Шту­чне сон­це для су­хо­фру­ктів, гри­бів і трав

Agrobusiness Segodni - - У коморі й силосі - Ва­силь За­гар­ний

Ма­є­мо цьо­го­річ гар­ний уро­жай го­ро­ди­ни, фру­ктів. Як їх про­да­ти, збе­ріг­ши ча­сти­ну вро­жаю до зи­ми? Зокре­ма, для цьо­го існує су­ші­н­ня. Тра­ди­цій­не — під со­ня­чни­ми про­ме­ня­ми — те­пер від­хо­дить у ми­ну­ле, бо на рин­ку є не­до­ро­гі спе­ці­аль­ні те­пло­су­шар­ки. Во­ни мо­жуть, за­без­пе­чу­ю­чи рі­зні тем­пе­ра­тур­ні ре­жи­ми, ви­су­шу­ва­ти рів­но­мір­но, які­сно й швид­ко ве­ли­кий об­сяг рі­зних сіль­сько­го­спо­дар­ських про­ду­ктів.

Цьо­го ро­ку ви­ро­бни­цтво мор­кви, бу­ря­ків і ка­пу­сти збіль­ши­ться на 30–40%, по­ві­до­мив пре­зи­дент Асо­ці­а­ції фер­ме­рів та зем­ле­вла­сни­ків Укра­ї­ни (АФЗУ) Іван То­мич. Однак, на йо­го дум­ку, че­рез це ми спо­сте­рі­га­ти­ме­мо зни­же­н­ня цін на го­ро­ди­ну. То як же, ви­ро­стив­ши вро­жай, не втра­ти­ти при цьо­му?

У роз­пал лі­тньо­го се­зо­ну ко­жен го­спо­дар пра­гнув би збе­рег­ти на зи­му якусь ча­сти­ну уро­жаю са­дів і ла­нів. За­раз го­спо­да­рі актив­но ро­блять за­го­тів­лі: кон­сер­ва­ції, на­при­клад. Ще одним чу­до­вим і здав­на ві­до­мим ме­то­дом є ви­су­шу­ва­н­ня. Во­но до­зво­ляє одер­жа­ти су­хо­фру­кти для подаль­ших ком­по­тів: ви­шню, абри­ко­си, сли­ви, тра­ви для ча­їв, та­кож ви­су­ши­ти ба­зи­лік, кроп, ін­ші при­пра­ви на зи­му, гри­би то­що. Ко­ри­сні ре­чо­ви­ни у су­ше­них про­ду­ктах до­бре збе­рі­га­ю­ться, не під­да­ю­ться дії під­ви­ще­них тем­пе­ра­тур.

Тра­ди­цій­не су­ші­н­ня яблук, груш, абри­ко­сів чи слив на сон­ці — це до­во­лі тру­до­міс­тке за­ня­т­тя, яке по­тре­бує не ли­ше ба­га­то ча­су, а й та­кож мі­сця і ба­жа­н­ня бо­ро­ти­ся з му­ха­ми й оса­ми, які при­лі­та­ють на роз­кла­де­ні на га­зе­тах чи ме­та­ле­вих ли­стах дрі­бно по­рі­за­ні да­ри са­дів. Пра­кти­ку­є­ться та­кож су­шка в ду­хов­ці, на пли­ті, в сіль­ській пе­чі.

Не­по­га­ним су­ча­сним ме­то­дом ви­го­тов­ле­н­ня су­хо­фру­ктів є не­до­ро­гі те­пло­су­шар­ки, осна­ще­ні вен­ти­ля­то­ром і на­грі­валь­ним еле­мен­том. Однак про­цес зне­во­дню­ва­н­ня тут не­рів­но­мір­ний, оскіль­ки на­грі­те по­ві­тря про­сто про­хо­дить крізь ґра­ти під­до­нів зни­зу уверх. При цьо­му про­ду­кти на ни­жніх під­до­нах ви­су­шу­ю­ться швид­ше, ніж на верх­ніх. То­му тре­ба пиль­но на­гля­да­ти, щоб во­ни не пе­ре­су­ши­ли­ся.

