Ви­гі­дні фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти для агра­рі­їв

Agrobusiness Segodni - - Фінансування апк - Ма­ксим Ма­сюк

Ми за­ці­кав­ле­ні у ма­кси­маль­ній ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти на­ших клі­єн­тів. То­му хо­че­мо за­про­по­ну­ва­ти най­ці­ка­ві­ші про­ду­кти для них. Осо­бли­во це сто­су­є­ться аграр­но­го се­кто­ру.

У ньо­го ба­га­то до­ся­гнень, але ра­зом з тим і про­блем. Ска­жі­мо, із за­ста­рі­лою те­хні­кою, низь­ким рів­нем уро­жай­но­сті, якщо по­рів­ню­ва­ти із роз­ви­не­ни­ми кра­ї­на­ми. Усе це не мо­же не по­зна­ча­ти­ся на при­бу­тко­во­сті під­при­ємств. Го­спо­дар­ствам тре­ба онов­лю­ва­ти за­со­би ви­ро­бни­цтва, ма­ти обі­го­ві ко­шти, аби роз­ви­ва­ти­ся, іти впе­ред. До­ро­гі кре­ди­тні ре­сур­си зі став­ка­ми у 30% цей про­цес, зви­чай­но, галь­му­ють.

Че­рез це ми роз­ро­би­ли ці­ка­ві та до­сту­пні про­ду­кти для клі­єн­тів се­ре­дньо­го та ма­ло­го агро­бі­зне­су. Се­ред них ба­зо­ви­ми є кре­ди­тний лі­міт із від­стро­чкою до 270 днів, га­ран­то­ва­ні пла­те­жі та лі­зинг для швид­ко­го й ефе­ктив­но­го онов­ле­н­ня пар­ку те­хні­ки. Спо­ді­ва­є­мо­ся, це ком­пле­ксно під­три- має клі­єн­та. Адже зав­дя­ки лі­зин­гу ми до­по­ма­га­є­мо оно­ви­ти за­со­би ви­ро­бни­цтва, а кре­ди­тний лі­міт та га­ран­то­ва­ні пла­те­жі по­пов­нять обо­ро­тні за­со­би.

Мо­жна де­таль­ні­ше роз­гля­ну­ти пе­ре­ва­ги цих про­ду­ктів. Ось по­ра­ди, як ско­ри­ста­ти­ся схе­мою га­ран­то­ва­них пла­те­жів, зав­дя­ки яким ви зни­зи­те став­ку до 4%. Ко­ли вам не вда­є­ться до­мо­ви­ти­ся із по­ста­чаль­ни­ком на 100-від­со­тко­ву від­стро­чку пла­те­жів, ска­жі­мо, на до­бри­ва, па­ли­во чи за­со­би за­хи­сту, зро­біть пе­ре­д­опла­ту на 50%, ко­ри­сту­ю­чись зви­чай­ним кре­ди­том із ви­со­кою став­кою, а решту су­ми мо­же­те гну­чко роз­би­ти за ви­гі­дною для се­бе схе­мою із ви­пла­тою, при­мі­ром, по­мі­ся­чно, ко­ли став­ка ста­но­ви­ти­ме ли­ше 4%. До­ро­гі кре­ди­ти ви та­кож мо­же­те роз­би­ва­ти на де­кіль­ка пла­те­жів.

Ба­га­то що при цьо­му за­ле­жить від ке­рів­ни­ка го­спо­дар­ства, вправ­но­сті управ­лін­ця, ко­трий вміє ве­сти переговори з пар­тне­ра­ми, спіль­но з по­ста­чаль­ни­ка- ми і шу­ка­ти вза­є­мо­ви­гі­дні схе­ми, щоб зро­би­ти бі­знес ефе­ктив­ним.

Спе­ці­аль­но для агра­рі­їв ми та­кож про­по­ну­є­мо осо­бли­ві умо­ви при ви­ко­ри­стан­ні та­ко­го ін­стру­мен­ту, як кре­ди­тний лі­міт. Якщо за стан­дар­тни­ми умо­ва­ми під­при­єм­ство му­сить по­га­си­ти за­бор­го­ва­ність про­тя­гом 30 днів, то сіль­го­спви­ро­бни­кам до­зво­ля­є­ться роз­тя­гну­ти тер­мін роз­ра­хун­ку до 270 днів, тоб­то 9 мі­ся­ців. Це осо­бли­во ви­гі­дно, ко­ли го­спо­дар­ство ви­ко­ри­сто­вує змі­ша­ну схе­му роз­ра­хун­ку з по­ста­чаль­ни­ка­ми — га­ран­то­ва­ні пла­те­жі і стро­ко­ві кре­ди­ти.

Га­ран­то­ва­ні пла­те­жі ви­гі­дні не тіль­ки під­при­єм­ству, яке за­лу­чає обі­го­ві ко­шти, але й по­ста­чаль­ни­ку. Оскіль­ки пла­тіж за­без­пе­че­ний га­ран­ті­єю бан­ку, ска­су­ва­ти ви­став­ле­ний га­ран­то­ва­ний пла­тіж мо­же тіль­ки одер­жу­вач, що теж без­пе­чно для по­ста­чаль­ни­ка. Та й зав­дя­ки від­стро­чен­ню збіль­шу­є­ться кіль­кість про­да­жів і по­ку­пців.

При­ват­Банк має у роз­по­ря­джен­ні вже ве­ли­кий спи­сок круп- них під­при­ємств, які при­йма­ють га­ран­то­ва­ні пла­те­жі. Ра­ди­мо пра­цю­ва­ти з ни­ми на­шим клі­єн­там, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи трен­до­ві ін­стру­мен­ти.

Ко­ри­сту­ю­чись лі­зин­го­ви­ми про­гра­ма­ми, агра­рії не про­сто по­пов­нять свій парк су­ча­сною но­вою те­хні­кою. Во­ни мо­жуть ада­пту­ва­ти гра­фік ви­пла­ти пла­те­жів упро­довж 5 ро­ків з ура­ху­ва­н­ням се­зон­но­сті сво­го бі­зне­су. Опла­чу­ва­ти­муть те­хні­ку ча­сти­на­ми за ра­ху­нок при­бу­тку від її ви­ко­ри­ста­н­ня. Во­дно­час бу­дуть еко­но­ми­ти на по­да­тко­вих пла­те­жах за ра­ху­нок амор­ти­за­ції, по­да­тко­во­го кре­ди­ту за ПДВ та збіль­ше­н­ня ви­трат на су­му про­цен­тів і ко­мі­сій. Крім то­го, банк за­хи­щає пре­дмет лі­зин­гу та кон­тро­лює ви­ко­на­н­ня по­ста­чаль­ни­ком сво­їх зо­бов’язань.

І на оста­нок хо­че­мо за­зна­чи­ти, що При­ват­Банк — єди­ний в Укра­ї­ні ко­мер­цій­ний банк, який пра­цює у ре­жи­мі 24/7/365 — вно­чі, у свя­тко­ві та ви­хі­дні дні. Це ду­же ва­жли­во, ко­ли у роз­па­лі жни­ва або три­ває по­сів­на кам­па­нія.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.