На­дій­ний за­хист куль­тур від бур’янів — за­по­ру­ка отри­ма­н­ня ма­кси­маль­них вро­жа­їв

Agrobusiness Segodni - - Подіум -

Осо­бли­вої ува­ги за­слу­го­вує об­ґрун­то­ва­ний під­хід що­до за­хи­сту ку­ку­ру­дзи, со­ня­шни­ку та сої від ком­пле­ксу бур’янів як на по­ча­тку ро­сту і роз­ви­тку, так і в пе­рі­о­ди фор­му­ва­н­ня вро­жаю. За до­слі­дже­н­ня­ми ба­га­тьох на­у­ков­ців, на за­смі­че­них по­сі­вах сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур втра­ча­є­ться близь­ко 25-30% і біль­ше вро­жаю. Осо­бли­во акту­аль­ною про­бле­мою кон­тро­лю бур’янів у по­сі­вах куль­тур­них ро­слин є їх ви­ро­щу­ва­н­ня за те­хно­ло­гі­я­ми мі­ні­маль­но­го обро­бі­тку ґрун­ту і no-till та ви­ро­щу­ва­н­ня у ко­ро­тко­ро­та­цій­них сі­во­змі­нах, або у мо­но­куль­ту­рі. При ви­ро­щу­ван­ні у ко­ро­тко­ро­та­цій­них по­льо­вих сі­во­змі­нах ду­же ва­жли­вим по­стає зна­чи­мість зла­ко­вих, дво­доль­них та спе­ці­а­лі­зо­ва­них ви­дів бур’янів у фі­то­са­ні­тар­но­му ста­ні.

Для ви­ро­бни­чни­ків го­строю про­бле­мою та­кож є оздо­ров­ле­н­ня сі­во­змін, змен­ше­н­ня не­га­тив­ної дії і пі­сля­дії гер­бі­ци­дів при но­вих фор­мах і те­хно­ло­гі­ях ви­ро­щу­ва­н­ня цих куль­тур. Осно­вою та­ко­го про­гре­сив­но­го ін­те­гро­ва­но­го за­хи­сту куль­тур від бур’янів є ра­ціо­наль­ні си­сте­ми зем­ле­роб­ства, що вклю­ча­ють за­сто­су­ва­н­ня ви­со­ко­ефе­ктив­них грун­то­вих гер­бі­ци­дів, зокре­ма, ді­ю­чих речовин ши­ро­ко­го спе­ктру за­хи­сної дії, до яких від­но­ся­ться пре­па­ра­ти від на­ціо­наль­но­го ви­ро­бни­ка пе­сти­ци­дів — кор­по­ра­ції UKRAVIT.

Дов­го­три­ва­ла пра­кти­ка свід­чить, що за­сто­су­ва­н­ня у по­сі­вах со­ня­шни­ку та сої ба­ко­вої су­мі­ші: Ті­зер, КЕ (д.р. про­пі­зо­хлор, 720 г/л) у нор­мі 2,0 л/га+ Се­ле­фіт, КС (д.р. про­ме­трин, 500 г/л) за нор­ми 2,0 л/га до­зво­ляє дов­го­три­ва­лий пе­рі­од кон­тро­лю­ва­ти ши­ро­кий спектр одно­рі­чних зла­ко­вих та дво­доль­них ви­дів бур’янів в усіх грун­то­во-клі­ма­ти­чних зо­нах України.

За­сто­су­ва­н­ня грун­то­вих гер­бі­ци­дів є ду­же ва­жли­вим еле­мен­том, як і ви­ко­ри­ста­н­ня ви­со­ко­про­ду­ктив­них сор­тів та гі­бри­дів, си­сте­ми удо­бре­н­ня та обро­бі­тку грун­ту, оскіль­ки при не­хту­ван­ні цим за­хо­дом не­до­бір вро­жаю бу­де сут­тє­вим. По­єд­на­н­ня цих гер­бі­ци­дів ви­клю­чає про­яв ре­зи­стен­тно­сті до бур’янів та фі­то­то­кси­чно­сті до куль­тур. За­сто­су­ва­н­ня ба­ко­вої су­мі­ші є не­за­мін­ним те­хно­ло­гі­чним при­йо­мом отри­ма­н­ня ви­со­кої ефе­ктив­но­сті за­хи­сту най­більш ва­жли­вих куль­тур від бур’янів, під­ви­ще­н­ня ге­не­ти­чної про­ду­ктив­но­сті су­ча­сних сор­тів та гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи, со­ня­шни­ку, сої. При за­сто­су­ван­ні до, під час по­сі­ву або до по­яви схо­дів ба­га­тьох ярих куль­тур до­зво­ляє як за­хи­сти­ти по­сі­ви куль­тур­них ро­слин від ком­пле­ксу одно­рі­чних дво­доль­них та зла­ко­вих бур’янів, так і за­по­біг­ти яви­щу пі­сля­дії пре­па­ра­тів та не­га­тив­них на­слід­ків у сі­во­змі­ні.

При зо­наль­ній спе­ці­а­лі­за­ції го­спо­дарств усіх форм вла­сно­сті за­сто­су­ва­н­ня грун­то­вих гер­бі­ци­дів є про­від­ним фа­кто­ром що­до ста­ло­го і ста­біль­но­го роз­ви­тку ро­слин­ни­цтва на осно­ві ви­зна­че­но­го фа­кто­ру ін­тен­си­фі­ка­ції ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур.

При до­три­ман­ні ре­гла­мен­тів та те­хно­ло­гії за­сто­су­ва­н­ня сіль­го­спви­ро­бни­ки отри­му­ють ряд пе­ре­ваг: вар­тість за­хи­сних за­хо­дів змен­шу­є­ться на 21-24 %; пе­рі­од за­хи­сної дії зро­стає на 14-24 до­би, а по­ка­зни­ки що­до не­га­тив­ної пі­сля­дії не про­яв­ля­ю­ться як у пе­рі­од за­сто­су­ва­н­ня, так і в ін­ші ро­ки при ви­ро­щу­ван­ні куль­тур з ко­ро­ткою ро­та­ці­єю або за­галь­но­прийня­ти­ми сі­во­змі­на­ми; при­бав­ка вро­жаю на со­ня­шни­ку ста­но­вить 1,0-1,2 т/га; на сої — 0,7-0,9 т/га.

Осо­бли­во­сті та пе­ре­ва­ги ба­ко­вої су­мі­ші

ефе­ктив­но кон­тро­лює ши­ро­кий спектр одно­рі­чних дво­доль­них та зла­ко­вих ви­дів бур’янів у по­сі­вах сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур; про­яв­ляє три­ва­лий пе­рі­од за­хи­сної дії (3-4 мі­ся­ці, за­ле­жно від по­го­дних умов); мо­жли­ве за­сто­су­ва­н­ня без за­роб­ки в грунт (за умо­ви до­ста­тньої во­ло­го­сті ґрун­ту); до­сить сут­тє­ва при­бав­ка уро­жай­но­сті за ра­ху­нок від­су­тно­сті бур’янів у по­сі­вах; від­су­тність пі­сля­дії на на­сту­пні куль­ту­ри в сі­во­змі­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.