Solguard на пра­кти­ці: За­по­ріж­жя

Agrobusiness Segodni - - Тренд сезону - Дми­тро Сі­рий

На­при­кін­ці сі­чня цьо­го ро­ку ком­па­нія Syngenta пре­зен­ту­ва­ла Solguard — ком­пле­ксну про­гра­му за­хи­сту со­ня­шни­ку від силь­но­го та по­ту­жно­го во­ро­га — со­ня­шни­ко­во­го вов­чка, ра­си яко­го ста­ють усе агре­сив­ні­ши­ми, а те­ри­то­рія по­ши­ре­н­ня — все біль­шою. По­тен­ці­ал про­гра­ми ве­ли­кий, але як во­на по­ка­зує се­бе на пра­кти­ці? Від­по­віді ми шу­ка­ли в одно­му з най­більш за­си­ле­них па­ра­зи­том ре­гіо­ні Укра­ї­ни, у За­по­ріж­ській обла­сті.

Со­ня­шник під при­ці­лом

Вов­чок (Orobanche cumana Wallr.) — цю не­по­ка­зну ро­слин­ку до­бре зна­ють агра­рії та на­у­ков­ці кра­їн Єв­ро­пи, Азії та Пів­ні­чної Афри­ки, адже са­ме во­на ста­вить ви­жи­ва­н­ня со­ня­шни­ку в най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му під ве­ли­кий знак пи­та­н­ня. Чо­му так ста­ло­ся? «Очи­ма» па­ра­зи­та Аби це зро­зу­мі­ти, вар­то про­слід­ку­ва­ти за жит­тє­вим ци­клом па­ра­зи­та, на­при­клад у Пів­ден­ній Укра­ї­ні. Уя­ві­мо: на по­лі со­ня­шни­ку з'явив­ся один єди­ний вов­чок — ро­сли­на ви­со­тою від 10 до 50 см з не­ве­ли­ки­ми кві­тка­ми, що зі­бра­ні в ци­лін­дри­чні су­цві­т­тя — ко­ро­бо­чки. «Та­ких ко­ро­бо­чок мо­же бу­ти до 10 шт. на низь­кій ро­сли­ні і до 50 шт. на ви­со­кій, — роз­по­від­ає ме­не­джер Syngenta з роз­ви­тку со­ня­шни­ку та рі­па­ку в Укра­ї­ні Ген­на­дій Ма­ли­на. — В ко­жній ко­ро­бо­чці фор­му­є­ться 1,5­2 тис. шт. ду­же дрі­бно­го на­сі­н­ня (дов­жи­на 0,25­0,3 мм, ши­ри­на і тов­щи­на — 0,15­0,25 мм, ма­са 1 тис. на­сі­нин — 0,008­0,01 г), схо­жо­го на пил. Від­по­від­но, ли­ше одна ро­сли­на вов­чка мо­же да­ти до 60 тис. шт. на­сі­нин». Ва­жли­во, що на­сі­н­ня вов­чка є еле­ктро­ста­ти­чним — пі­сля оси­па­н­ня во­но ли­ша­є­ться ко­ло ба­тьків­ської ро­сли­ни, при­крі­пив­шись до ча­сто­чок зем­лі. В подаль­шо­му сіль­гос­пте­хні­ка, еро­зія ґрун­ту, во­да, транс­порт (осо­бли­во, якщо по­ле зна­хо­ди­ться ко­ло трас) та пи­ло­ві бу­рі, які че­рез ско­ро­че­н­ня площ лі­со­смуг по­ча­сті­ша­ли в Пів­ден­ній Укра­ї­ні, роз­но­сять на­сі­н­ня вов­чка як цим, так і су­сі­дні­ми по­ля­ми.

Ми­нає час, і пі­сля то­го, як зі­бра­ли вро­жай ози­мої пше­ни­ці, в го­спо­дар­стві зно­ву по­сі­я­ли со­ня­шник, що ча­сто тра­пля­є­ться у Пів­ден­ній Укра­ї­ні. На­сі­ни­ни сон­це­лю­бу про­ро­ста­ють, і їхня ко­ре­не­ва си­сте­ма по­чи­нає ви­ді­ля­ти хі­мі­чні ре­чо­ви­ни, що про­во­кує про­ро­ста­н­ня на­сі­н­ня вов­чка. «З ньо­го з'яв­ля­ю­ться при­со­ски­га­у­сто­рії, які при­крі­плю­ю­ться до ко­ре­нів со­ня­шни­ку, — по­яснює ке­рів­ник ді­а­гно­сти­чних цен­трів Syngenta Юлія Шев­чен­ко. — Цеб­то ві­дбу­ва­є­ться по­єд­на­н­ня су­дин вов­чка та со­ня­шни­ку, зав­дя­ки чо­му па­ра­зит тя­гне з ро­сли­ни­го­спо­да­ря ко­ри­сні ре­чо­ви­ни та во­ду. Втра­ти вро­жаю при цьо­му мо­жуть ся­га­ти 100%». З ча­сом вов­чок фор­мує клу­бень, який ро­сте, кві­тне та роз­мно­жу­є­ться. В остан­ньо­му схо­ва­на най­біль­ша не­без­пе­ка вов­чка, бо «… цей па­ра­зит мо­же роз­мно­жу­ва­тись зав­дя­ки пе­ре­хре­сно­му за­пи­лен­ню, са­мо­за­пи­лен­ню та апо­мі­кси­су (кло­ну­ва­н­ня са­мо­го се­бе), — на­го­ло­шує Юлія Шев­чен­ко. — Все це дає спон­тан­ні ком­бі­на­ції збі­гу ге­нів, ба­га­то з яких є вда­ли­ми — вов­чок стає силь­ні­шим, агре­сив­ні­шим і зда­тним вра­жа­ти но­ві гі­бри­ди, зна­хо­ди­ти но­ві ні­ші для жи­т­тя та роз­ви­тку».

