож­ча­н­ня ресурсів

Під­ви­ще­н­ня цін на про­ду­кцію су­про­во­джу­є­ться по­до­рож­ча­н­ням ма­те­рі­аль­но-те­хні­чних ресурсів. Більш вра­зли­вим для агра­рі­їв є під­ви­ще­н­ня цін на паль­но-ма­стиль­ні ма­те­рі­а­ли, мі­не­раль­ні до­бри­ва та за­со­би за­хи­сту ро­слин. Згі­дно з мо­ні­то­рин­гом рин­ку на­фто­про­ду­ктів з по­ча­тку ро­ку, ди- зель­не паль­не по­до­рож­ча­ло на 68%, низь­ко­окта­но­ві бен­зи­ни — 60 %. Якщо у по­пе­ре­дні ро­ки час­тка сві­тлих на­фто­про­ду­ктів у ви­тра­тах на ви­ро­бни­цтво про­ду­кції ро­слин­ни­цтва ста­но­ви­ла близь­ко 10%, то в по­то­чно­му ро­ці че­рез під­ви­ще­н­ня цін зро­сла до 15%. Це, в свою чер­гу, впли­ва­ти­ме на зни­же­н­ня ефе­ктив­но­сті сіль­сько­го го­спо­дар­ства та мо­же при­зве­сти до змен­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва про­ду­кції.

Ці­ни на мі­не­раль­ні до­бри­ва утри­му­ю­ться на ви­со­ко­му рів­ні. У кін­ці ли­сто­па­да по­то­чно­го ро­ку амі­а­чна се­лі­тра ко­шту­ва­ла — 7,1 тис. грн/т, ні­тро­а­мо­фо­ска — 10,6 тис. грн/т, ді­а­мо­фо­ска — 12,65 тис. грн/т. Про­те в се­ре­ди­ні гру­дня зро­сли на 1015 %. За­га­лом спо­сте­рі­га­є­ться змен­ше­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня до­брив по­рів­ня­но з 2013 ро­ком. Зокре­ма, спо­жи­ва­н­ня амі­а­чної се­лі­три ско­ро­ти­ло­ся до 40%. На окре­мі гру­пи до­брив по­пит змен­шив­ся до 50 %.

По­ряд із по­до­рож­ча­н­ням ма­те­рі­аль­но-те­хні­чних ресурсів про­бле­ма­ми цьо­го ро­ку є на­яв­ність віль­них ко­штів. В умо­вах фі­нан­со­вої не­ста­біль­но­сті бан­ки не­охо­че на­да­ють кре­ди­тні ко­шти, та й умо­ви кре­ди­ту­ва­н­ня є менш при­ва­бли­ви­ми по­рів­ня­но з по­пе­ре­дні­ми ро­ка­ми. Про­цен­тні став­ки за по­зи­ка­ми бан­ків­ських уста­нов ко­ли­ва­ю­ться від 28 і ви­ще від­со­тків рі­чних, що на та­ко­му ж рів­ні змен­шує при­бу­тко­вість сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва. Ви­хо­дя­чи з цьо­го, агра­рії ви­ва­же­но здій­сню­ють свою ви­ро­бни­чу по­лі­ти­ку, на­ма­га­ю­чись про­во­ди­ти ре­а­лі­за­цію сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції у пе­рі­о­ди її ма­кси­маль­но­го по­до­рож­ча­н­ня та ку­пу­ва­ти не­об­хі­дні ре­сур­си у між­се­зо­н­ня за мі­ні­маль­них цін на від­по­від­ні то­ва­ри.

Дже­ре­ло: АПК-ін­форм

Ди­на­мі­ка цін на сою

Дже­ре­ло: АПК-ін­форм

Ди­на­мі­ка цін на ку­ку­ру­дзу

Дже­ре­ло: АПК-ін­форм

Ди­на­мі­ка цін на со­ня­шник

Дже­ре­ло: АПК-ін­форм

Ди­на­мі­ка цін на про­со

Дже­ре­ло: АПК-ін­форм

Ди­на­мі­ка цін на зер­но гре­чки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.