Мо­ло­чар­ство сьо­го­дні: три­во­ги й спо­ді­ва­н­ня

Agrobusiness Segodni - - Інфраструктура ринку - Ва­силь За­гар­ний Ігор Пе­трен­ко

Ре­а­лії й пер­спе­кти­ви мо­ло­чної га­лу­зі України обго­во­рю­ва­ли­ся на Схі­дно­єв­ро­пей­сько­му кон­гре­сі, що про­йшов 2–4 бе­ре­зня у Ки­є­ві. Ви­ро­бни­цтво мо­ло­чних про­ду­ктів у по­рів­нян­ні із по­пе­ре­днім ро­ком ско­ро­ти­ло­ся. Ре­кор­дно низь­ким за остан­ні 20 ро­ків став об­сяг пе­ре­роб­ки мо­ло­ка. Але!.. Ви­ро­бни­ки мо­ло­ка, йо­го пе­ре­ро­бни­ки та ін­ші уча­сни­ки рин­ку обго­во­ри­ли умо­ви спів­пра­ці мо­ло­ча­рів кра­їн Єв­ро­пи і по­ба­чи­ли чи­ма­лі пер­спе­кти­ви для зро­ста­н­ня агро­бі­зне­су у цій сфе­рі.

Го­лов­ною по­ді­єю ро­ку у га­лу­зі мо­ло­чно­го ско­тар­ства в на­шій дер­жа­ві вва­жа­є­ться Схі­дно­єв­ро­пей­ський мо­ло­чний кон­грес. Він про­йшов 2–4 бе­ре­зня ц.р. у цен­трі між­на­ро­дних ви­ста­вок «Ки­ї­вЕк­спо­Пла­за». По­дія зі­бра­ла по­над 2000 уча­сни­ків: ме­не­дже­рів та фа­хів­ців мо­ло­чно­то­вар­них під­при­ємств, чи­нов­ни­ків, ди­ле­рів те­хні­ки й ве­те­ри­нар­них за­со­бів, спів­ро­бі­тни­ків мо­ло­ко­пе­ре­ро­бних під­при­ємств, діячів га­лу­зе­вих гро­мад­ських об’єд­нань (Спіл­ки мо­ло­чних під­при­ємств України, Все­укра­їн­ської Аграр­ної Ра­ди та ін.), між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій, фі­нан­со­вих уста­нов та іно­зем­них ам­ба­сад. Ор­га­ні­за­то­ра­ми за­хо­ду ви­сту­пи­ли ві­до­ма ком­па­нія «Ди­кун Гло­бал Кон­салт» й Асо­ці­а­ція ви­ро­бни­ків мо­ло­ка за під­трим­ки Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства України, Про­до­воль­чої та сіль­сько­го­спо­дар­ської ор­га­ні­за­ції ООН (ФАО) і Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку (ЄБРР).

Обго­во­рю­ва­ли­ся ре­а­лії й пер­спе­кти­ви мо­ло­чної га­лу­зі України, змі­ни у за­ко­но­дав­стві, пов’яза­ні зі всту­пом у си­лу Уго­ди про тор­го­вель­ну асо­ці­а­цію між Укра­ї­ною і ЄС та змі­на­ми до По­да­тко­во­го Ко­де­ксу, що бу­ли прийня­ті у гру­дні 2015 ро­ку.

Бі­лі пля­ми?..

На Схі­дно­єв­ро­пей­сько­му мо­ло­чно­му кон­гре­сі з три­во­гою йшло­ся про акту­аль­ні про­бле­ми ві­тчи­зня­но­го мо­ло­чар­ства. Згі­дно з да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки, Укра­ї­на (без ура­ху­ва­н­ня оку­по­ва­ної те­ри­то­рії Кри­му й зо­ни про­ве­де­н­ня АТО) в 2015 ро­ці ско­ро­ти­ла ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка на 4% у по­рів­нян­ні з 2014-м ро­ком до 10,682 млн т, при то­му що у по­пе­ре­дньо­му 2014 ро­ці теж зни­жу­ва­ла ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка на 0,5% — до 11,13 млн т.

