Case IH пред­став­ляє кон­це­пту­аль­ну ма­ши­ну на ви­став­ці Farm Progress

Agrobusiness Segodni - - У номері -

На ви­став­ці Farm Progress в Бу­ні, Айо­ва, ком­па­нія Case IH уро­чи­сто пред­ста­ви­ла кон­це­пту­аль­не ав­то­ном­не обла­дна­н­ня — без­ка­бін­ний тра­ктор Case IH, що зда­тний ав­то­ном­но пра­цю­ва­ти в по­лі з рі­зно­ма­ні­тним при­чі­пним обла­дна­н­ням.

«В ба­га­тьох ку­то­чках сві­ту по­шук ква­лі­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків у роз­пал се­зо­ну є по­стій­ною про­бле­мою для на­ших клі­єн­тів,— ка­же Ан­дре­ас Кла­у­зер, Пре­зи­дент ком­па­нії Case IH. — Хо­ча на на­шо­му обла­днан­ні ми вже за­раз про­по­ну­є­мо си­сте­ми ав­то­ма­ти­чно­го во­ді­н­ня та те­ле­ма­ти­ки, за до­по­мо­гою яких мо­жна здій­сню­ва­ти ди­стан­цій­не управ­лі­н­ня пар­ком те­хні­ки та ке­ру­ва­ти ро­бо­тою пра­ців­ни­ків фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства, цей но­вий кон­це­пту­аль­ний ав­то­ном­ний тра­ктор де­мон­струє, як на­ші клі­єн­ти та їх пра­ців­ни­ки мо­жуть ди­стан­цій­но від­слід­ко­ву­ва­ти та управ­ля­ти сво­єю те­хні­кою на­пря­му. Ця те­хно­ло­гія мо­же за­про­по­ну­ва­ти на­шим клі­єн­там біль­шу ефе­ктив­ність ро­бо­ти у та­ких опе­ра­ці­ях як обро­бі­ток ґрун­ту, ви­сів, об­при­ску­ва­н­ня та зби­ра­н­ня вро­жаю».

Кла­у­зер по­яснив, що цей кон­цепт був ство­ре­ний з ме­тою пе­ре­вір­ки но­вої те­хно­ло­гії та збо­ру від­гу­ків клі­єн­тів сто­сов­но то­го, чи за­ці­кав­ле­ні во­ни у май­бу­тньо­му ви­ко­ри­стан­ні ав­то­ном­них про­ду­ктів у ве­ден­ні сво­єї ді­яль­но­сті.

«Ми із за­хо­пле­н­ням від­кри­ва­є­мо но­ві мо­жли­во­сті, які ця те­хно­ло­гія мо­же на­да­ти на­шим клі­єн­там. З не­тер­пі­н­ням че­ка­є­мо

vk.com/agrobusiness

на їх вра­же­н­ня від цьо­го кон­це­пту та ідеї сто­сов­но то­го, як са­ме він мо­же до­по­мог­ти їм ви­йти на но­вий рі­вень ефе­ктив­но­сті в ро­бо­ті»,— до­дає Кла­у­зер.

Case IH та Ін­но­ва­цій­на гру­па CNH Industrial збу­ду­ва­ли без­ка­бін­ний ав­то­ном­ний кон­цепт на ба­зі на­яв­но­го тра­кто­ра Magnum від Case IH, пов­ні­стю змі­нив­ши йо­го зов­ні­шній ви­гляд. Ма­ши­на осна­ще­на пов­ні­стю ін­те­р­актив­ним ін­тер­фей­сом, що до­зво­ляє здій­сню­ва­ти ди­стан­цій­ний кон­троль ви­ко­на­н­ня по­пе­ре­дньо за­про­гра­мо­ва­них опе­ра­цій. Бор­то­ва си­сте­ма ав­то­ма­ти­чно вра­хо­вує ши­ри­ну при­чі­пно­го обла­дна­н­ня та скла­дає кар­ту най­більш ефе­ктив­них мар­шру­тів, за­ле­жно від ре­льє­фу, на­яв­них пе­ре­шкод та ін­шої те­хні­ки, що пра­цює на то­му са­мо­му по­лі. Опе­ра­тор має змо­гу ди­стан­цій­но від­сте­жу­ва­ти та змі­ню­ва­ти мар­шру­ти че­рез ро­бо-

editor@impress-media.kiev.ua facebook.com/GazetaAgrobiznesSegodni

Ав­то­ном­ний тра­ктор до­зво­ляє за­зир­ну­ти в май­бу­тнє то­чно­го зем­ле­роб­ства чий ін­тер­фейс сво­го на­стіль­но­го комп’юте­ра або план­ше­та.

