В осно­ві успі­ху — сор­ти, по­пе­ре­дни­ки та удо­бре­н­ня

Agrobusiness Segodni - - Тренд сезону - Іри­на Га­са­но­ва

Ґрун­то­во-клі­ма­ти­чні умо­ви Сте­по­вої зо­ни Укра­ї­ни да­ють мо­жли­вість ви­ро­щу­ва­ти пше­ни­цю до­брої яко­сті, про­те ви­ро­бни­цтво зер­на з по­лі­пше­ни­ми те­хно­ло­гі­чни­ми вла­сти­во­стя­ми на сьо­го­дні зна­чно від­стає від по­треб спо­жив­чо­го рин­ку. При­чи­ни: зни­же­н­ня ро­дю­чо­сті ґрун­тів; роз­ши­ре­н­ня площ під ко­мер­цій­ні куль­ту­ри (со­ня­шник, рі­пак ози­мий і ярий та ін.); по­гір­ше­н­ня фі­то­са­ні­тар­но­го ста­ну по­сі­вів; не­до­ста­тнє те­хно­ло­гі­чне за­без­пе­че­н­ня. Го­спо­дар­ства не отри­му­ють зна­чної ча­сти­ни при­бу­тків че­ре по­мі­тне зни­же­н­ня ці­ни на зер­но як на вну­трі­шньо­му, так і на зов­ні­шньо­му рин­ках.

Основ­ни­ми скла­до­ви­ми одер­жа­н­ня зер­на пше­ни­ці ози­мої по­лі­пше­ної яко­сті в умо­вах Сте­пу є під­бір від­по­від­них сор­тів, по­пе­ре­дни­ків, си­сте­ми удо­бре­н­ня, ви­зна­че­н­ня гра­ни­чних стро­ків зби­ра­н­ня, за яких втра­ти вро­жаю та яко­сті зер­на є мі­ні­маль­ни­ми, за­хист по­сі­вів від най­більш по­ши­ре­них хво­роб та шкі­дни­ків.

Ста­біль­ність за сор­та­ми

Сор­ти по­вин­ні за­без­пе­чу­ва­ти ста­біль­ні по­ка­зни­ки яко­сті зер­на, які бу­ли б най­менш за­ле­жни­ми від не­спри­я­тли­вих ме­тео­ро­ло­гі­чних фа­кто­рів, фо­ну жив­ле­н­ня, пе­ре­сто­ю­ва­н­ня пше­ни­ці на ко­ре­ні. До то­го ж, всім ві­до­мо про чі­ткий зво­ро­тній зв’язок «уро­жай­бі­лок ». Сьо­го­дні у ви­ро­бни­цтво впро­ва­джу­ють ін­тен­сив­ні сор­ти но­вої ге­не­ра­ції з ве­ли­ки­ми по­тен­цій­ни­ми мо­жли­во­стя­ми до фор­му­ва­н­ня ви­со­ких вро­жа­їв, але при­бав­ки вро­жа­їв цих сор­тів не за­без­пе­че­ні від­по­від­ною кіль­кі­стю азо­тних до­брив, ці­ни на які нев­пин­но зро­ста­ють. А це спри­яє фа­кти­чно­му зни­жен­ню вмі­сту біл­ка в то­вар­но­му зер­ні пше­ни­ці.

В умо­вах Сте­по­вої зо­ни зер­но по­лі­пше­ної яко­сті фор­му­ють силь­ні за які­стю сор­ти пше­ни­ці ози­мої: По­до­лян­ка, Сму­глян­ка, Со­не­чко, Роз­кі­шна, Апо­гей Лу­ган­ський, Оде­ська 267, Ли­та­нів­ка, Ан­то­нів­ка, Бла­го­дар­ка оде­ська, Зла­то­гла­ва та ін. У ра­зі їх ви­ро­щу­ва­н­ня на кра­щих фо­нах жив­ле­н­ня вміст біл­ка в зер­ні ста­но­вить не мен­ше 12,0–13,0%, си­рої клей­ко­ви­ни — 23,5–25,0%. У цін­них за які­стю сор­тів Зі­ра, Ко­хан­ка, Зо­ло­то­ко­ло­са, Фа­во­ри­тка, Зем­ля­чка оде­ська, які від­різ- ня­ю­ться пла­сти­чні­стю що­до рі­зних по­пе­ре­дни­ків, одер­жу­ють зер­но з кіль­кі­стю біл­ка в зер­ні 11,0–12,5%, клей­ко­ви­ни — 21,5– 24,0%, але за ра­ху­нок ста­біль­ної вро­жай­но­сті ви­хід біл­ка з 1 га не змен­шу­є­ться.

