KWS. Си­ла. Ре­кор­ди

Agrobusiness Segodni - - Подіум - Іри­на Са­до­ва

Одра­зу кіль­ка ре­кор­дів Укра­ї­ни по­да­ру­вав День по­ля ком­па­нії «КВС-УКРА­Ї­НА» 16 сер­пня на ме­жі Пол­тав­ської та Ки­їв­ської обла­стей. Ком­па­нія «КВС-УКРА­Ї­НА» пре­зен­ту­ва­ла но­ві гі­бри­ди ку­ку­ру­дзи UNIQUEDENT. А про­фе­сій­на ко­ман­да строн­гме­нів, най­силь­ні­ших чо­ло­ві­ків сві­ту та Укра­ї­ни на чо­лі з Ва­си­лем Ві­ра­стю­ком упер­ше взя­ла най­біль­ші ви­со­ти у пе­ре­ки­дан­ні 24-кі­ло­гра­мо­вої ги­рі — по­до­ла­ли на­віть 5-ти ме­тро­вий бар’єр!

Бо­га­ти­рі та му­зи­ка

«Нам хо­ті­ло­ся не про­сто по­ка­за­ти на­ші до­ся­гне­н­ня, але й да­ти тро­хи пе­ре­по­чи­ти агра­рі­ям, на­шим пар­тне­рам від на­пру­же­ної ці­ло­до­бо­вої ро­бо­ти в по­лях», — ка­же ге­не­раль­ний ди­ре­ктор ТОВ «КВС-УКРА­Ї­НА» Оле­ксандр Фе­до­ров. Ви­сту­пи ко­ло­ри­тних си­ла­чів справ­ді за­хо­пи­ли всіх, їх впра­ви дов­го три­ма­ли у на­пру­жен­ні гля­да­чів. Зго­дом біль­шість ло­ви­ли мо­мент, аби сфо­то­гра­фу­ва­ти­ся ра­зом із ге­ро­я­ми. А най­рі­шу­чі­ші від­ва­жи­ли­ся і со­бі взя­ти ре­кор­дну ви­со­ту у 5 м, хай на­віть на­ба­га­то лег­ши­ми ги­ря­ми.

До ре­чі, Ва­силь Ві­ра­стюк вже став своє­рі­дним сим­во­лом ком­па­нії «КВС-УКРА­Ї­НА». Ми­ну­ло­го ро­ку він пре­зен­ту­вав одно­ймен­ний гі­брид ку­ку­ру­дзи БОГАТИР, а уча­сни­ки Дня по­ля кіль­ка го­дин не мо­гли роз’їха­ти­ся, на­ма­га­ю­чись пе­ре­ві­ри­ти се­бе у зма­ган­ні з арм­ре­слін­гу, ор­га­ні­зо­ва­но­му Ва­си­лем. Тут він — свій хло­пець! Як, вла­сне, і пред­став­ни­ки су­ча­сної укра­їн­ської му­зи­ки. Ма­гі­чним на­зи­ва­ли свій ви­ступ під жар­ким сон­цем му­зи­кан­ти гур­ту Mad Heads, а ось те­пер і ла­у­ре­а­ти фе­сти­ва­лю «Чер­во­на ру­та», зна­ме­ни­ті The Вйо, кай­фу­ва­ли від пер­шо­го у сво­їй кар’єрі по­льо­во­го ви­сту­пу пе­ред вдя­чни­ми фер­ме­ра­ми.

Гі­бри­ди у ди­на­мі­ці

А чо­му, вла­сне, се­ред цьо­го ку­ку­ру­дзя­но­го по­ля стіль­ки по­їздів? І сце­на на фо­ні істо­ри­чно­го па­ро­тя­га, й ета­пи роз­ви­тку ком­па­нії KWS по­ка­за­ні у ви­гля­ді вер­ве­чки ва­го­нів, що ру­ха­ю­ться. Го­спо­да­рі на­зва­ли свою чер­го­ву зу­стріч із пар­тне­ра­ми та клі­єн­та­ми «Но­вий день в істо­рії KWS». Ось і від­по­відь: тут аб­со­лю­тно ре­аль­но ви­ни­кає від­чу­т­тя РУ­ХУ. Від ко­ли­шньо­го, вже ві­до­мо­го — до май­бу­тньо­го, яке от-от з’яви­ться у ві­кні істо­ри­чно­го по­тя­гу, в яко­му усі ми па­са­жи­ри.

Якщо пе­ре­ва­жна біль­шість Днів по­ля де­мон­стру­ють рі­зні про­ду­кти до­сить ста­ти­чно, то ком­па­нія «КВС-УКРА­Ї­НА» якраз ви­рі­зня­є­ться ди­на­мі­кою. Тут зав­жди все від­бу­ва­є­ться чі­тко, кон­кре­тно і швид­ко. Ска­жі­мо, уні­каль­ні но­ві гі­бри­ди, які ста­ли ге­ро­я­ми дня, не про­сто роз­кри­ва­ю­ться су­хим пе­ре­лі­ком на­бо­ру ха­ра­кте­ри­стик. Ме­не­дже­ри всти­га­ють по­зна­йо­ми­ти з їх гли­бо­кою істо­рі­єю, за­гля­да­ю­чи у свя­тая свя­тих се­ле­кції. На ді­лян­ках пе­ред но­ва­чка­ми-іме­нин­ни­ка­ми мо­жна по­ба­чи­ти їх пра­щу­рів — кре­ме­ни­сті та зу­бо­ви­дні по­пу­ля­ції. Всти­га­є­мо ще й ді­зна­ти­ся ці­ка­вин­ки про те, що, на­при­клад, пра­ро­ди­чів ку­ку­ру­дзи ни­ні ви­ко­ри­сто­ву­ють на­віть для ство­ре­н­ня лі­ку­валь­них на­сто­я­нок або ж мо­дних при­крас. Зна­йом­ство з ви­хі­дни­ми фор­ма­ми, які слу­гу­ва­ли для се­лек-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.