Шоу ща­сли­вих ко­рів

Agrobusiness Segodni - - Подіум - Іри­на Са­до­ва

Ча­сом зда­є­ться, що фран­цу­зи ві­рять в укра­їн­ське тва­рин­ни­цтво біль­ше за нас са­мих. Во­ни про­по­ну­ють свої гі­бри­ди на кор­ми, пле­мін­них тва­рин, за­во­зять те­хні­ку і, вла­сне, свій до­свід, ді­ля­ться но­ві­тні­ми те­хно­ло­гі­я­ми. Ди­ви­мось на їх ста­ра­н­ня і за­пи­ту­є­мо: чим зу­мов­ле­на та­ка під­кре­сле­на фран­цузь­ка актив­ність на укра­їн­сько­му рин­ку? «Пер­спе­ктив­ні­стю ва­шо­го тва­рин­ни­цтва»,— від­по­від­а­ють. Та­кий фран­цузь­кий опти­мізм під­три­мує День фран­цузь­кої мо­ло­чної фер­ми. Йо­го ось уже дру­гий рік по­спіль ор­га­ні­зо­ву­ють у го­спо­дар­стві «Ло­мо­ва­те» в Са­гу­нів­ці на Чер­ка­щи­ні за спри­я­н­ня По­соль­ства Фран­ції в Укра­ї­ні, Все­укра­їн­ської Аграр­ної Ра­ди, Асо­ці­а­ції ви­ро­бни­ків мо­ло­ка, ком­па­ній «Єв­ра­ліс Се­менс Укра­ї­на», KUHN та Danon.

Се­кре­тів не­має

Бель­гі­єць Кріс Фран­кен, ди­ре­ктор з ви­ро­бни­цтва мо­ло­чної про­ду­кції СТОВ «Ло­мо­ва­те», го­то­вий роз­по­від­а­ти в де­та­лях, як пе­ре­тво­рив зби­тко­ву мо­ло­чну фер­му на пер­спе­ктив­ну. Він за­став го­спо­дар­ство, у яко­му до­їли по 8 л на до­бу з одні­єї ко­ро­ви, і за кіль­ка ро­ків до­сяг ре­зуль­та­ту 27 л та біль­ше. «При­ро­дно, якщо ін­ші ма­ти­муть і ви­щий ре­зуль­тат. Я тіль­ки не ро­зу­мію, чо­му всі не отри­му­ють стіль­ки ж, скіль­ки і ми»,— ди­ву­є­ться Кріс і пе­ре­ра­хо­вує се­кре­ти успі­ху, в яких на­справ­ді та­єм­ниць ні­яких не­ма: які­сні кор­ми, хо­ро­ша те­хні­ка, ком­форт, спо­кій, ста­біль­ність для тва­рин. І обов’яз­ко­во — вмі­ле ке­ру­ва­н­ня лю­дьми, які гли­бо­ко усві­дом­лю­ють суть то­го, що ро­блять.

Усі, хто від­бу­до­ву­вав, ре­кон­стру­ю­вав ко­лись за­не­дба­ні фер­ми, не ра­ху­ю­чись із ча­сом, на­пру­же­н­ням пе­ре­бу­дов і ба­гню­кою, те­пер пра­цю­ють на цьо­му зраз­ко­во­му ком­пле­ксі. Зі 150 спів­ро­бі­тни­ків за цей час за­ли­ши­ло­ся 40. Усі — мі­сце­ві ме­шкан­ці, най­на­дій­ні­ші і пе­ре­ві­ре­ні тру­дно­ща­ми, жо­дно­го но­во­го не бра­ли. Кріс ка­те­го­ри­чно за­пе­ре­чує, що лю­дей тре­ба три­ма­ти у яки­хось жорс­тких рам­ках, чи­мось за­ля­ку­ва­ти, у якийсь осо­бли­вий спо­сіб сти­му­лю­ва­ти унор­мо­ва­ни­ми го­ди­на­ми чи кіль­кі­стю лі­трів, аби до­сяг­ти гар­ної ро­бо­ти. Мов­ляв, спів­ро­бі­тни­ків з дня у день по­стій­но вчать бу­ти одно­дум­ця­ми, осво­ю­ва­ти опти­маль­ні те­хно­ло­гії, по­ясню­ють суть про­це­сів, ре­гу­ляр­но по­вто­рю­ють для за­сво­є­н­ня. Так, що­би ко­жен усві­до­мив, що успіх є спіль­ним.

«Я сам вчив лю­дей, жив тут, по­ясню­вав ко­жній до­яр­ці, чо­го і як са­ме хо­чу до­сяг- ти. Ро­зби­ра­ю­ся в усіх ета­пах до­гля­ду за тва­ри­на­ми, і ро­бив це ра­зом з лю­дьми. Пра­ців­ни­ків не по­трі­бно ля­ка­ти, має бу­ти ро­зу­мі­н­ня су­ті, що са­ме ро­би­мо, і чо­го хо­че­мо до­сяг­ти. Так, аби лю­ди са­мі за­пи­ту­ва­ли: а що я ще мо­жу зро­би­ти на кра­ще? Ми ж єв­ро­пей­ці, то­му від­по­від­но і ді­я­ти ма­є­мо по-єв­ро­пей­ськи, віль­но і спо­кій­но пра­цю­ва­ти»,— роз­по­від­ав го­стям Кріс. А ко­ли за­пи­та­ли, скіль­ки він пла­тить пра­ців­ни­кам у єв­ро, ви­пра­вив: «Чо­му у єв­ро? Ми ж в Укра­ї­ні. В се­ре­дньо­му 5,5 тис. грн фа­кти­чно за 21 ро­бо­чий день». Ко­рів тут до­ять дві­чі на день. До­їль­ний зал на 400 ко­рів об­слу­го­ву­ють 2 до­яр­ки.

