Ре­гу­лю­ва­н­ня ді­яль­но­сті опе­ра­то­рів рин­ку у сфе­рі по­во­дже­н­ня із по­бі­чни­ми про­ду­кта­ми тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, не при­зна­че­ни­ми для спо­жи­ва­н­ня лю­ди­ною

Agrobusiness Segodni - - У правовому полі - Т.О. Ко­ва­лен­ко

З ме­тою за­без­пе­че­н­ня яко­сті та без­пе­чно­сті сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції спе­ці­аль­ним За­ко­ном Укра­ї­ни «Про по­бі­чні про­ду­кти тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, не при­зна­че­ні для спо­жи­ва­н­ня лю­ди­ною» від 7 кві­тня 2015 р. вре­гу­льо­ва­ні пи­та­н­ня по­во­дже­н­ня із ту­ша­ми або ча­сти­на­ми туш за­би­тих, за­ги­блих тва­рин, си­ро­ви­ною та про­ду­кта­ми тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, що не при­зна­че­ні або ви­зна­ні не­при­да­тни­ми для спо­жи­ва­н­ня лю­ди­ною. За­ко­ном, що на­брав чин­но­сті з 9 трав­ня 2016 ро­ку, вста­нов­ле­но спе­ці­аль­ні пра­во­ві ви­мо­ги до опе­ра­то­рів рин­ку у сфе­рі по­во­дже­н­ня з по­бі­чни­ми про­ду­кта­ми тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, яки­ми ви­зна­ю­ться суб’єкти го­спо­да­рю­ва­н­ня, що вчи­ня­ють будь-які дії з по­бі­чни­ми про­ду­кта­ми тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, не при­зна­че­ни­ми для спо­жи­ва­н­ня лю­ди­ною, та бе­руть участь у їх обі­гу.

дже­н­ня від­по­від­но до їх ка­те­го­рій та на­да­н­ня цен­траль­но­му ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку у га­лу­зі ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни, від­по­від­ної ін­фор­ма­ції; якість про­ду­кції та до­сто­вір­ність ін­фор­ма­ції, що на­да­є­ться спо­жи­ва­чу, а та­кож від­по­від­ність та­кої ін­фор­ма­ції ви­мо­гам за­ко­но­дав­ства;

6) вжи­ва­ти за­хо­дів для за­без­пе­че­н­ня на­ле­жно­го по­во­дже­н­ня з не­без­пе­чни­ми по­бі­чни­ми про­ду­кта­ми тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, що не під­ля­га­ють ути­лі­за­ції;

7) до­три­му­ва­ти­ся ін­ших ви­мог за­ко­но­дав­ства що­до по­во­дже­н­ня з по­бі­чни­ми про­ду­кта­ми тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня.

Якщо опе­ра­тор рин­ку має під­ста­ви вва­жа­ти, що про­ду­кти обро­бле­н­ня, пе­ре­роб­ки по­бі­чних про­ду­ктів тва­рин­но­го по­хо­дже­н­ня, які він ввів в обіг, мо­жуть ста­но­ви­ти не­без­пе­ку для здо­ров’я лю­ди­ни та тва­ри­ни, він про­тя­гом дня пи­сьмо­во, а та­кож за до­по­мо­гою те­ле­ко­му­ні­ка­цій­них та еле­ктрон­них за­со­бів зв’яз­ку ін­фор­мує цен­траль­ний ор­ган ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку у га­лу­зі ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни, ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня про це, а та­кож про за­хо­ди, вжи­ті для за­по­бі­га­н­ня ви­ни­кнен­ню ри­зи­ків для лю­ди­ни та тва­ри­ни.

Крім цьо­го, опе­ра­тор рин­ку що­мі­ся­ця зві­тує цен­траль­но­му ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди, що ре­а­лі­зує дер­жав­ну по­лі­ти­ку у га­лу­зі ве­те­ри­нар­ної ме­ди­ци­ни, про свою ді­яль­ність для за­по­бі­га­н­ня ви­ни­кнен­ню або змен­ше­н­ня ри­зи­ків, що ста­нов­лять по­бі­чні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.