Об­сяг пе­ре­роб­ки мо­ло­ка в 2015 ро­ці ста­но­вив при­бли­зно 4,2 млн т (в 2014 — 4,5 млн т). Про це по­ві­до­мив гла­ва ра­ди ди­ре­кто­рів Со­ю­зу мо­ло­чних під­при­ємств України Ва­дим Ча­га­ров­ський. З йо­го слів, ма­є­мо ни­ні ре­кор­дно низь­кий за остан­ні 20 ро­ків об­сяг пе­ре­роб­ки мо­ло­ка. Ви­ро­бни­цтво мо­ло­чних про­ду­ктів, якщо по­рів­ню­ва­ти із по­пе­ре­днім ро­ком, ско­ро­ти­ло­ся на 9,2%.

Від­бу­ло­ся па­ді­н­ня й екс­порт­ної скла­до­вої: у гро­шо­во­му ви­ра­жен­ні екс­порт ско­ро­тив­ся на $100 млн. Якщо ра­ні­ше Укра­ї­на ви­во­зи­ла свої си­ри й про­ду­кти в Ро­сію, то за­раз укра­їн­ський екс­порт зму­ше­ний пе­ре­орі­єн­то­ву­ва­ти­ся як за на­пря­мом, так і за асор­ти­мен­том: те­пер це на­сам­пе­ред про­ду­кти три­ва­ло­го збе­рі­га­н­ня (су­хе мо­ло­ко, су­ха си­ро­ва­тка), які, втім, ко­шту­ють де­шев­ше си­рів.

На тлі за­га­лом нев­ті­шної кар­ти­ни ду­же актив­но у се­ре­до­ви­щі мо­ло­ча­рів йшли по­шу­ки по­зи­ти­ву. На­при­клад, на­зи­ва­ли­ся та­кі ні­би­то не­по­га­ні ци­фри. Ці­ни на мо­ло­чну си­ро­ви­ну то­рік ви­ро­сли на 25% у грив­ні, а роз­дрі­бні ці­ни на мо­ло­чну про­ду­кцію — аж на 31–35%. Але ж якщо узя­ти да­ні Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки України, то по­ба­чи­мо, що су­ку­пні ви­тра­ти на ви­ро­бни­цтво про­ду­кції ро­слин­ни­цтва в Укра­ї­ні в сі­чні 2016 ро­ку ви­ро­сли у по­рів­нян­ні з по­ка­зни­ком за ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку: по ро­слин­ни­цтву — на 23,4%, у тва- рин­ни­цькій га­лу­зі — на 44,7%. Ко­ли ми до­да­мо ще й чин­ник де­валь­ва­ції грив­ні, ста­не зро­зумі­ло: ви­тра­ти у га­лу­зі пе­ре­ви­щи­ли зро­ста­н­ня цін.

…І сві­тлі спо­ді­ва­н­ня

По­при, зда­ва­ло­ся б, не над­то опти­мі­сти­чні ци­фри, за­галь­ний на­стрій мо­ло­ча­рів на­зва­ти де­пре­сив­ним аж ні­як не мо­жна. У мо­ло­чар­ську га­лузь за­хо­дять сер­йо­зні іно­зем­ні грав­ці, і це ство­рює пев­ні на­дії, бо ін­ве­стор не при­хо­дить ту­ди, де все по­га­но. Те­ма­ми про­фе­сій­ної роз­мо­ви на кон­гре­сі ста­ли те­хно­ло­гі­чні ін­но­ва­ції в мо­ло­чар­стві, які про­по­ну­ють ві­до­мі сві­то­ві фір­ми, які бу­ли ши­ро­ко пред­став­ле­ні на мо­ло­чар­сько­му кон­гре­сі — «Де Ла­валь», «Кун», «Кла­ас», «Пьо­тін­гер». Уча­сни­ком і спон­со­ром кон­гре­су мо­ло­ча­рів став та­кож ві­до­мий

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.