5 тис. га

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

По­го­дні умо­ви остан­ніх трьох мі­ся­ців бу­ли ней­траль­ни­ми для ози­мих куль­тур в Укра­ї­ні. Як і на по­ча­тку зи­ми, за­раз близь­ко тре­ти­ни по­сі­вів зер­но­вих і олій­них (2,3 млн га) зна­хо­дя­ться у слаб­ко­му і роз­рі­дже­но­му ста­ні.

Як по­ві­дом­ляє «УкрА­гро­Кон­салт», в зо­ні ри­зи­ку зна­хо­ди­ться близь­ко 1,7 млн га пше­ни­ці, 340 тис. га ячме­ню і близь­ко 200 тис. га рі­па­ку. У най­ближ­чий мі­сяць по­го­да очі­ку­є­ться від­но­сно спри­я­тли­ва для по­сі­вів, тоб­то сут­тє­ве збіль­ше­н­ня загибелі ма- ло­ймо­вір­но. Це до­зво­ляє ба­зу­ва­ти про­гно­зи площ під яри­ми куль­ту­ра­ми в 2016 ро­ці, опи­ра­ю­чись на збе­ре­же­ні ози­мі.

Вже одно­зна­чно мо­жна го­во­ри­ти про роз­ши­ре­н­ня по­сі­вів всіх ярих куль­тур в по­рів­нян­ні з то­рі­шнім по­ка­зни­ком. У ТОП-3 куль­тур, як і ра­ні­ше, вхо­дять со­ня­шник, пше­ни­ця і ку­ку­ру­дза. Однак час­тка їх у стру­кту­рі змі­ни­ться. Зокре­ма, час­тка пше­ни­ці ско­ро­ти­ться із 29 до 25%, рі­па­ку — із 4 до 3%, у той час як со­ня­шни­ку, ячме­ню і ку­ку­ру­дзи зро­сте.

дер­жзе­мель ви­став­лять на ау­кціон на Ми­ко­ла­їв­щи­ні — Уря­до­вий пор­тал.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.