Но­вин­ки се­ле­кції

Agrobusiness Segodni - - Тренд сезону -

Збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва зер­на ку­ку­ру­дзи за­ли­ша­є­ться ва­жли­вим зав­да­н­ням у ви­рі­шен­ні зер­но­вої про­бле­ми. Ста­біль­не ви­ро­бни­цтво зер­на ку­ку­ру­дзи мо­жли­ве за на­яв­но­сті гі­бри­дів з ви­со­кою по­тен­цій­ною про­ду­ктив­ні­стю, стій­кі­стю до не­спри­я­тли­вих фа­кто­рів се­ре­до­ви­ща, які від­по­від­а­ють су­ча­сним ви­мо­гам ін­тен­сив­ної те­хно­ло­гії.

«Син­ген­та» — сві­то­вий лі­дер з роз­роб­ки но­ві­тніх те­хно­ло­гій та за­со­бів сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва. На­у­ко­ві прі­о­ри­те­ти у до­слі­дже­н­нях ком­па­нії на­ле­жать се­ле­кцій­ним про­гра­мам зі ство­ре­н­ня ви­со­ко­про­ду­ктив­них гі­бри­дів, які ма­ють ком­пле­ксну стій­кість до рі­зних не­спри­я­тли­вих фа­кто­рів. Адже ве­ли­чи­на вро­жаю чи будь­якої ін­шої кіль­кі­сної озна­ки в ко­жно­му кон­кре­тно­му ви­пад­ку ви­зна­ча­є­ться осо­бли­во­стя­ми ро­сту і роз­ви­тку, що від­обра­жа­ють ре­зуль­тат вза­є­мо­дії ге­но­ти­пу і се­ре­до­ви­ща в он­то­ге­не­зі. Чі­тка уява про по­кра­ще­ний мор­фо­ло­го­фі­зіо­ло­гі­чний тип ро­слин і з’ясу­ва­н­ня біо­ло­гі­чних при­чин, які лі­мі­ту­ють їх про­ду­ктив­ність у пев­них умо­вах се­ре­до­ви­ща, спри­я­ють під­ви­щен­ню ефе­ктив­но­сті се­ле­кції ви­со­ко­вро­жай­них гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи.

Ком­па­нія «Син­ген­та» що­ро­ку про­по­нує то­ва­ро­ви­ро­бни­кам но­ві кон­ку­рен­то­спро­мо­жні гі­бри­ди, які во­ло­ді­ють ви­со­ким по­тен­ці­а­лом уро­жай­но­сті та ада­птив­но­сті до умов се­ре­до­ви­ща. Так, у 2016 ро­ці до Ре­є­стру сор­тів ро­слин Укра­ї­ни та­кож за­не­се­ні три но­ві ви­со­ко­про­ду­ктив­ні гі­бри­ди: СИ Ро­тан­го (ФАО 200), СИ Фе­но­мен (ФАО 220) і СИ Арі­о­со (ФАО 270), які за умо­ви до­три­ма­н­ня ре­ко­мен­да­цій що­до те­хно­ло­гії їх ви­ро­щу­ва­н­ня зда­тні зна­чно під­ви­щи­ти рен­та­бель­ність сіль­сько­го­по­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва.

Ха­ра­кте­ри­сти­ка гі­бри­да ку­ку­ру­дзи СИ Ро­тан­го ФАО 200. Ви­со­ка хо­ло­до­стій­кість, ран­ній уро­жай зер­на і си­ло­су

сив­но на­ко­пи­чу­є­ться ор­га­ні­чна ре­чо­ви­на в ро­сли­ні. Отри­ма­н­ня більш ран­ніх схо­дів і швид­шо­го роз­ви­тку ро­слин у хо­ло­до­стій­ких гі­бри­дів до­зво­ляє під­ви­щи­ти уро­жай­ність зер­на і си­ло­сної ма­си, осо­бли­во в ті ро­ки, ко­ли дру­га по­ло­ви­на ве­ге­та­ції про­хо­дить у по­су­шли­вих умо­вах.

Кон­ку­рен­цію ро­слин в по­сі­ві за сві­тло вда­ло­ся змен­ши­ти за ра­ху­нок змі­ни орі­єн­та­ції лис­тків. Це ста­ло мо­жли­вим за на­яв­но­сті в ге­но­ти­пі ре­це­сив­них але­лей lg 1 і lg 2, зав­дя­ки яким ро­сли­ни на­бу­ва­ють вер­ти­каль­но­го (ере­кто­ї­дно­го) роз­та­шу­ва­н­ня лис­тків. Сві­тло кра­ще про­ни­кає у гли­би­ну та­ко­го агро­це­но­зу і уро­жай ви­яв­ля­є­ться ви­щим на 30% у по­рів­нян­ні з ли­гуль­ни­ми фор­ма­ми.

Зав­дя­ки кра­щій осві­тле­но­сті по­сі­ву ере­кто­ї­дні фор­ми до­пу­ска­ють біль­ше за­гу­ще­н­ня по­сі­ву. За та­кої умо­ви го­стрі­ше по­стає пи­та­н­ня за­без­пе­че­н­ня ро­слин по­жив­ни­ми еле­мен­та­ми, і то­му гі­брид СИ Ро­тан­го ду­же до­бре ре­а­гує на ви­со­кий агро­фон. Во­ло­діє ви­со­ким по­тен­ці­а­лом уро­жай­но­сті та до­брою во­ло­го­від­да­чею під час до­зрі­ва­н­ня. Вміст кро­хма­лю в аб­со­лю­тно су­хо­му зер­ні ста­но­вить 74­76%. Зер­но при­да­тне для пе­ре­роб­ки на кру­пу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.