При­скі­пли­вих від­ві­ду­ва­чів зди­ву­ва­ла і, зда­є­ться, роз­ча­ру­ва­ла не­ве­ли­ка рі­зни­ця між від­пу­скною ці­ною мо­ло­ка та її со­бі­вар­ті­стю: ви­ро­бни­кам «Ло­мо­ва­то­го» 1 л об­хо­ди­ться у 5,90 грн, а про­да­ють йо­го по 6,20. Го­спо­да­рів та­ка си­ту­а­ція на­ра­зі вла­што­вує, хо­ча, зві­сно, пра­цю­ють над змен­ше­н­ням со­бі­вар­то­сті. Пе­ред­усім за ра­ху­нок вдо­ско­на­ле­н­ня го­дів­лі, адже у ці­ні мо­ло­ка до 70% при­па­дає са­ме на кор­ми.

Клю­чо­ві на­пря­ми — пар­тне­рам

Клю­чо­ві на­пря­ми з фор­му­ва­н­ня ра­ціо­ну, по­стій­но­го по­лі­пше­н­ня го­дів­лі го­спо­дар­ство до­ві­ряє пе­ре­ві­ре­ним пар­тне­рам. Вла­сне, як і про­це­си ре­про­ду­кції, кон­суль­ту­ва­н­ня що­до за­плі­дне­н­ня, ви­бра­ко­ву­ва­н­ня, лі­ку­ва­н­ня тва­рин, про­фі­ла­кти­ки за­хво­рю­вань. Під час те­пер вже тра­ди­цій­но­го Дня фер­ми «Ло­мо­ва­те» да­ло мо­жли­вість пар­тне­рам пре­зен­ту­ва­ти свої мо­жли­во­сті, тож го­сті змо­жуть і со­бі на­ла­го­ди­ти спів­пра­цю із вузь­ки­ми спе­ці­а­лі­ста­ми, по­ба­чив­ши ре­зуль­та­ти їх ро­бо­ти на кон­кре­тній успі­шній фер­мі.

Ска­жі­мо, кор­мо­ва ком­па­нія не про­сто про­по­нує про­ду­кцію вла­сно­го ви­го­тов­ле­н­ня, але й за­без­пе­чує ла­бо­ра­тор­ний су­про­від, роз­ра­хун­ки опти­маль­ної го­дів­лі. Ви­зна­ють, що ба­лан­су­ва­ти ра­ціо­ни у «Ло­мо­ва­то­му» ду­же лег­ко зав­дя­ки ви­со­кій яко­сті гру­бих кор­мів, які тут ви­ро­щу­ю­ться. І го­лов­не, та­ка якість не­змін­но під­три­му­є­ться на ви­со­ко­му рів­ні впро­довж уже 4 ро­ків спів­ро­бі­тни­цтва по­спіль. На вхо­ді у ко­жен тва­рин­ни­цький ком­плекс мо­жна бу­ло по- зна­йо­ми­ти­ся зі стру­кту­рою ра­ціо­нів по­кі­ло­гра­мо­во на го­ло­ву, зав­дя­ки яким отри­му­ю­ться на­дої ча­сом і у по­над 30 л на ко­ро­ву в день.

Ди­ві­ться в очі ко­ро­ві

Кріс Фран­кен не втом­лю­є­ться по­вто­рю­ва­ти, що по­трі­бна якість не до­ся­га­є­ться одно­мо­мен­тно, а по­тре­бує по­стій­ної на­пру­же­ної ро­бо­ти, шлі­фу­ва­н­ня усіх про­це­сів від А до Я, за­сто­су­ва­н­ня на­дій­но­го обла­дна­н­ня. Для цьо­го при­дба­ли не­ве­ли­кий до­їль­ний зал, хо­ло­диль­ни­ки. Ко­жен еле­мент те­хно­ло­гії му­сить бу­ти пра­виль­но, без­до­ган­но від­пра­цьо­ва­ний, щоб зре­штою за­без­пе­чи­ти го­лов­не — ста­біль­ність для тва­рин, які ав­то­ма­ти­чно да­дуть від­по­від­ний ре­зуль­тат.

«Ми по­стій­но шу­ка­є­мо опти­маль­них ва­рі­ан­тів, — роз­по­від­ає бель­гі­єць, який те­пер фа­на­тіє укра­їн­ською фер­мою. А ко­ли йо­го за­пи­ту­ють, за яки­ми ж са­ме па­ра­ме­тра­ми оби­ра­ють по­трі­бне, від­по­від­ає, що тре­ба по­стій­но спо­сте­рі­га­ти за тим, як са­ме ре­а­гує ко­ро­ва: «Весь час ди­ві­ться в очі ко­ро­ві, — по­вто­рює Кріс. —

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.