Фа­кто­ри успі­ху: те­пло і хо­лод

Agrobusiness Segodni - - Ідеї & тренди - Ва­силь За­гар­ний Ми­ко­ла Кві­тко

У ви­став­ко­во­му цен­трі «Ки­ї­вЕк­спо­Пла­за» 23–25 лю­то­го де­мон­стру­ва­ло­ся кіль­ка екс­по­зи­цій, при­свя­че­них ово­чів­ни­цтву і са­дів­ни­цтву: «Те­пли­чне го­спо­дар­ство та ко­мер­цій­не са­дів­ни­цтво 2016», «Про­ми­сло­вий хо­лод 2016» та «Схо­ви­ща для фру­ктів, ово­чів, ягід / Ло­гі­сти­ка 2016». У цен­трі ува­ги агра­рі­їв бу­ло не ли­ше но­ве обла­дна­н­ня і те­хно­ло­гії, що їх про­по­ну­ють ві­тчи­зня­ні й іно­зем­ні ви­ро­бни­ки. Па­ра­лель­но йшов ін­тен­сив­ний обмін до­сві­дом між фер­ме­ра­ми й по­ста­чаль­ни­ка­ми по­слуг та обла­дна­н­ня у та­ких на­пря­мах го­спо­да­рю­ва­н­ня, як ме­не­джмент, ло­гі­сти­ка і мар­ке­тинг.

Від са­мо­го по­ча­тку

мо­роз і спе­ка не за­ва­жа­ють одне одно­му. Чжан-тянь, май­стер дзен

«Ви­ро­щуй­мо у те­плі, збе­рі­гай­мо у хо­ло­ді», — так коротко й афо­ри­сти­чно мо­жна ви­сло­ви­ти су­тність ви­ста­вок, що про­йшли 23–25 лю­то­го у цен­трі «Ки­ї­вЕк­спо­Пла­за». Яр­ма­рок «Те­пли­чне го­спо­дар­ство та ко­мер­цій­не са­дів­ни­цтво 2016», зві­сно, бу­ло при­свя­че­но те­хно­ло­гі­ям пле­ка­н­ня ово­чів, фру­ктів, ягід і гри­бів у те­плі й до­брі. А па­ра­лель­ні ви­став­ки те­хно­ло­гій «Про­ми­сло­вий хо­лод-2016» та «Схо­ви­ща для фру­ктів, ово­чів, ягід / Ло­гі­сти­ка-2016» де­мон­стру­ва­ли ме­то­ди скла­ду­ва­н­ня й збе­рі­га­н­ня, які за­сто­со­ву­ю­ться вже пі­сля то­го, як уро­жай го­ро­ди­ни й са­дів­ни­цтва пе­ре­ко­чо­вує у ко­мо­ри й на скла­ди ви­ро­бни­ка.

Те­пло. Як до­по­мог­ти Сон­цю

Хто бу­вав у Ту­реч­чи­ні, не міг там не по­ди­ву­ва­ти­ся ве­ли­кій кіль­ко­сті те­плиць, які по­бу­до­ва­но нав­ко­ло міст на ко­жно­му кла­пти­ку віль­ної зем­лі. Тур­ки ви­яви­ли­ся до­бри­ми учня­ми: во­ни пе­ре­йня­ли ме­то­ди ви­ро­щу­ва­н­ня пар­ни­ко­вої го­ро­ди­ни у нім­ців і гол­ланд­ців — єв­ро­пей­ських лі­де­рів у цій ца­ри­ні.

У ви­став­ко­ві дні у «Ки­ї­вЕк­спо­Пла­зі» про­йшов, зокре­ма, гол­ланд­сько-укра­їн­ський фо­рум, при­свя­че­ний оран­же­рей­ній та пар­ни­ко­вій ін­ду­стрії: «При­бу­тко­ве те­пли­чне ви­ро­бни­цтво в Укра­ї­ні: акту­аль­ні пи­та­н­ня та мо­жли­во­сті під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті». Ра­дник з пи­тань сіль­сько­го го­спо­дар­ства По­соль­ства Ні­дер­лан­дів Еверт Ян Кра­єн­брінк ствер­джує: «Біль­шість про­від­них укра­їн­ських те­плиць по­бу­до­ва­ні з ви­ко­ри­ста­н­ням гол­ланд­сько­го обла­дна­н­ня та те­хно­ло­гій, ви­ро­щу­ють про­ду­кцію з гол­ланд­сько­го на­сі­н­ня».

