Спі­ріт™ — не­від’єм­ний у за­хи­сті зер­но­вих куль­тур

Agrobusiness Segodni - - Подіум - Є.П. Чер­нен­ко

Пше­ни­ця — одна з най­ва­жли­ві­ших про­до­воль­чих куль­тур, го­лов­ний про­дукт хар­чу­ва­н­ня у ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту. Сві­то­ве її ви­ро­бни­цтво з ко­жним ро­ком зро­стає. Во­на за­ймає пер­ше мі­сце в сві­ті за по­сів­ни­ми пло­ща­ми. Це основ­на про­до­воль­ча куль­ту­ра, яка ви­ро­щу­є­ться в усіх ґрун­то­во-клі­ма­ти­чних зо­нах України. Най­ва­жли­ві­ши­ми ком­по­нен­та­ми зер­на пше­ни­ці є бі­лок (8-22%) та клей­ко­ви­на — жодний ін­ший хлі­бний злак не має та­ко­го цін­но­го по­єд­на­н­ня цих двох ва­жли­вих ком­по­нен­тів.

Одер­жан­ню ви­со­ких та які­сних вро­жа­їв пше­ни­ці пе­ре­шко­джає ряд чин­ни­ків, і їх ви­яв­ле­н­ня на сьо­го­дні сто­їть ду­же го­стро. А ще більш акту­аль­но — ме­то­ди та за­со­би їх зне­шко­дже­н­ня чи час­тко­во­го обме­же­н­ня. І одним із та­ких шко­до­чин­них фа­кто­рів (чин­ни­ків) є хво­ро­би, а то­чні­ше — збу­дни­ки, які спри­чи­ню­ють їх. Пше­ни­ця ура­жу­є­ться ба­га­тьма хво­ро­ба­ми рі­зної етіо­ло­гії. Са­ме ін­фор­ма­ці­єю, а то­чні­ше — зна­н­ня­ми про дже­ре­ла ін­фе­кції, час за­ра­же­н­ня, біо­ло­гі­чні осо­бли­во­сті збу­дни­ків, кри­ти­чні фа­зи роз­ви­тку куль­ту­ри, в які во­на під­да­є­ться ура­жен­ню, має во­ло­ді­ти справ­жній за­хи­сник ро­слин. Адже не­об­хі­дно ви­зна­чи­ти, в які фа­зи роз­ви­тку куль­ту­ри най­кра­ще за­сто­со­ву­ва­ти фун­гі­ци­ди, крім то­го, обро­бля­ти слід для про­фі­ла­кти­ки за­хво­рю­ва­н­ня чи йо­го при­пи­не­н­ня, чи час­тко­во­го обме­же­н­ня по­ши­ре­н­ня роз­по­всю­дже­н­ня па­то­ге­нів при ви­яв­лен­ні пер­ших сим­пто­мів хво­ро­би.

На сьо­го­дні на зер­но­вих ко­ло­со­вих акту­аль­ні та­кі хво­ро­би: пі­ре­но­фо­роз, се­пто­рі­оз, фу­за­рі­оз, бу­ра ір­жа, сте­бло­ва ір­жа, сі­тча­ста пля­ми­стість, тем­но-бу­ра пля­ми­стість, кар­ли­ко­ва ір­жа, рин­хо­спо­рі­оз, бо­ро­шни­ста ро­са.

Най­більш про­гре­сив­ни­ми за­хво­рю­ва­н­ня­ми се­ред пля­ми­сто­стей ли­стя, що ра­ні­ше не ма­ли від­чу­тно­го го­спо­дар­сько­го зна­че­н­ня, є пі­ре­но­фо­роз та се­пто­рі­оз. Пі­ре­но­фо­роз — шко­до­чин­на, швид­ко­про­гре­су­ю­ча хво­ро­ба в ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту, ви­кли­ка­на збу­дни­ком Pyrenophora tritici-repentis. Збу­дник роз­ви­ва­є­ться у ши­ро­ко­му ді­а­па­зо­ні тем­пе­ра­ту­ри (+5-35ºС), що­рі­чно про­хо­дить сум­ча­сту і ко­ні­ді­аль­ну ста­дії роз­ви­тку, що спри­яє по­яві більш ві­ру­лен­тних та агре­сив­них форм. Опти­маль­ною для ро­сту гри­ба є тем­пе­ра­ту­ра в ме­жах +15…+23°С, про­те на­віть при +32… +35°С роз­ви­ток йо­го не при­пи­ня­є­ться. Зи­мує на стер­ні та ін­ших ро­слин­них реш­тках, мо­же збе­рі­га­ти­ся по­над два ро­ки і пе­ре­но­си­тись із по­ві­тря­ни­ми те­чі­я­ми на ве­ли­кі від­ста­ні. Ура­же­н­ня пі­ре­но­фо­ро­зом впли­ває на дов­жи­ну ко­ло­са, кіль­кість зе­рен та ма­су зер- на з ко­ло­са, а та­кож ма­су 1000 зе­рен, бло­кує про­цес пе­ре­не­се­н­ня азо­ту з ли­стя до ко­ло­су.

