Онов­ле­ні по­ту­жно­сті АМАКО, або як ста­ти ближ­чим до клі­єн­та

Agrobusiness Segodni - - Ідеї & тренди - Дми­тро Ра­діо­нов

Тут кри­за, ко­жну ко­пій­ку від­кла­да­ти тре­ба, а во­ни в цей час ку­пу гро­шей вкла­да­ють у під­ня­т­тя рів­ня сво­їх, і без то­го гар­но пра­цю­ю­чих, пред­став­ництв. На­що їм це?! Від­по­відь про­ста, як ска­зав пре­зи­дент АМАКО Адрі­а­но Луз: «По­га­ні ча­си про­хо­дять, а клі­єнт за­ли­ша­є­ться». Са­ме то­му низ­ка фі­лій ком­па­нії зу­стрі­ли цьо­го­рі­чну по­сів­ну мо­дер­ні­зо­ва­ни­ми, а де­я­кі і на но­во­му мі­сці. На від­крит­ті одно­го та­ко­го пред­став­ни­цтва в м. Оде­са по­бу­ва­ли і ми.

Но­вий рі­вень на­да­н­ня по­слуг

То­го дня на вул. Ло­ко­мо­тив­ній, 36 в м. Оде­са па­ну­ва­ло не­аби­яке по­жвав­ле­н­ня: по­над пів­со­тні сіль­го­спви­ро­бни­ків із усі­єї обла­сті, по­при старт по­сів­ної кам­па­нії, ви­окре­ми­ли час для то­го, щоб по­зна­йо­ми­тись з онов­ле­ни­ми при­мі­ще­н­ня­ми ре­гіо­наль­но­го цен­тру АМАКО, по­ба­чи­ти но­ву те­хні­ку, яку ком­па­нія про­по­нує, та оці­ни­ти ви­гі­дність про­грам для її при­дба­н­ня.

Онов­ле­ні по­ту­жно­сті АМАКО на фо­ні ре­шти бу­ді­вель одра­зу ки­да­ю­ться в око: спо­ча­тку три­по­вер­хо­ва бу­дів­ля для офі­сно­го пер­со­на­лу, за нею — до­да­тко­вий склад, який не­за­ба­ром бу­де вщент за­пов­не­ний зап­ча­сти­на­ми, та на­ре­шті го­лов­не, що від­рі­зняє но­ву ло­ка­цію від ста­рої — ве­ли­кий сер­ві­сний ан­гар пло­щею 500 м², в який лег­ко за­їде і ком­байн, і по­ту­жний на­ван­та­жу­вач, і сі­дло­вий тя­гач. «У нас ве­ли­кі пла­ни на це при­мі­ще­н­ня, — ді­ли­ться ке­рів­ник де­пар­та­мен­ту сер­ві­су АМАКО Оле­ксандр Ша­по­вал. — Тут не тіль­ки бу­де які­сно об­слу­го­ву­ва­ти­ся сіль­сько­го­спо­дар­ська та бу­ді­вель­на те­хні­ка — ми пла­ну­є­мо від­кри­ти тут центр з об­слу­го­ву­ва­н­ня ко­мер­цій­них ав­то­мо­бі­лів Iveco. Зро­зумі­ло, що для ре­а­лі­за­ції цих пла­нів ми роз­ши­рю­є­мо штат на­ших про­фе­сій­них сер­ві­сних ін­же­не­рів». За­га­лом «Ло­ка­ція в Оде­сі зна­чно по­лі­пши­ла­ся, — за­зна­чає ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор АМАКО Олег Гук. — На ста­ро­му мі­сці у нас бу­ла ли­ше агре­га­тна май­стер­ня, при­да­тна біль­ше для об­слу­го­ву­ва­н­ня дви­гу­нів і транс­мі­сій, ніж ці­лих ма­шин. Са­ме то­му ми і пе­ре­їха­ли сю­ди, щоб на­да­ва­ти на­шим клі­єн­там пов­ний сер­віс для всьо­го спе­ктру те­хні­ки, що ми про­да­є­мо».

Та по­ді­бні змі­ни від­бу­ли­ся не тіль­ки в Оде­сі. «Ми­ну­ло­го ро­ку ми мо­дер­ні­зу­ва­ли або змі­ни­ли ло­ка­ції 8 з 14 на­ших ре­гіо­наль­них пред­став­ництв, — на­го­ло­шує ге­не­раль­ний ди­ре­ктор АМАКО Дми­тро Бо­ро­дій. — Те­пер у ко­жно­му з них є гі­дна май­стер­ня, май­дан­чик для те­хні­ки, офіс для пра­ців­ни­ків і, зви­чай­но, збіль­ше­ні, від­по­від­но до по­треб ре­гіо­ну, скла­ди зап­ча­стин та їхня на­пов­не­ність. Зав­дя­ки по­кра­щен­ню ро­бо­ти на­шої ло­гі­сти­чної слу­жби сут­тє­во зро­сла швид­кість до­став­ки тих зап­ча­стин, що не­має в на­яв­но­сті на скла­дах: якщо сьо­го­дні до 16.00 ви ро­би­те за­мов­ле­н­ня, то вран­ці на­сту­пно­го дня не­об­хі­дні де­та­лі вже у вас».

Те­хні­чні акцен­ти АМАКО

На ве­ли­кій пло­щі но­вої фі­лії лег­ко роз­мі­сти­ли­ся близь­ко де­ся­тка оди­ниць те­хні­ки, що ре­а­лі­зує АМАКО. Се­ред них бу­ла й та, на яку цьо­го­річ ком­па­нія ро­бить основ­ний на­го­лос. Зокре­ма, ува­гою сіль­го­спви­ро­бни­ків ко­ри­сту­вав­ся тра­ктор Massey Ferguson (MF) 8690, який пі­сля ту­ру Укра­ї­ною ми­ну­ло­го ро­ку швид­ко на­би­рає по­пу­ляр­но­сті в кра­ї­ні. «Це най­більш еко­ном­ний тра­ктор на укра­їн­сько­му рин­ку, — роз­по­від­ає ке­рів­ник де­пар­та­мен­ту роз­ви­тку про­ду­ктів Єв­ген Ла­бе­цький. — Зав­дя­ки ін­но­ва­цій­но­му дви­гу­ну, без­сту­пе­не­вій транс­мі­сії та ін­шим впро­ва­дже­н­ням він ви­тра­чає на 15% мен­ше па­ли­ва від ма­шин та­ко­го ж кла­су. Має гар­ну стан­дар­тну ком­пле­кта­цію та не ко­штує ве­ли­ких гро­шей». Крім то­го, «АМАКО ра­зом із AGCO ра­да ого­ло­си­ти, що при­дба­ні до 1 черв­ня MF 8690 ав­то­ма­ти­чно ма­ти­муть при со­бі кви­тки на Єв­ро-2016 на ігри збір­ної України», — до­дає ди­ре­ктор із мар­ке­тин­гу AGCO в Схі­дній Єв­ро­пі Ан­тон Ко­стир­ко.

Не мен­ше ува­ги при­вер­нув і ро­тор­ний ком­байн MF 7370, який при сво­їх 360 к.с. має та­ку ж про­ду­ктив­ність, як 400-силь­ні ком­бай­ни, а та­кож ма­гі­страль­ний тя­гач Iveco Stralis із на-

Но­ве пред­став­ни­цтво АМАКО в Оде­сі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.