Іно­ді ці те­хно­ло­гії ви­гля­да­ють де­що ек­зо­ти­чно, але ж во­ни пра­цю­ють! При­мі­ром, ком­па­нія Ceres ім­пор­тує зі Шрі­Лан­ки… ко­ко­со­вий торф. Він пре­су­є­ться у бри­ке­ти рі­зної ваги: 500 г, 5 кг. Ви­ко­ри­сто­ву­є­ться як ґрунт для за­кри­тих при­мі­щень. На ньо­му ду­же до­бре ро­сте будь-яка го­ро­ди­на.

Між­на­ро­дний яр­ма­рок з те­пли­чно­го го­спо­дар­ства є що­рі­чним про­фе­сій­ним май­дан­чи­ком, де зби­ра­ю­ться основ­ні ви­ро­бни­ки обла­дна­н­ня і те­хно­ло­гій для ви­ро­щу­ва­н­ня в за­кри­то­му ґрун­ті ово­чів, ягід, фру­ктів, гри­бів, кві­тів. Те­плиць і пар­ни­ків де­мон­стру- ва­ло­ся тут чи­ма­ло, й по­ста­чаль­ни­ки за мі­ні­маль­ні стро­ки зо­бов’язу­ва­ли­ся їх до­пра­ви­ти у будь-який на­се­ле­ний пункт України і змон­ту­ва­ти на мі­сці.

Які­сні те­пли­ці із по­лі­кар­бо­на­ту ви­став­ля­ла ком­па­нія «Амі­ран XXІ» — екс­клю­зив­ний пред­став­ник за­во­дів із Ве­ли­ко­бри­та­нії, Ізра­ї­лю, Гол­лан­дії. Ком­па­нія «Буд­ком» про­по­ну­ва­ла теж по­лі­кар­бо­на­тні пар­ни­ки будь-яко­го роз­мі­ру із про­фі­лю вла­сної роз­роб­ки. Це й не­ве­ли­кі да­чні те­пли­ці (2,8 х 4,4 х 2,2 м) і фер­мер­ські (8 х 8 х 4 м), вза­га­лі пар­ни­ки, оран­же­реї й зи­мо­ві са­ди будь-яких га­ба­ри­тів під за­мов­ле­н­ня.

По­ба­чи­ли ми тут і більш зви­чні в на­ших кра­ях плів­ко­ві ар­ко­ві те­пли­ці. Їх про­по­нує кор­по­ра­ція «Пром­стан». Ар­ко­ва фор­ма кон­стру­кції є опти­маль­ною, оскіль­ки за­без­пе­чує швид­ке про­грі­ва­н­ня со­ня­чни­ми про­ме­ня­ми, до­дає стій­ко­сті до по­ри­вів ві­тру, а на да­ху не за­три­му­є­ться сніг. Та­ка фор­ма, до то­го ж, спри­яє до­брій цир­ку­ля­ції по­ві­тря усе­ре­ди­ні спо­ру­ди. Плів­ко­ві те­пли­ці най­кра­ще під­хо­дять для ви­ро­щу­ва­н­ня низь­ко­ро­слих куль­тур, ґрун­то­вої про­ду­кції. Однак кон­стру­кція їх роз­ра­хо­ва­на на підв’яз­ку ро­слин: ви­со­та, на­при­клад, то­ма­тів й огір­ків, ціл­ком мо­же ся­га­ти й трьох ме­трів.

Та­кож у ве­ли­кій кіль­ко­сті бу­ло при­су­тнє рі­зно­ма­ні­тне осна­ще­н­ня для те­плиць: енер­го­збе­рі­га­ю­чі те­хно­ло­гії, пі­чки опа­ле­н­ня, сві­тло­діо­ди, сві­тло­за­хи­сна сі­тка, яка роз­по­ді­ляє рів­но­мір­но со­ня­чні про­ме­ні, зни­жує ін­тен­сив­ність осві­тле­н­ня і, у під­сум­ку, ство­рює спри­я­тли­ві­ший мі­кро­клі­мат у пар­ни­ках.

За ба­жа­н­ня у нас мо­жна ви­ро­щу­ва­ти будь-які ро­сли­ни, на­віть тро­пі­чні. Ска­жі­мо, обго­во­рю­ва­ли те­пли­чни­ки до­свід ки­їв­сько­го ви­на­хі­дни­ка­се­ле­кціо­не­ра Ана­то­лія Па­тія. Він у вла­сно­руч збу­до­ва­ній енер­го­збе­рі­га­ю­чій оран­же­реї успі­шно куль­ти­вує ли­мо­ни, апель­си­ни й ба­на­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.