Се­пто­рі­оз — шко­до­чин­на, про­гре­су­ю­ча пля­ми­стість у сві­ті. Остан­нім ча­сом зро­стає шко­до­чин­ність хво­ро­би і в Укра­ї­ні. Ура­же­ність по­сі­вів пше­ни­ці ози­мої збу­дни­ком се­пто­рі­о­зу — Septoria tritici від­бу­ва­є­ться впро­довж усі­єї ве­ге­та­ції. Шкі­дли­вість хво­ро­би по­ля­гає у то­му, що ура­же­ні ро­сли­ни від­ста­ють у ро­сті, ли­стя на них ча­сто вси­хає, ко­лос­ся не­до­ро­з­ви­не­не, зер­но фор­му­є­ться щу­пле, що призводить до зни­же­н­ня уро­жай­но­сті і по­гір­ше­н­ня по­сів­них яко­стей на­сі­н­ня. У ро­ки епі­фі­то­тій се­пто­рі­о­зу зни­же­н­ня вро­жаю ся­гає 15-75%. Збу­дни­ки се­пто­рі­о­зу пше­ни­ці роз­ви­ва­ю­ться у ши­ро­ко­му ді­а­па­зо­ні тем­пе­ра­тур — +4…+30ºС. Опти­маль­ною є тем­пе­ра­ту­ра +20−25ºС. Ін­тен­сив­но­му роз­ви­тку хво­ро­би спри­я­ють ча­сті до­щі, ко­ли від­но­сна во­ло­гість по­ві­тря пе­ре­ви­щує 80%.

Не ви­клю­че­но, що пра­кти­чно одно­ча­сне роз­по­всю­дже­н­ня жов­тої пля­ми­сто­сті та се­пто­рі­о­зу в ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту мо­же бу­ти на­слід­ком гло­баль­ної змі­ни клі­ма­ту в сто­ро­ну, яка спри­яє роз­ви­тку хво­ро­бам. Для за­по­бі­га­н­ня ви­ни­кнен­ню цих за­хво­рю­вань (а про­фі­ла­кти­ка, як ві­до­мо, на­ба­га­то де­шев­ша й ефе­ктив­ні­ша, ніж лі­ку­ва­н­ня!)ком­па­нія «Ав­густ-Укра­ї­на» про­по­нує професійне рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня — ефе­ктив­ний та су­ча­сний фун­гі­цид Спі­ріт™ . Спі­ріт™ мі­стить 160 г/л епо­кси­ко­на­зо­лу (на­ле­жить до кла­су три­а­зо­лів) та 240 г/л азо­кси- стро­бі­ну (клас стро­бі­лу­ри­нів). Це си­стем­ний фун­гі­цид ши­ро­ко­го спе­ктра дії для за­хи­сту зер­но­вих куль­тур від ком­пле­ксу хво­роб. Спі­ріт™ ві­дзна­ча­є­ться три­ва­лим пе­рі­о­дом за­хи­сту (до 4 ти­жнів) і ви­ди­мим greenе­фе­ктом. Має про­лон­го­ва­ну про­фі­ла­кти­чну дію, про­дов­жує ве­ге­та­цію ро­слин, за ра­ху­нок чо­го біль­шою мі­рою ре­а­лі­зу­є­ться по­тен­ці­ал сор­ту.

На по­сі­вах пше­ни­ці ози­мої бу­ло про­ве­де­но ряд до­слі­джень дії пре­па­ра­ту Спі­ріт™ , на яких ві­зу­аль­но по­мі­тно йо­го ефе­ктив­ність: 1. чі­ткий green-ефект; 2. збіль­ше­н­ня пло­щі лис­тко­во­го апа

ра­ту — фо­то­син­те­зу­ю­чої по­верх­ні; 3. від­су­тність сим­пто­мів ура­же­н­ня. У фа­зі 2 між­ву­зля (BBCH 32) в усіх до­слі­джу­ва­них ва­рі­ан­тах за­сто­со­ву­ва­ли фун­гі­цид Ко­ло­саль® Про (про­пі­ко­на­зол, 300 г/л + те­бу­ко­на­зол, 200 г/л) з нор­мою ви­тра­ти 0,4 л/га, а у фа­зі пра­пор­це­во­го лис­тка (BBCH 37-39) в пер­шо­му ва­рі­ан­ті — Ко­ло­саль® Про — 0,4 л/га, а в дру­го­му Спі­ріт™ — 0,6 л/га.

Та­ким чи­ном, у ви­пад­ку за­сто­су­ва­н­ня су­ча­сно­го стро­бі­лу­рин-умі­сно­го фун­гі­ци­ду Спі­ріт™ по­сі­ви пше­ни­ці бу­ли без ознак ура­же­н­ня не­без­пе­чни­ми пля­ми­сто­стя­ми, з які­сни­ми та біль­ши­ми вро­жа­я­ми зав­дя­ки пов­ній ре­а­лі­за­ції по­тен­ці­а­лу сор­ту.

Оби­рай­те фун­гі­цид Спі­ріт™ , дай­те мо­жли­вість Ва­шим по­сі­вам про­ду­ктив­ні­ше ре­а­лі­зу­ва­ти свій по­тен­ці­ал!

1. Кон­троль (без оброб­ки) 2. Оброб­ка Ко­ло­саль® Про, 0,4 л/га (BBCH 32)+ Ко­ло­саль® Про, 0,4 л/га (BBCH 37-39)

1. Кон­троль (без оброб­ки) 2. Оброб­ка Ко­ло­саль® Про, 0,4 л/га (BBCH 32) + Спі­ріт™, 0,6 л/га (BBCH 37-39)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.