Со­ня­шник при цьо­му ги­не. Але в цей час на по­лі ледь по­мі­тні ма­лі гру­пи за­ра­же­них ро­слин (за­ра­же­н­ня у ряд­ку або не­ве­ли­ким ко­лом). Про­те це сер­йо­зно, адже свід­чить про дру­гий рі­вень за­ра­же­н­ня по­ля. Зго­дом, не­за­ле­жно від то­го, ко­ли на­сту­пно­го ра­зу сі­я­ти­ме­ться со­ня­шник, за­ра­же­н­ня пе­ре­хо­дить на 3 рі­вень — час, ко­ли кіль­кість та роз­мір ура­же­них ді­ля­нок збіль­шу­є­ться. А да­лі на­сту­пає то­чка не­по­вер­не­н­ня — то­таль­не за­ра­же­н­ня по­ля.

Збо­ро­ти не мо­жна зда­ти­ся, або Тре­тій за­кон Нью­то­на

Ра­ні­ше, аби вбе­рег­ти­ся від цьо­го дов­гий час, ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли ге­не­ти­чно стій­кі гі­бри­ди. І це да­ва­ло гар­ний ре­зуль­тат, до­ки вов­чок не від­по­вів по­ту­жним рі­зно­ма­ні­т­тям. «На сьо­го­дні ві­до­мо 120 ви­дів вов­чка, в рам­ках ко­жно­го ви­ду є ра­си, в ме­жах ко­жної ра­си є по­пу­ля­ції — окре­мі гру­пи, які по­рі­зно­му вра­жа­ють со­ня­шник», — за­зна­чає Юлія Шев­чен­ко. При цьо­му че­рез ін­тен­си­фі­ка­цію ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ку та по­си­ле­н­ня бо­роть­би з вов­чком но­ві ра­си па­ра­зи­та по­ча­ли з'яв­ля­тись не ко­жні 30 ро­ків, як ко­лись, а «... раз на 5­7 ро­ків, при то­му, що се­ле­кціо­не­рам, аби ви­ро­сти­ти но­вий гі­брид, по­трі­бно 14­15 ро­ків. Від­по­від­но, ско­ро люд­ство мо­же при­йти до то­го, що во­но не ма­ти­ме стій­ких до вов­чка гі­бри­дів со­ня­шни­ку», — під­кре­слює екс­перт Syngenta у від­ді­лі про­да­жу со­ня­шни­ку Ан­дрій Не­нар­то­вич.

Швид­ка ево­лю­ція, вра­жа­ю­ча жит­тє­зда­тність, по­ту­жна ре­про­ду­кція… Зав­дя­ки цьо­му сьо­го­дні «…май­же на 2/3 по­сів­них площ під со­ня­шник у Пів­ден­ній Укра­ї­ні є осе­ре­док но­вих рас вов­чка», — звер­тає ува­гу Ген­на­дій Ма­ли­на. Так, на­при­клад, у За­по­ріж­жі. «Якщо 2011 ро­ку вов­чком бу­ло вра­же­но близь­ко 10% площ со­ня­шни­ку, то 2012 р. — 15%, 2013 р. — 25%, а сьо­го­дні, я ду­маю, близь­ко 50% площ ушко­дже­не но­ви­ми ві­ру­лен­тни­ми ра­са­ми», — на­го­ло­шує Ан­дрій Не­нар­то­вич. При цьо­му, зі слів Ген­на­дія Ма­ли­ни, си­ту­а­ція тут ускла­дню­є­ться по­су­шли­ви­ми по­го­дни­ми умо­ва­ми, за яких вов­чок стає най­більш шко­до­чин­ним. «За­га­лом з ко­жним ро­ком вов­чок по­ши­рю­є­ться мі­ні­мум на 10­15%. За мо­ї­ми під­ра­хун­ка­ми, якщо та­кі тем­пи збе­ре­жу­ться, то за 5­10 ро­ків ми не змо­же­мо сі­я­ти со­ня­шник вза­га­лі», — ре­зю­мує ди­ре­ктор Пів­ден­но­схі­дно­го бі­знес­ре­гіо­ну Ру­слан Ко­роль­чук.

Solguard: стра­те­гія стри­му­ва­н­ня — шлях до пе­ре­мо­ги

Усві­дом­лю­ю­чи не­без­пе­ку, яку не­се вов­чок, близь­ко со­тні сіль­го­спви­ро­бни­ків 30 сер­пня, у са­мий роз­пал зби­раль­ної ком­па­нії, від­ві­да­ли се­мі­нар Syngenta на ба­зі пред­став­ни­цтва ГК «По­ле­те­хні­ка» у м. По-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.