Ко­ли ж зем­ля ста­не про­зо­рою?

Agrobusiness Segodni - - Інфраструктура ринку - Ва­силь За­гар­ний Ігор Пе­трен­ко

Що­най­мен­ше 9 млн га укра­їн­ської зем­лі ви­ко­ри­сто­ву­є­ться «втем­ну», у не­за­ре­є­стро­ва­ній орен­ді. Ким? Як? На яких умо­вах? Не­ві­до­мо. За­про­ва­дже­н­ня мо­ні­то­рин­гу зе­мель­них від­но­син має да­ти від­по­віді на ці го­стрі пи­та­н­ня, а та­кож на ба­га­то ін­ших, ство­рив­ши пе­ред­умо­ви й ме­ха­ні­зми для зу­пи­не­н­ня не­про­зо­рих схем та ма­хі­на­цій із зем­лею.

Груд­ка чор­но­зе­му до­рож­ча за зо­ло­то.

При­слів’я

У Мі­ні­стер­стві аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства 29 лю­то­го бу­ло пре­зен­то­ва­но Си­сте­му мо­ні­то­рин­гу зе­мель­них від­но­син в Укра­ї­ні. Участь у пре­зен­та­ції взя­ли пред­став­ни­ки Сві­то­во­го бан­ку, Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства України, Дер­жгео­ка­да­стру, аграр­но­го бі­зне­су, між­на­ро­дних та укра­їн­ських не­уря­до­вих ор­га­ні­за­цій. Це — один із тих про­е­ктів, який по­трі­бен для за­про­ва­дже­н­ня пов­но­цін­но­го рин­ку зем­лі пі­сля то­го, як пар­ла­мент зні­ме мо­ра­то­рій на її про­даж.

«Сві­то­вий банк до­по­мо­же Укра­ї­ні у впро­ва­джен­ні ре­форм у сіль­сько­му го­спо­дар­стві та зе­мель­них від­но­си­нах»,— вва­жає за­сту­пник Мі­ні­стра з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції Владислава Ру­ти­цька. То­му вар­то тро­хи до­кла­дні­ше від­по­ві­сти на пи­та­н­ня: чо­му Сві­то­вий банк?..

Бо він є одні­єю з най­впли­во­ві­ших ор­га­ні­за­цій у сві­ті, що на­да­ють до­по­мо­гу кра­ї­нам з ме­тою їхньо­го роз­ви­тку. Ці­лі йо­го се­ред ін­шо­го на­сту­пні: лі­кві­да­ція голоду й бі­дно­сті; за­без­пе­че­н­ня ста­ло­го роз­ви­тку й збе­ре­же­н­ня дов­кі­л­ля; фор­му­ва­н­ня гло­баль­но­го пар­тнер­ства в ці­лях про­гре­су люд­ства. Си­стем­но ви­рі­шу­ю­чи ці зав­да­н­ня, Сві­то­вий банк кре­ди­тує кра­ї­ни з низь­ким рів­нем до­хо­ду за мі­ні­маль­ни­ми від­со­тко­ви­ми став­ка­ми або й вза­га­лі без від­со­тків.

На­при­кін­ці лю­то­го ди­ре­ктор Сві­то­во­го бан­ку в Укра­ї­ні Чі­мяо Фан на­вів ди­во­ви­жні ци­фри. За йо­го да­ни­ми, у вла­сно­сті на­шої дер­жа­ви пе­ре­бу­ває 10,6 млн га зем­лі, з яких тіль­ки 1,6 млн за­ре­є­стро­ва­ні в зе­мель­но­му ка­да­стрі (тоб­то десь близь­ко 10%). Де і як ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ін­ші 9 млн га, які з них пла­тя­ться податки і ко­му — не ві­дає жо­дна держ­стру­кту­ра. Але хі­ба тіль­ки іно­зем­ці це ба­чать (з ко­смо­су чи звід­ки там). «Ве­ли­ка ча­сти­на дер­жав­них зе­мель зна­хо­ди­ться, так би мо­ви­ти, в не­за­ре­є­стро­ва­ній орен­ді»,— так еле­ган­тно ви­сло­вив­ся й го­ло­ва Дер­жгео­ка­да­стру Ма­ксим Мартинюк, по су­ті, про чор­ний ри­нок зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня. Він на­віть на­вів та­ку цифру: ста­ном на кі­нець 2015 ро­ку в ка­да­стрі мі­сти­ла­ся ін­фор­ма­ція ли­ше про 69% за­ре­є­стро­ва­них зе­мель дер­жав­ної вла­сно­сті.

