«Ло­зів­ські ма­ши­ни», або енер­го­ефе­ктив­на те­хні­ка по-укра­їн­ськи

Agrobusiness Segodni - - Ідеї & тренди - Дми­тро Ра­діо­нов

На­при­кін­ці ли­пня у Хар­ків­ській обла­сті на ба­зі ПОСП «Га­рант» Ін­ду­стрі­аль­на гру­па «Укра­їн­ська про­ми­сло­ва енер­ге­ти­чна ком­па­нія» (ІГ УПЕК) про­ве­ла мас­шта­бний День по­ля, де про­де­мон­стру­ва­ла ро­бо­ту всьо­го спе­ктру сво­єї те­хні­ки, зна­ної в Укра­ї­ні під брен­дом «Ло­зів­ські ма­ши­ни».

Руй­ну­ю­чи сте­ре­о­ти­пи

Ко­ли пі­сля роз­па­ду СРСР на укра­їн­ський ри­нок за­йшла пер­ша іно­зем­на сіль­гос­пте­хні­ка, і агра­рі­ям, і на­у­ков­цям ста­ло зро­зумі­ло, як силь­но від­ста­ло в роз­ви­тку ві­тчи­зня­не сіль­сько­го­спо­дар­ське ма­ши­но­бу­дів­ни­цтво. 25 ро­ків пе­рі­о­ду ста­нов­ле­н­ня дер­жа­ви та кон­ку­рен­тно­го се­ре­до­ви­ща — і сло­во­спо­лу­че­н­ня «ві­тчи­зня­на те­хні­ка» все ча­сті­ше ста­ло асо­ці­ю­ва­ти­ся із де­ше­вим і не ду­же які­сним про­ду­ктом. Про­те в Укра­ї­ні є ви­ня­тки, які ла­ма­ють ці сте­ре­о­ти­пи. Одні­єю з них є ІГ УПЕК. Чо­му це так? З 1999 ро­ку, ін­ве­сту­ю­чи в роз­ви­ток про­ду­ктів і спів­пра­цю­ю­чи з укра­їн­ськи­ми на­у­ко­ви­ми уста­но­ва­ми, ком­па­нія роз­ро­би­ла та­ку сіль­гос­пте­хні­ку, зав­дя­ки якій во­на змо­гла не про­сто ви­жи­ти, а й ви­йти на рин­ки кра­їн СНД та ЄС. Так, на­при­клад, із 2011 ро­ку «Ло­зів­ські ма­ши­ни» по­ча­ли по­став­ля­ти­ся до кра­їн Бал­ти­ки, а пі­сля уча­сті в Agritechnica-2015 — ще й до Бол­га­рії, Ру­му­нії, Ні­меч­чи­ни то­що. Ра­зом із тим, про сер­йо­зність «Ло­зів­ських ма­шин» до­бре го­во­рить і під­пи­са­ний з ан­глій­ською ком­па­ні­єю Larrington Trailers до­го­вір що­до дво­сто­рон­ньо­го трансфе­ру те­хно­ло­гій (де­таль­ні­ше про це в АС № 5 (324)).

Зро­зумі­ло, що всьо­го цьо­го ІГ УПЕК ні­ко­ли б не до­ся­гла, як­би не ви­ро­бля­ла які­сну те­хні­ку. Та ро­зу­мі­ти це — то одне, а ба­чи­ти її в ро­бо­ті — зов­сім ін­ша спра­ва. Вла­сне, то­му 21 ли­пня на одне з по­лів ПОСП «Га­рант» (Ло­зів­ський р-н, Хар­ків­ська обл.) при­їха­ло де­кіль­ка со­тень агро­ви­ро­бни­ків з усі­єї Укра­ї­ни, адже са­ме тут вся лі­ній­ка те­хні­ки «Ло­зів­ських ма- шин» до­во­ди­ла свої пе­ре­ва­ги в по­лі.