Одна із по­ши­ре­них су­ша­рок та­ко­го ти­пу — еле­ктри­чна «Са­до­чок­1М ». Її мо­жна вва­жа­ти за­со­бом ви­ро­бни­цтва для при­са­ди­бно­го го­спо­дар­ства. Пра­цює від по­бу­то­вої ме­ре­жі. Обла­дна­на вен­ти­ля­то­ром, що роз­га­няє те­пле по­ві­тря. Швид­кість ро­зі­грі­ву її по­ро­жньої ка­ме­ри до +65 °C (це ма­кси­маль­но дося­жна тем­пе­ра­ту­ра) ся­гає 20 хви­лин. Ре­гу­ля­ція ре­жи­мів су­ші­н­ня — на­пів­ав­то­ма­ти­чна. Про­ду­ктив­ність ста­но­вить при­бли­зно 100 кг/мі­сяць. Кіль­кість під­до­нів для роз­мі­ще­н­ня по­рі­за­них і при­го­то­ва­них до су­ші­н­ня фру­ктів або гри­бів — 5 шт. Ці під­до­ни ви­го­тов­ле­ні із чор­но­го ме­та­лу, по­кри­то­го хар­чо­вою ема­л­лю.

А, на­при­клад, при­ва­тний під­при­є­мець Юрій Шла­пак із Хмель­ни­цько­го вже близь­ко 15 ро­ків за­йма­є­ться за­го­тів­лею яблук, ягід, лі­кар­ських трав. «Су­ши­мо їх са­мо­ро­бною су­шар­кою про­ми­сло­во­го мас­шта­бу. Якщо, на­при­клад, узя­ти яблу­ка — то їх ми за се­зон за­го­тов­ля­є­мо близь­ко 100 т».

На­ба­га­то про­ду­ктив­ні­ши­ми і зру­чні­ши­ми є до­сту­пні на укра­їн­сько­му рин­ку су­шар­ки «Ізі­дрі» (Ezidri), які ви­ро­бля­ю­ться у Но­вій Зе­лан­дії. За­снов­ник ком­па­нії Ке­він Ан­дер­сон має па­тент на ви­на­хід уні­каль­но­го ме­то­ду су­ші­н­ня за до­по­мо­гою го­ри­зон­таль­ної кон­ве­кції.

Чим від­рі­зня­є­ться су­шар­ка «Ізі­дрі» від зви­чай­них су­ша­рок з вер­ти­каль­ною кон­ве­кці­єю? У по­рів­нян­ні з ни­ми во­на має не один (як біль­шість не­до­ро­гих су­ша­рок), а три тем­пе­ра­тур­них ре­жи­ми, що під­три­му­ю­ться тер­мо­ре­гу­ля­то­ром. У ній зав­дя­ки го­ри­зон­таль­ній по­да­чі по­ві­тря па­хо­щі не змі­шу­ю­ться, то­му су­ши­ти мо­жна одно­ча­сно фру­кти, гри­би, вза­га­лі рі­зні про­ду­кти — тіль­ки на рі­зних ло­тках.

Мо­дель­ний ряд су­ша­рок «Ізі­дрі» до­зво­ляє ви­бра­ти не­об­хі­дну для кон­кре­тних по­треб. Є апа­ра­ти від еко­ном­ва­рі­ан­ту з одним тем­пе­ра­тур­ним ре­жи­мом до при­строю, у яко­му мо­жна від­ре­гу­лю­ва­ти будь­яку по­трі­бну тем­пе­ра­ту­ру в обра­но­му ді­а­па­зо­ні від +35 до +65 °C. Це до­зво­ляє вра­ху­ва­ти ре­ко­мен­да­ції для су­ші­н­ня лі­кар­ських трав і при­прав, ово­чів, фру­ктів, ягід, і на­віть м’яса й ри­би. Ві­зьме­мо, до при­кла­ду, су­шар­ку мо­де­лі «Сне­кмей­кер» (Snackmaker) від то­го­та­ки ви­ро­бни­ка «Ізі­дрі». Її по­ту­жність ста­но­вить 0,5 кВт, ва­га 3,5 кг. Що во­на мо­же? Рів­но­мір­но, які­сно й швид­ко ви­су­шу­ва­ти ве­ли­кий об­сяг рі­зних про­ду­ктів, за­без­пе­чу­ю­чи при цьо­му ви­со­ку без­пе­ку під час ви­ко­ри­ста­н­ня. Три рі­зних тем­пе­ра­тур­них ре­жи­ми до­зво­ля­ють су­ши­ти в «Сне­кмей­ке­рі» рі­зні сіль­сько­го­спо­дар­ські про­ду­кти. 1­й тем­пе­ра­тур­ний ре­жим — для су­ші­н­ня зе­ле­ні й лі­кар­ських трав. Тем­пе­ра­ту­ра + 35 °C. 2­й тем­пе­ра­тур­ний ре­жим — для су­ші­н­ня фру­ктів, ово­чів, ягід. Тем­пе­ра­ту­ра +50–55 °C. 3­й тем­пе­ра­тур­ний ре­жим — для су­ші­н­ня гри­бів, м’яса й ри­би. Тем­пе­ра­ту­ра + 60 °C.

