Агро­ін­ве­сти­ції у ста­лий роз­ви­ток

Agrobusiness Segodni - - Події і факти - Юрій Кер­на­сюк

За­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­но­го і кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­го роз­ви­тку га­лу­зі сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва та збе­ре­же­н­ня ста­лої ди­на­мі­ки на за­са­дах рин­ко­вих від­но­син і ін­но­ва­цій­ної мо­де­лі при­бу­тко­вої го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті по­тре­бує за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій. Остан­ні­ми ро­ка­ми, по­при скла­дну фі­нан­со­во-еко­но­мі­чну си­ту­а­цію, ві­тчи­зня­ний аграр­ний се­ктор за­ли­ша­є­ться одним із най­більш при­ва­бли­вих на­пря­мів вкла­да­н­ня ка­пі­та­лу.

канд. екон. на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник ла­бо­ра­то­рії мар­ке­тин­гу, еко­но­мі­чно­го ана­лі­зу та за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Кі­ро­во­град­ської дер­жав­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської до­слі­дної стан­ції НААН

Ін­ве­сти­ції –за­по­ру­ка ста­ло­го роз­ви­тку агро­бі­зне­су

Су­ча­сний агро­бі­знес, який фун­кціо­нує на за­са­дах кон­ку­рен­тних від­но­син і при­бу­тко­вої го­спо­дар­ської еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті, по­стій­но по­тре­бує за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій для ста­ло­го роз­ви­тку і ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня основ­них фа­кто­рів сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва — зем­лі, пра­ці, ка­пі­та­лу та під­при­єм­ни­цьких зді­бно­стей.

Ін­ве­сти­ції в ши­ро­ко­му ро­зу­мін­ні пе­ред­усім є дов­го­стро­ко­вим вкла­де­н­ням ка­пі­та­лу у під­при­єм­ни­цьку ді­яль­ність з ме­тою одер­жа­н­ня при­бу­тку. Во­дно­час, ін­ве­сти­ції є та­кож осно­вою за­без­пе­че­н­ня ста­ло­го роз­ви­тку ви­ро­бни­чої ді­яль­но­сті в бу­дья­кій сфе­рі еко­но­мі­ки, зокре­ма і в сіль­сько­му го­спо­дар­стві.

У За­ко­ні Укра­ї­ни «Про ін­ве­сти­цій­ну ді­яль­ність» під ін­ве­сти­ці­я­ми прийня­то вва­жа­ти всі ви­ди май­но­вих і ін­те­ле­кту­аль­них цін­но­стей, що вкла­да­ю­ться в об’єкти під­при­єм­ни­цької та ін­ших ви­дів ді­яль­но­сті, в ре­зуль­та­ті якої ство­рю­є­ться при­бу­ток (до­хід) або до­ся­га­є­ться со­ці­аль­ний ефект. Ін­ве­сти­ції у від­тво­ре­н­ня основ­них фон­дів і на при­ріст ма­те­рі­аль­но­ви­ро­бни­чих за­па­сів здій­сню­ю­ться у фор­мі ка­пі­таль­них вкла­день.

Згі­дно з чин­ною ме­то­до­ло­гі­єю, прийня­тою Дер­жав­ною слу­жбою ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни, до ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій на­ле­жать ін­ве­сти­ції у но­ві і на­яв­ні ма­те­рі­аль­ні та не­ма­те­рі­аль­ні акти­ви, які бу­ли при­дба­ні, зокре­ма за до­го­во­ром фі­нан­со­во­го лі­зин­гу, або ство­ре­ні для вла­сно­го ви­ко­ри­ста­н­ня зі стро­ком слу­жби біль­ше одно­го ро­ку, вклю­ча­ю­чи не­ви­ро­бле­ні акти­ви (зем­ля, ав­тор­ські пра­ва, лі­цен­зії, па­тен­ти, гу­дві­ли то­що), а та­кож ви­тра­ти на бу­дів­ни­цтво жи­тла для подаль­шо­го про­да­жу (пе­ре­да­чі). Та­кож до по­ка­зни­ка ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій на­ле­жать ви­тра­ти, які пов’яза­ні з по­лі­пше­н­ням об’єкта, що при­зво­дять до збіль­ше­н­ня йо­го стро­ку слу­жби або ви­ро­бни­чої по­ту­жно­сті, та не на­ле­жать до ви­трат на те­хні­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня та по­то­чні ре­мон­ти.

Ві­тчи­зня­ний аграр­ний се­ктор за остан­ні ро­ки сут­тє­во збіль­шив об­ся­ги ви­ро­бни­цтва ва­ло­вої про­ду­кції сіль­сько­го го­спо­дар­ства, що ста­ло мо­жли­вим та­кож зав­дя­ки по­зи­тив­ній ди­на­мі­ці зро­ста­н­ня ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій, час­тка яких в агро­бі­зне­сі ста­но­вить близь­ко 10,0–15,8% від усьо­го об­ся­гу їх осво­є­н­ня в на­ціо­наль­ній еко­но­мі­ці кра­ї­ни (ді­агр. 1).

При цьо­му про­сте­жу­є­ться зро­ста­н­ня пи­то­мої ва­ги ін­ве­сти­цій у га­лу­зі сіль­сько­го, лі­со­во­го і ри­бно­го го­спо­дарств до за­галь­но­го їх об­ся­гу осво­є­н­ня в на­ціо­наль­ній еко­но­мі­ці, що свід­чить про ви­со­ку еко­но­мі­чну при­ва­бли­вість га­лу­зі для вкла­да­н­ня ка­пі­та­лу по­при скла­дну со­ці­аль­но­еко­но­мі­чну си­ту­а­цію в кра­ї­ні, до­во­лі ви­со­ку ри­зи- ко­ва­ність ве­де­н­ня агро­бі­зне­су з то­чки зо­ру не­пе­ре­дба­чу­ва­но­сті кон’юн­кту­ри рин­ку, мін­ли­во­сті по­го­дних умов ро­ку та гло­баль­них клі­ма­ти­чних змін.

За­га­лом ка­пі­таль­ні ін­ве­сти­ції не ли­ше ви­зна­ча­ють роз­ви­ток ма­те­рі­аль­но­те­хні­чної ба­зи го­спо­дарств, але і є сут­тє­вим фа­кто­ром за­без­пе­че­н­ня кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва як на вну­трі­шньо­му, так і зо- вні­шніх рин­ках сві­ту в се­ре­дньо­ і дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві.

Агро­ін­ве­сти­ції в І квар­та­лі 2016 р.

У сі­чні­бе­ре­зні 2016 р. осво­є­ні об­ся­ги ка­пі­таль­них ін­ве­сти­цій у сіль­ське, лі­со­ве і ри­бне го­спо­дар­ства за­га­лом ста­но­ви­ли май­же 6,9 млрд грн (13,5% від за­галь­но­го об­ся­гу усіх ка­пі­таль-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.