«День по­ля — справ­жнє свя­то, яке стає пре­кра­сною тра­ди­ці­єю на Ло­зів­щи­ні. Ми ви­став­ля­є­мо лі­ній­ку ін­но­ва­цій­ної енер­го­ефе­ктив­ної те­хні­ки, яка до­зво­лить агра­рі­ям за­оща­ди­ти ко­шти, під­ви­щить їхню кон­ку­рен­то­спро­мо­жність та по­ка­же, як мо­жуть пра­цю­ва­ти ін­ве­сти­ції, — за­зна­чає, звер­та­ю­чись до при­су­тніх агра­рі­їв, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, пре­зи­дент ІГ УПЕК Ана­то­лій Гір­шфельд. — За ми­ну­лий рік об­ся­ги про­да­жів те­хні­ки «Ло­зів­ські ма­ши­ни» зро­сли удві­чі, і, ми ба­чи­мо пе­ред со­бою чу­до­ві пер­спе­кти­ви».

До­ве­сти пе­ре­ва­ги

«Ду­кат» Гу­чний рик по­ту­жно­го дви­гу­на і пер­шою до­во­ди­ти свої си­ли в по­лі ви­їжджає но­вин­ка, що цьо­го­річ про­хо­дить ви­про­бо­ву­ва­н­ня, — ди­ско­ва бо­ро­на-лу­щиль­ник «Ду­кат-3». Ця ма­ши­на, по­єд­ну­ю­чи в со­бі всі пе­ре­ва­ги лі­ній­ки «Ду­кат», має ши­ри­ну за­хва­ту 3 м та агре­га­ту­є­ться із тра­кто­ра­ми 100-110 к.с..

«Уся лі­ній­ка вклю­чає у се­бе ще 7 ма­шин, які охо­плю­ють ді­а­па­зон ро­бо­чої ши­ри­ни 2,5-16,75 м, а за не­об­хі­дною мі­ні­маль­ною по­ту­жні­стю тра­кто­ра — 80-450 к.с.., — звер­тає ува­гу го­лов­ний кон­стру­ктор Укра­їн­сько­го кон­стру­ктор­сько­го бю­ро транс­мі­сій і ша­сі (УКБТШ) Оле­ксій Гри­нен­ко. — Се­ред усі­єї на­шої те­хні­ки во­на вже тре­тій рік по­спіль є лі­де­ром з про­да­жів. Крім то­го, пер­шою ма­ши­ною, яку ми про­да­ли в кра­ї­ни Бал­ти­ки, був «Ду­кат-5». Та­ка ве­ли­ка по­пу­ляр­ність лі­ній­ки по­ясню­є­ться низ­кою клю­чо­вих пе­ре­ваг. Пер­шою із них є пру­жин­но-ре­сор­ні стій­ки, на яких ди­ски з бо­ри­стої ста­лі ді­а­ме­тром 560 мм крі­пля­ться до ра­ми. Як по­яснив екс­перт, ви­ко­ри­ста­н­ня та­ких сті­йок до­зво­ли­ло змен­ши­ти тя­го­вий су­про­тив і ви­тра­ту па­ли­ва на 20%. Ра­зом із тим, під час ро­бо­ти ди­ски ві­бру­ють, за- вдя­ки цим по­пе­ре­чним низь­ко­ча­сто­тним ко­ли­ва­н­ням Ду­кат, крім то­го, що ли­шає по со­бі рів­ну по­верх­ню, має зда­тність про­во­ди­ти пе­ре­д­по­сів­ну під­го­тов­ку по­ля. Не менш ва­жли­вим є і те, що стій­ка за­без­пе­чує 3D за­хист ро­бо­чих ор­га­нів.

«Дов­го­ві­чно­сті Ду­кат зна­чно спри­я­ють і ви­ко­ри­ста­ні в них під­ши­пни­ко­ві ву­зли HARP AGRO UNIT. Во­ни зав­дя­ки три­рів­не­во­му за­хи­сту, ви­со­ко­які­сно­му ма­щен­ню Сhevron та низ­ці ін­ших впро­ва­джень не по­тре­бу­ють об­слу­го­ву­ва­н­ня впро­довж усьо­го стро­ку екс­плу­а­та­ції», — на­го­ло­шує го­лов­ний кон­стру­ктор УКБТШ.

«Ши­лінг 4,0» Під час за­хо­ду від­ві­ду­ва­чі оці­ни­ли й ро­бо­ту аль­тер­на­тив­но­го зна­ря­д­дя для ви­рів­ню­ва­н­ня по­ля — стер­ньо­вий куль­ти­ва­тор

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.