Ба­зо­вий ком­плект «Сне­кмей­ке­ру» скла­да­є­ться з осно­ви й 5 ло­тків для су­ші­н­ня про­ду­ктів, а ма­кси­маль­на кіль­кість ло­тків, які мо­жна вста­нов­лю­ва­ти: для су­ші­н­ня зе­ле­ні, трав і кві­тів — 15 шт. для ово­чів, фру­ктів, гри­бів, ри­би, м’яса — 12 шт. для су­пів, рі­зних за­ку­сок і па­сти­ли — 10 шт. Су­шар­ка мар­ки «Ізі­дрі» мо­же пра­цю­ва­ти ці­ло­до­бо­во й не ви­ма­гає по­стій­но­го на­гля­ду. Всі про­ду­кти тут ви­су­шу­ю­ться рів­но­мір­но, а то­чний тер­мо­ре­гу­ля­тор під­три­мує пра­виль­ну тем­пе­ра­ту­ру су­ші­н­ня, ре­ко­мен­до­ва­ну для пев­но­го ви­ду про­ду­ктів. За­яв­ле­ний ви­ро­бни­ком тер­мін слу­жби 2 ро­ки без­пе­рерв­ної ро­бо­ти су­ша­рок від­по­від­ає ре­а­лі­ям бу­т­тя. Де­я­кі ко­ри­сту­ва­чі не від­клю­ча­ють апа­рат від ме­ре­жі про­тя­гом кіль­кох ти­жнів, зне­во­дню­ю­чи го­ро­ди­ну й фру­кти май­же ці­ло­до­бо­во. А яка про­ду­ктив­ність цих су­ша­рок? Мо­дель Snackmaker FD500 до­зво­ляє за одне за­ван­та­же­н­ня пе­ре­ро­бля­ти до 6 кг уже очи­ще­ної, на­рі­за­ної про­ду­кції.

Су­шар­ка Ezі­drі Ultra FD1000 про­ду­ктив­ні­ша: при уста­нов­ці до­да­тко­вих під­до­нів во­на дає мо­жли­вість одно­ча­сно су­ши­ти до 15 кг рі­зно­ма­ні­тних про­ду­ктів. У се­зон мо­жна за до­по­мо­гою одно­го та­ко­го агре­га­ту і пра­ці дво­хтрьох лю­дей отри­ма­ти 10–15 т су­ше­них ово­чів, фру­ктів або гри­бів.

Усі ком­по­нен­ти й ком­пле­кту­ю­чі су­ша­рок «Ізі­дрі», до яких тор­ка­ю­ться про­ду­кти в про­це­сі су­ші­н­ня, ви­го­тов­ле­ні з без­пе­чних ма­те­рі­а­лів. Пла­стик на­віть при ви­со­ко­му на­грі­ван­ні не кри­ши­ться й не де­фор­му­є­ться. Ви­су­ше­ні фру­кти або яго­ди не ма­ють за­па­ху пла­стма­си чи не­при­єм­но­го при­сма­ку.

Ще одна пе­ре­ва­га су­ша­рок мар­ки «Ізі­дрі» — на­яв­ність сер­ві­сно­го цен­тру в Укра­ї­ні. У ви­пад­ку ви­ни­кне­н­ня якої­не­будь не­справ­но­сті го­спо­да­рі цих ма­шин ма­ють мо­жли­вість від­ре­мон­ту­ва­ти їх або за­мі­ни­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.