Cтан роз­ви­тку вну­трі­шньо­го про­до­воль­чо­го рин­ку

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ю. В. Кер­на­сюк

Скла­дна еко­но­мі­чна си­ту­а­ція на вну­трі­шньо­му рин­ку про­до­воль­чих то­ва­рів по­ряд із не­ста­біль­ною кон’юн­кту­рою зов­ні­шніх рин­ків збу­ту сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції ство­рює по­тен­цій­ні за­гро­зи і ри­зи­ки ско­ро­че­н­ня тем­пів ди­на­мі­ки роз­ви­тку ві­тчи­зня­но­го агро­бі­зне­су та зни­же­н­ня йо­го до­хі­дно­сті. То­му ва­жли­во своє­ча­сно від­слід­ко­ву­ва­ти в ди­на­мі­ці змі­ни, які від­бу­ва­ю­ться на про­до­воль­чо­му рин­ку для ефе­ктив­но­го прийня­т­тя від­по­від­них за­хо­дів зі ста­бі­лі­за­ції си­ту­а­ції і під­трим­ки вза­є­мо­ви­гі­дно­го ба­лан­су ін­те­ре­сів ви­ро­бни­ків та спо­жи­ва­чів.

канд. еко­ном. на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник ла­бо­ра­то­рії мар­ке­тин­гу, еко­но­мі­чно­го ана­лі­зу та за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Кі­ро­во­град­ської дер­жав­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської до­слі­дної стан­ції НААН

Ін­ди­ка­то­ри ста­ну про­до­воль­чої без­пе­ки

Прийня­то вва­жа­ти, якщо в еко­но­мі­ці кра­ї­ни пи­то­ма ва­га на­ціо­наль­но­го ви­ро­бни­цтва за най­ва­жли­ві­ши­ми про­ду­кта­ми хар­чу­ва­н­ня у за­галь­но­му об­ся­зі їх спо­жи­ва­н­ня на­се­ле­н­ням ста­но­вить не мен­ше 80% впро­довж усьо­го пе­рі­о­ду ро­ку, то про­до­воль­ча без­пе­ка є стій­кою. Однак не менш ва­жли­вим її ін­ди­ка­то­ром є та­кож і час­тка про­да­жу ві­тчи­зня­них про­до­воль­чих то­ва­рів, які ви­ро­бле­ні на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, че­рез тор­го­ву ме­ре­жу під­при­ємств на вну­трі­шньо­му рин­ку.

У всьо­му сві­ті дер­жа­ва на­ма­га­є­ться від­сте­жу­ва­ти в ди­на­мі­ці ті змі­ни, які від­бу­ва­ю­ться на про­до­воль­чо­му рин­ку для своє­ча­сно­го прийня­т­тя від­по­від­них за­хо­дів зі ста­бі­лі­за­ції для під­трим­ки ба­лан­су ін­те­ре­сів ви­ро­бни­ків і спо­жи­ва­чів.

За­галь­но­ві­до­мо та­кож, що для ефе­ктив­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня агро­бі­зне­су до­сить чут­тє­вим є стан ди­на­мі­ки роз­ви­тку вну­трі­шньо­го про­до­воль­чо­го рин­ку сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції і, зокре­ма, об­ся­гу опто­вої і роз­дрі­бної тор­гів­лі.

Ві­тчи­зня­на ста­ти­сти­ка згі­дно з на­яв­ною ни­ні ме­то­до­ло­гі­єю до опто­во­го то­ва­ро­обо­ро­ту (без ПДВ і акци­зу) вклю­чає да­ні що­до об­ся­гів пе­ре­про­да­жу (про­даж без пе­ре­ро­бле­н­ня) під­при­єм­ства­ми від сво­го іме­ні за вла­сний ра­ху­нок но­вих або вжи­ва­них то­ва­рів без будь-яких змін (крім зви­чай­них для тор­гів­лі опе­ра­цій) роз­дрі­бним тор­гов­цям, під­при­єм­ствам та ор­га­ні­за­ці­ям або ін­шим опто­ви­кам (крім на­се­ле­н­ня) для їх ви­ко­ри­ста­н­ня чи на­сту­пно­го про­да­жу як в Укра­ї­ні, так і на екс­порт.