Зав­дя­ки ви­ко­ри­стан­ню ра­да­ра, лі­да­ра (при­лад сві­тло­во­го ви­яв­ле­н­ня та вста­нов­ле­н­ня даль­но­сті) та бор­то­вих ві­део­ка­мер ма­ши­на зда­тна ви­зна­ча­ти на­яв­ність не­ру­хо­мих та ру­хо­мих об’єктів на сво­є­му шля­ху та са­мо­стій­но зу­пи­ня­ти­ся, до­по­ки опе­ра­тор не за­дасть но­вий мар­шрут ру­ху пі­сля отри­ма­н­ня зву­ко­вих та ві­зу­аль­них спо­ві­щень. Тра­ктор не­гай­но зу­пи­ня­є­ться у ви­пад­ку втра­ти си­гна­лу GPS або да­них про по­то­чні ко­ор­ди­на­ти, а та­кож при на­ти­скан­ні кно­пки зу­пин­ки вру­чну. Зав­да­н­ня ма­ши­ни та­кож мо­жна змі­ню­ва­ти у ре­аль­но­му ча­сі за до­по­мо­гою ди­стан­цій­но­го ін­тер­фей­су або ав­то­ма­ти­чних ме­тео­ро­ло­гі­чних по­пе­ре­джень.

Го­лов­ний ме­не­джер з мар­ке­тин­гу про­ду­кту AFS Роб Зе­мен­чик по­яснив, що ро­бо­та ав­то- ном­но­го тра­кто­ра по­єд­нує у со­бі остан­ні до­ся­гне­н­ня в сфе­рах на­ві­га­ції, те­ле­ме­трії, пе­ре­да­чі да­них та агро­но­мі­чно­го управ­лі­н­ня, що до­зво­ляє за­про­по­ну­ва­ти ке­рів­ни­кам фер­мер­ських го­спо­дарств біль­ше мо­жли­во­стей для кон­тро­лю, управ­лі­н­ня та за­оща­дже­н­ня ко­штів.

«Ке­рів­ник фер­мер­сько­го го­спо­дар­ства мо­же спо­сте­рі­га­ти за ро­бо­тою ве­ли­кої кіль­ко­сті ма­шин одно­ча­сно че­рез ін­тер­фейс сво­го план­ше­та в той час, ко­ли він зайня­тий ін­ши­ми спра­ва­ми або ке­рує ін­шим обла­дна­н­ням,— за­зна­чає Зе­мен­чик. — Де­кіль­ка ав­то­ном­них тра­кто­рів мо­жуть пра­цю­ва­ти як єди­ний парк на одно­му по­лі або одно­ча­сно на окре­мих по­лях як під­роз­діл одно­го пар­ку, при цьо­му ко­жний з тра­кто­рів фун­кціо­ну­ва­ти­ме на осно­ві вла­сних за­про­гра­мо­ва­них карт та ін­стру­кцій. Тож мо­жна ор­га­ні­зу­ва­ти ро­бо­ту так, щоб один тра­ктор тя­гнув по по­лю гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач, а одра­зу за ним йшов ін­ший із сі­вал­кою. Та­кі мо­жли­во­сті під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ма­ють ве­ли­ке зна­че­н­ня».

Хо­ча на­ра­зі ав­то­ном­ний транс­порт­ний за­сіб роз­гля­да­є­ться ли­ше як кон­це­пту­аль­ний тра­ктор, Зе­мен­чик по­ві­до­мив, що ця те­хно­ло­гія зда­тна так са­мо пра­цю­ва­ти на стан­дар­тних тра­кто­рах з ка­бі­ною, де во­на мо­гла б у ре­аль­но­му ча­сі ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ме­тео­ро­ло­гі­чні та су­пу­тни­ко­ві да­ні для опти­маль­но­го вне­се­н­ня та­ких ре­чо­вин, як азо­тні до­бри­ва, гер­бі­ци­ди та фун­гі­ци­ди.

Хо­ча ця кон­це­пту­аль­на ма­ши­на бу­ла роз­ро­бле­на у фор­мі без­ка­бін­но­го тра­кто­ра, ке­рів­ни­ки Case IH по­ясни­ли, що ком­бай­ни та ін­ше обла­дна­н­ня бу­дуть пра­цю­ва­ти за ана­ло­гі­чною те­хно­ло­гі­єю

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.