Фа­хів­ці Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­ки й про­гно­зу­ва­н­ня НАНУ ствер­джу­ють те са­ме: ті­ньо­ва еко­но­мі­ка сьо­го­дні в Укра­ї­ні ста­но­вить близь­ко 50% ВВП і ство­рю­є­ться з ви­ко­ри­ста­н­ням не­ле­галь­них схем, що не де­кла­ру­ю­ться, не об­кла­да­ю­ться по­да­тком та ча­сто-гу­сто здій­сню­ю­ться без не­об­хі­дних до­зво­лів і ви­плат дер­жа­ві. Са­ме ро­зу­мі­н­ням цих про­блем і по­ясню­є­ться ідея Прем’єр-мі­ні­стра Ар­се­нія Яце­ню­ка: «Вва­жаю за не­об­хі­дне на від­кри­то­му, про­зо­ро­му ау­кціо­ні про­да­ти 1 млн га дер­жав­ної зем­лі, яка за­раз пе­ре­бу­ває у ті­ньо­во­му й ко­рум­по­ва­но­му обо­ро­ті».

То­му й не по­вин­но ні­ко­го ди­ву­ва­ти, що про­ект «За­про­ва­дже­н­ня Мо­ні­то­рин­гу зе­мель­них від­но­син в Укра­ї­ні: крок до про­зо­ро­сті» ду­же по­трі­бен, і чо­му він ре­а­лі­зу­є­ться за спри­я­н­ня са­ме Сві­то­во­го бан­ку. Ку­ра­тор про­е­кту цьо­го мо­ні­то­рин­гу до­ктор Кла­ус Дай­ні­нґер ви­сло­вив­ся так, що в укра­їн­сько­му зе­мель­но­му пи­тан­ні на­ко­пи­чи­ло­ся ба­га­то то­го, що галь­мує ре­фор­му­ва­н­ня аграр­них від­но­син на ци­ві­лі­зо­ва­ний лад. І го­лов­на про­бле­ма — не- до­ста­тня про­зо­рість. Або, ска­же­мо кон­кре­тні­ше, му­тність і анар­хія.

Пан Кла­ус Дай­нін­гер — про­від­ний еко­но­міст з пи­тань роз­ви­тку сіль­ських те­ри­то­рій Сві­то­во­го бан­ку. Він не ли­ше до­ктор еко­но­мі­ки, а ще й ма­гістр бо­го­слов’я, тоб­то на­у­ко­ві еко­но­мі­чні зна­н­ня він на­ма­га­є­ться по­єд­ну­ва­ти з ро­зу­мі­н­ням прі­о­ри­те­ту норм мо­ра­лі і спра­ве­дли­во­сті. Йо­го ме­то­ди вже до­ве­ли свою спро­мо­жність у та­ких ре­гіо­нах, як Афри­ка, Цен­траль­на Аме­ри­ка та Схі­дна Азія. Тож, спо­ді­ва­є­мо­ся, ста­нуть йо­го зна­н­ня у при­го­ді і в Укра­ї­ні, де він пра­цює з 2011 ро­ку.

До ре­а­лі­за­ції цьо­го мо­ні­то­рин­го­во­го про­е­кту в Укра­ї­ні під­клю­чи­ли­ся, крім Мі­на­гро­по­лі­ти­ки та кіль­кох ін­ших ор­га­нів цен­траль­ної влади, ще біль­ше 10-ти обла­сних дер­жав­них адмі­ні­стра­цій. Зав­да­н­ня­ми та­ко­го мо­ні­то­рин­гу є, зокре­ма: за­без­пе­чи­ти до­ступ до усіх да­них про зем­лю на рів­ні мі­сце­вих гро­мад; під­ви­щи­ти рі­вень про­зо­ро­сті зе­мель­них від­но­син; по­єд­на­ти да­ні рі­зних ві­домств що­до зем­лі в одно­му мі­сці; під­ви­щи­ти до­хо­ди мі­сце­вих бю­дже­тів; на­да­ти приватному се­кто­ру й агро­бі­зне­су ін­фор­ма­цію для прийня­т­тя рі­шень; збіль­ши­ти шан­си для кре­ди­ту­ва­н­ня агра­рі­їв; по­лі­пши­ти мо­жли­во­сті для сіль­сько­го роз­ви­тку; під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність зем­ле­ко­ри­сту­ва­н­ня; за­га­лом спри­я­ти по­кра­щен­ню ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту в України. Зі слів ке­рів­ни­ка про­е­кту Де­ни­са Ні­за­ло­ва, тер­мін впро­ва­дже­н­ня про­е­кту мо­ні­то­рин­гу — до гру­дня 2017 ро­ку. Зві­тність по зе­мель­них пи­та­н­нях те­пер бу­де пов­ні­стю до­сту­пна в еле­ктрон­но­му ви­гля­ді: йде­ться не ли­ше про про­зо­рість ін­фор­ма­ції, а й ав­то­ма­ти­за­цію обмі­ну нею між рі­зни­ми ві­дом­ства­ми.

За­сту­пник Мі­ні­стра агро­по­лі­ти­ки Владислава Ру­ти­цька, спів­ро­бі­тни­ки Сві­то­во­го Бан­ку Лю­дми­ла Бу­тен­ко і Кла­ус Дай­нін­гер

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.