До обо­ро­ту роз­дрі­бної тор­гів­лі вклю­ча­ють роз­дрі­бний то­ва­ро­обо­рот під­при­ємств (юри­ди­чних осіб), які здій­сню­ють ді­яль­ність із роз­дрі­бної тор­гів­лі, а та­кож роз­ра­хун­ко­ві об­ся­ги про­да­жу спо­жив­чих то­ва­рів че­рез тор­го­ву ме­ре­жу, що на­ле­жить фі­зи­чним осо­бам-під­при­єм­цям, та на рин­ках (на осно­ві да­них су­ціль­но­го одно­ра­зо­во­го об­сте­же­н­ня та адмі­ні­стра­тив­них да­них що­до ме­ре­жі роз­дрі­бної тор­гів­лі та ре­сто­ран­но­го го­спо­дар­ства, що на­ле­жить фі­зи­чним осо­бам-під­при­єм­цям).

По­то­чний стан вну­трі­шньо­го про­до­воль­чо­го рин­ку

Ана­ліз офі­цій­них ста­ти­сти­чних да­них ди­на­мі­ки опто­во­го то­ва­ро­обо­ро­ту про­до­воль­чих то­ва­рів за пе­рі­од 2005–2015 рр. свід­чить, що він зріс в ці­ло­му з 79,1 до 224,3 млрд грн, то­ді як пи­то­ма ва­га про­да­жу то­ва­рів ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва у за­галь­но­му об­ся­зі ско­ро­ти­ла­ся із 78,6 до 75,2%. При цьо­му в 2013 і 2014 рр. ця час­тка бу­ла най­ниж­чою і ста­но­ви­ла від­по­від­но 71,7 та 71,4%.

У І пів­річ­чі 2016 р. за по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми під­при­єм­ства­ми опто­вої тор­гів­лі бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но про­до­воль­чих то­ва­рів на су­му 112,3 млрд грн. Із про­до­воль­чих то­ва­рів най­біль­ше бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но тю­тю­но­вих ви­ро­бів, ал­ко­голь­них на­по­їв, олій і жи­рів хар­чо­вих, мо­ло­чних про­ду­ктів, ма­сла і си­рів, шо­ко­ла­ду і ви­ро­бів кон­ди­тер­ських цукро­вих, м’яса і м’ясних про­ду­ктів, ка­ви, а та­кож вод мі­не- раль­них та на­по­їв без­ал­ко­голь­них (табл. 1).

Як і слід бу­ло очі­ку­ва­ти, по­рів­ня­но з від­по­від­ним пе­рі­о­дом по­пе­ре­дньо­го ро­ку збіль­ши­лись об­ся­ги про­да­жу круп, бо­ро­шна гру­бо­го по­ме­лу (у 3,6 ра­зу), бо­ро­шна (у 2,9 ра­зу), вер­му­ту та ін­ших аро­ма­ти­зо­ва­них вин (у 2,6 ра­зу), си­дру та вин пло­до­во-ягі­дних (у 2,1 ра­зу), хлі­бо­бу­ло­чних та бо­ро­шня­них кон­ди­тер­ських ви­ро­бів (на 96,1%). Ця тен­ден­ція спо­жив­чих на­стро­їв зав­жди бу­ла ха­ра­ктер­на са­ме для скла­дних, у со­ці­аль­но­еко­но­мі­чно­му сен­сі, пе­рі­о­дів роз­ви­тку на­шої кра­ї­ни.

Во­дно­час, за да­ни­ми ана­лі­зу ін­фор­ма­ції Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки, по­ряд з цим змен­ши­лись і об­ся­ги про­да­жу ри­би, ра­ко­по­ді­бних та мо­лю­сків (на 46,9%), фру­ктів і ово­чів пе­ре­ро­бле­них (на 38,2%), олій ро­слин­них (на 36,7%), шо­ко­ла­ду і ви­ро­бів кон­ди­тер­ських цукро­вих (на 33,2%), про­ду­ктів мо­ло­чних, ма­сла та си­рів (на 27,9%), а та­кож ри­су (на 27,1%).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.