По­пе­ре­дни­ки та удо­бре­н­ня

Одним з основ­них те­хно­ло­гі­чних за­хо­дів по­лі­пше­н­ня яко­сті зер­на пше­ни­ці ози­мої є пра­виль­ний під­бір по­пе­ре­дни­ків. По­пе­ре­дни­ки, які по­кра­щу­ють во­ло­го­за­без­пе­че­н­ня ози­ми­ни і зба­га­чу­ють ґрунт по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми, зокре­ма азо­тни­ми спо­лу­ка­ми, спри­я­ють фор­му­ван­ню зер­на більш ви­со­кої яко­сті. Кра­щи­ми се­ред них є чор­ний та зайня­тий пар. По­мі­тно зни­жу­є­ться якість зер­на пі­сля не­па­ро­вих по­пе­ре­дни­ків і, зокре­ма, пі­сля та­ких як со­ня­шник, рі­пак, ози­мі та ярі ко­ло­со­ві куль­ту­ри, що ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться під­ви­ще­ним ви­но­сом по­жив­них ре­чо­вин з ґрун­ту.

За пев­них умов не­па­ро­ві по­пе­ре­дни­ки мо­жуть за­без­пе­чи­ти до­сить ви­со­ку про­ду­ктив­ність пше­ни­ці ози­мої, але біл­ко­вість зер­на бу­де зна­чно ниж­чою, ніж по па­ру, оскіль­ки азот з ґрун­ту в та­ких ви­пад­ках на­сам­пе­ред ви­тра­ча­є­ться ро­сли­на­ми на по­бу­до­ву ве­ге­та­тив­ної ма­си. І нав­па­ки, при не­спри­я­тли­вих по­го­дних умо­вах, на­при­клад за по­су­хи у ве­сня­но­лі­тній пе­рі­од, має мі­сце галь­му­ва­н­ня ро­сту ро­слин — пі­сля гір­ших по­пе­ре­дни­ків фор­му­є­ться низь­кий вро­жай і щу­пле зер­но. В та­ко­му зер­ні від­но­сна час­тка біл­ка під­ви­щу­є­ться.

Вста­нов­ле­н­ня опти­маль­них доз, стро­ків і спосо­бів вне­се­н­ня мі­не­раль­них до­брив з ура- ху­ва­н­ням ґрун­то­во­клі­ма­ти­чних умов, по­пе­ре­дни­ків та низ­ки ін­ших фа­кто­рів є одним з го­лов­них при­йо­мів одер­жа­н­ня ви­со­ких вро­жа­їв до­брої яко­сті.

До­слі­дже­н­ня ві­тчи­зня­них та іно­зем­них на­у­ков­ців свід­чать, що ве­ли­ке зна­че­н­ня у фор­му­ван­ні уро­жай­но­сті і яко­сті зер­на пше­ни­ці на­ле­жить азо­ту, який спо­жи­ва­є­ться ро­сли­на­ми про­тя­гом всі­єї ве­ге­та­ції. Азот, який по­тра­пляє в ро­сли­ну, пе­ред­усім ви­тра­ча­є­ться на фор­му­ва­н­ня фер­мен­та­тив­них, стру­ктур­них біл­ків, на утво­ре­н­ня ве­ге­та­тив­них і ге­не­ра­тив­них ор­га­нів. Йо­го вплив на по­лі­пше­н­ня яко­сті зер­на по­чи­на­є­ться пі­сля то­го, як бу­дуть за­до­во­ле­ні по­тре­би ро­слин в цьо­му еле­мен­ті для утво­ре­н­ня опти­маль­но­го в пев­них умо­вах рів­ня про­ду­ктив­но­сті.

Ана­ліз су­ча­сно­го ста­ну ви­ро­бни­цтва свід­чить, що де­фі­цит

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.