Ім­пор­то­за­мі­ще­н­ня агро­про­ду­кції: мо­жли­вість є!

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Юрій Кер­на­сюк

Ім­порт аграр­ної про­ду­кції ста­но­вить ва­го­му час­тку в зов­ні­шньо­еко­но­мі­чній ді­яль­но­сті. То­му до­ціль­но зо­се­ре­ди­ти ува­гу на тих се­гмен­тах йо­го стру­кту­ри, які мо­жуть в Укра­ї­ні ви­ро­бля­ти­ся та в пер­спе­кти­ві бу­ти за­мі­ще­ні, що до­зво­лить по­кра­щи­ти пла­ті­жний ба­ланс дер­жа­ви.

канд. еко­ном. на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник ла­бо­ра­то­рії мар­ке­тин­гу, еко­но­мі­чно­го ана­лі­зу та за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Кі­ро­во­град­ської дер­жав­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської до­слі­дної стан­ції НААН

Час­тка ім­пор­ту аграр­ної про­ду­кції

Стан роз­ви­тку на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки і зов­ні­шньо­еко­но­мі­чних від­но­син будь-якої кра­ї­ни сві­ту має своє від­обра­же­н­ня в її пла­ті­жно­му ба­лан­сі. По­зи­тив­не саль­до пла­ті­жно­го ба­лан­су є за­по­ру­кою під­три­ма­н­ня ста­біль­но­го кур­су на­ціо­наль­ної гро­шо­вої оди­ни­ці. Не є ви­ня­тком у цьо­му й еко­но­мі­ка України, що по­тре­бує по­кра­ще­н­ня пла­ті­жно­го ба­лан­су. Ва­жли­вою умо­вою остан­ньо­го є пе­ре­ви­ще­н­ня тем­пів на­ро­щу­ва­н­ня екс­пор­ту про­ду­кції по­рів­ня­но з її ім­пор­том або ж на­віть йо­го зни­же­н­ня (що­до пев­них то­вар­них по­зи­цій), які, мо­жли­во, і до­ціль­но, з еко­но­мі­чної то­чки зо­ру, за­мі­сти­ти про­ду­кці­єю ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва.

У 2015 ро­ці, за офі­цій­ни­ми да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки України, пла­ті­жний ба­ланс то­вар­ної стру­кту­ри зов­ні­шньої тор­гів­лі мав по­зи­тив­не саль­до 632,5 млн дол. США при за­галь­ній вар­то­сті екс­пор­ту 38134,8 млн дол. та ім­пор­ту — 37502,3 млн дол. (табл. 1).

Впро­довж 2013–2015 рр. за­галь­ний об­сяг ім­пор­ту ско­ро­тив­ся удві­чі — з 75834,6 млн дол. до 37502,3 млн дол., зокре­ма, й аграр­ної про­ду­кції — від­по­від­но з 8032,2 млн дол. до 3478,8 млн дол. При цьо­му най­біль­ше зни­зив­ся ім­порт в аб­со­лю­тно­му вар­ті­сно­му ви­мі­рі у то­вар­ній гру­пі: «Го­то­ві хар­чо­ві про­ду­кти» на 1572,1 млн дол., або 49,5%, «Про­ду­кти ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня» від­по­від­но на 1463,7 млн дол., або 56,1% і «Жи­ві тва­ри­ни; про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня» — на 1303,7 млн дол., або 70,5%.

Час­тка ім­пор­ту про­ду­кції сіль­сько­го­спо­дар­сько­го се­кто­ру еко­но­мі­ки у за­галь­но­му ім­пор­ті України у 2015 ро­ці бу­ла на 1,8% мен­ше, по­рів­ня­но з по­пе­ре­днім ро­ком, і ста­но­ви­ла 9,3%. Час­тко­во це змен­ше­н­ня вар­то­сті ім­пор­ту бу­ло зу­мов­ле­но де­валь­ва­ці­єю на­ціо­наль­ної гро­шо­вої оди­ни­ці.

Ми­ну­ло­го ро­ку у стру­кту­рі ім­порт­них над­хо­джень основ­них ви­дів аграр­ної про­ду­кції най­біль­ша пи­то­ма ва­га при­па­да­ла на го­то­ві хар­чо­ві про­ду­кти (46%) і про­ду­кти ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня (33%), то­ді як мен­шу час­тку за­йма­ли жи­ві тва­ри­ни і про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня (16%), а та­кож жи­ри й олії тва­рин­но­го або ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня (5%).

Від си­ро­ви­ни — до про­ду­ктів з ви­со­кою до­да­ною вар­ті­стю

Пред­став­ле­на ді­а­гра­ма 1 до­сить чі­тко ха­ра­кте­ри­зує ни­ні­шній су­пе­ре­чли­вий стан: на­ша кра­ї­на зде­біль­шо­го здій­снює вве­зе­н­ня з-за кор­до­ну про­ду­кції з ви­со­кою до­да­ною вар- ті­стю, адже на го­то­ві хар­чо­ві про­ду­кти при­па­дає близь­ко 46% всьо­го аграр­но­го ім­пор­ту, то­ді як ле­во­ву час­тку ві­тчи­зня­но­го екс­пор­ту ста­нов­лять си­ро­ви­ні то­ва­ри — зер­но­ві та олій­ні куль­ту­ри і окре­мі з них, які за пев­ної умо­ви мо­жна від­не­сти до ви­со­ко­до­хі­дних про­ду­ктів їх пе­ре­роб­ки — жи­ри та олія.

До­сить зна­чну пи­то­му ва­гу в ім­пор­ті за­йма­ють про­ду­кти ро­слин­но­го по­хо­дже­н­ня, які ста­нов­лять 33% від за­галь­ної вар­то­сті (ді­агр. 1).

То­му сьо­го­дні осо­бли­во акту­аль­ним для дер­жа­ви є пи­та­н­ня ана­лі­зу стру­кту­ри ім­пор­ту аграр­ної про­ду­кції та по­шу- ку шля­хів ди­вер­си­фі­ка­ції і за­мі­ще­н­ня тих її ви­дів, які ві­тчи­зня­не сіль­ське го­спо­дар­ство спроможне ви­ро­бля­ти в до­ста­тній кіль­ко­сті від­по­від­ної яко­сті, щоб за­до­віль­ни­ти вла­сні по­тре­би вну­трі­шньо­го рин­ку.

Якщо взя­ти до ува­ги та­кий се­гмент ім­пор­ту аграр­ної про­ду­кції, як «Го­то­ві хар­чо­ві про­ду­кти», то їх вар­тість ми­ну­ло­річ ста­но­ви­ла 1605,8 млн дол., а в стру­кту­рі най­біль­шу час­тку зайня­ли то­вар­ні по­зи­ції «Тю­тюн і про­ми­сло­ві за­мін­ни­ки тю­тю­ну», «Рі­зні хар­чо­ві про­ду­кти» і «Ал­ко­голь­ні i без­ал­ко­голь­ні на­пої та оцет». Су­ма за ци­ми то­вар­ни­ми по­зи­ці­я­ми, від­по-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.