Ри­нок ку­ку­ру­дзи вро­жаю 2016 ро­ку

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - О. Ма­слак

Ни­ні­шній се­зон ха­ра­кте­ри­зу­є­ться збіль­ше­н­ням ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи. Та­ка си­ту­а­ція скла­ла­ся як на вну­трі­шньо­му рин­ку Укра­ї­ни, так і за­га­лом у сві­ті. Ра­зом з цим, зро­стає спо­жи­ва­н­ня цьо­го зер­на. Це в чер­го­вий раз під­твер­джує за­галь­но­го­спо­дар­ське та еко­но­мі­чне зна­че­н­ня ці­єї куль­ту­ри.

Сві­то­ве ви­ро­бни­цтво

Ку­ку­ру­дза є основ­ною фу­ра­жною куль­ту­рою у сві­ті. Упро­довж остан­ніх де­ся­ти ро­ків об­ся­ги її ви­ро­бни­цтва по­стій­но зро­ста­ли (за ви­ня­тком се­зо­нів 2012–2013 та 2015–2016 ро­ків), адже ку­ку­ру­дза вва­жа­є­ться одним із кра­щих ви­дів зер­на для ви­ро­бни­цтва кон­цен­тро­ва­них кор­мів у тва­рин­ни­цтві та не­за­мін­ною си­ро­ви­ною для ви­ро­бни­цтва біо­е­та­но­лу. За про­гно­за­ми Мі­ні­стер­ства сіль­сько­го го­спо­дар­ства США (USDA), сві­то­ве ви­ро­бни­цтво цьо­го зер­на у 2016–2017 МР пе­ре­ви­щить 1 млрд т та вста­но­вить но­вий ре­корд. На збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва впли­ва­ти­муть зро­ста­н­ня уро­жай­но­сті на 2% та роз- ши­ре­н­ня по­сів­ної пло­щі під куль­ту­рою на 2,7 млн га.

На­ро­ще­н­ня вро­жа­їв ку­ку­ру­дзи від­бу­ло­ся у біль­шо­сті кра­їн — основ­них ви­ро­бни­ків цьо­го зер­на. Так, у США по­рів­ня­но з ми­ну­ло­рі­чним уро­жа­єм від- бу­де­ться під­ви­ще­н­ня на 11%, Бра­зи­лії — 23%. У Пів­ден­но­Афри­кан­ській ре­спу­блі­ці пі­сля не­вро­жай­но­го ми­ну­ло­го се­зо­ну у ни­ні­шньо­му про­гно­зу­ють зі­бра­ти на рів­ні се­ре­дніх по­ка­зни­ків 2012–2014 ро­ків.

Май­же на тре­ти­ну очі­ку­є­ться збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи в Ар­ген­ти­ні. Якщо в ми­ну­ло­му се­зо­ні в цій кра­ї­ні бу­ло ви­ро­бле­но 28 млн т, то у по­то­чно­му цей по­ка­зник пе­ре­ви­щить 36 млн т. За ін­фор­ма­ці­єю ана­лі­ти­ків Зер­но­вої Бір­жі Бу­е­но­сАй­ре­са, на це впли­ну­ла пе­ре­орі­єн­та­ція мі­сце­вих фер­ме­рів з ви­ро­щу­ва­н­ня сої на ку­ку­ру­дзу, оскіль­ки на остан­ню від­бу­ло­ся ска­су­ва­н­ня екс­порт­но­го ми­та. Як на­слі­док, пло­щі під ку­ку­ру­дзою роз­ши­ри­ли­ся на 1 млн га, до 4,5 млн га.

Ра­зом з тим, змен­ши­ло­ся ви­ро­бни­цтво цьо­го зер­на в Ки­таї. За по­пе­ре­дні­ми під­сум­ка­ми в Пі­дне­бе­сній збе­руть 216 млн т зер­на, що май­же на 8,6 млн т мен­ше рів­ня по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну. До то­го ж, у Ме­кси­ці збе­руть уро­жай ку­ку­ру­дзи на 5% мен­ше рів­ня ми­ну­ло­го ро­ку, а в Ка­на­ді — від­по­від­но на 9%.

По­при збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва ку­ку­ру­дзи у ба­га­тьох кра­ї­нах США за­ли­ши­ться сві-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.