День по­ля NovoFarm: те­хні­ка для ефе­ктив­но­го агро­бі­зне­су

Agrobusiness Segodni - - Сезонний показ - Дми­тро Ра­діо­нов

На по­ча­тку жов­тня ком­па­нія NovoFarm про­ве­ла в Пол­тав­ській обла­сті мас­шта­бний День по­ля, під час яко­го про­де­мон­стру­ва­ла чи­слен­ним від­ві­ду­ва­чам ши­ро­ку лі­ній­ку як до­бре ві­до­мої те­хні­ки, так і ці­ка­вих но­ви­нок від Case IH.

До­бра тра­ди­ція Пол­тав­щи­ни

7 жов­тня на одно­му з по­лів ТОВ «Ду­кла» (Пол­тав­ський р-н, Пол­тав­ська обл.) бу­ло не про­штов­хну­ти­ся: по­над 350 сіль­го­спви­ро­бни­ків із Пол­тав­ської та су­сі­дніх обла­стей за­ві­та­ли сю­ди на що­рі­чний День по­ля ком­па­нії NovoFarm, який дав­но став до­брою тра­ди­ці­єю в ре­гіо­ні.

«Ми вдя­чні вам за те, що ви сьо­го­дні з на­ми на цьо­му свя­ті, — на­го­ло­шує, звер­та­ю­чись до від­ві­ду­ва­чів за­хо­ду, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор NovoFarm Оль­га Кри­вен­ко. — Пол­тав­щи­на є одним із най­більш пра­це­лю­бних і ще­дрих ре­гіо­нів, який ми ду­же лю­би­мо. Ми пра­цю­є­мо тіль­ки за­ра­ди вас, адже в ці важ­кі ча­си ли­ше агро­се­ктор та пра­це­люб­ство зда­тні під­ня­ти еко­но­мі­ку Укра­ї­ни».

Зна­чно по­спри­я­ти цьо­му по­кли­ка­на те­хні­ка Case IH, офі­цій­ним ди­ле­ром якої в Укра­ї­ні ось уже 15-ий рік є ком­па­нія NovoFarm.

«NovoFarm є на­шим дав­нім пар­тне­ром, з яким ми ба­га­то че­рез що про­йшли, і сьо­го­дні не бо­ї­мо­ся ра­зом із нею ви­во­ди­ти но­ві мо­де­лі на ри­нок, — під­кре­слює бі­знес-ме­не­джер Case IH в Укра­ї­ні та Мол­до­ві Юрій Єго­ров. — Во­дно­час, ра­зом із NovoFarm ми по­чи­на­є­мо ду­ма­ти не ли­ше про те, як про­да­ти те­хні­ку, а як зро­би­ти агро- бі­знес ефе­ктив­ні­шим та ра­ціо­наль­ні­шим».

Но­вин­ки Case IH: ве­ли­кий по­тен­ці­ал на вла­сні очі

В то­му, щоб зро­би­ти агро­бі­знес ефе­ктив­ним і ра­ціо­наль­ним, мо­жуть зна­чно до­по­мог­ти но­ві роз­роб­ки Case IH, ро­бо­ту яких ува­жно оці­ни­ли при­су­тні агра­рії.

Пер­шим до­во­ди­ти свої пе­ре­ва­ги на по­лі під пиль­ни­ми по­гля­да­ми агра­рі­їв ру­шив Ecolo Tiger 870 з ши­ри­ною за­хва­ту 4,27 м — пред­став­ник но­во­го по­лі­н­ня гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­чів Case IH, го­лов­ни­ми зав­да­н­ня­ми яко­го є руй­ну­ва­н­ня під­плу­жної пі­до­шви та роз­пу­ше­н­ня ґрун­ту. Спо­ча­тку пра­цює ди­ско­ва бо­ро­на з Х-по­ді­бною ра­мою. До неї за до­по­мо­гою С-по­ді­бних сті­йок, фор­ма яких спри­яє кра­що­му про­хо­джен­ню ма­си по­жнив­них ре­шток, ін­ди­ві­ду­аль­но на від­ста­ні 36,1 см один від одно­го за­крі­пле­ні два ря­ди ди­сків ді­а­ме­тром 610 мм, що пра­цю­ють на гли­би­ну до 10 см. По про­хо­джен­ню бо­ро­ни на гли­би­ну до 45 см пра­цює 7 па­ра­бо­лі­чних сті­йок із ре­гу­льо­ва­ним хо­дом до 2,1 т. Во­ни за­крі­пле­ні на ра­мі на від­ста­ні 1,2 м одна від одної та осна­ще­ні ла­па­ми спе­ці­аль­ної фор­ми (до­ло­то з кри­ла­ми, що від­ве­де­ні на­зад та в бо­ки й опу­ще­ні вниз), зав­дя­ки чо­му Ecolo Tiger 870 не про­сто зри­ває ущіль­не- ний шар ґрун­ту, а змі­щує йо­го в бік, що по­лі­пшує ефе­ктив­ність ро­бо­ти. За основ­ною лі­ні­єю ро­бо­чих ор­га­нів пра­цює ке­ро­ва­на гі­драв­лі­кою ба­та­рея ди­сків, які роз­би­ва­ють груд­ку і ви­рів­ню­ють по­верх­ню. За­вер­шує обро­бі­ток Г-по­ді­бний ка­ток.

До­по­мог­ти за­оща­ди­ти ко­шти на азо­тних до­бри­вах і не втра­ти при цьо­му на вро­жай­но­сті куль­тур по­кли­ка­на дру­га но­вин­ка Case IH — 16-ря­дний агре­гат для вне­се­н­ня без­во­дно­го амі­а­ку Nutri-Tiller 950. До ро­бо­ти стає пер­ша лі­нія ро­бо­чих ор­га­нів — ін­ди­ві­ду­аль­но за­крі­пле­ні на мі­цній А-по­ді­бній ра­мі ди­ско­ві но­жі ді­а­ме­тром 610 мм, які про­рі­за­ють ґрунт. Во­дно­час, із бо­чки для зрі­дже­но­го амі­а­ку ма­сою до 11,5 т рід­кий газ че­рез хо­ло­диль­не обла­дна­н­ня по­да­є­ться на фор­сун­ки до­ло­то­по­ді­бних со­шни­ків Mole Knife, що роз­та­шо­ва­ні з між­ря­д­дям 76 см, і да­лі по­сту­пає у ґрунт. Пі­сля цьо­го ди­ски ді­а­ме­тром 460 мм, а за ни­ми й ко­тки за ко­жним ряд­ком ді­а­ме­тром 360 мм на­дій­но за­кри­ва­ють амі­а­чну бо­ро­зну.

Пиль­на ува­га сіль­го­спви­ро­бни­ків бу­ла при­ку­та до Axial-Flow 7240 — пред­став­ни­ка но­во­го по­ко­лі­н­ня ро­тор­них зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів Case IH, що не див­но, адже но­вин­ка має чи­ма­ло ці­ка­вих осо­бли­во­стей. І пер­шою з них є при­від ро­то­ра — без­сту­пе­не­ва КПП Power Plus™. Це да­ло змо­гу мі­ні­мі­зу­ва­ти про­ков­зу­ва­н­ня та втра­ту по­ту­жно­сті, а та­кож до­да­ло фун­кцію ре­вер­су ро­то­ра, зав­дя­ки чо­му опе­ра­тор пря­мо з ка­бі­ни мо­же усу­ну­ти за­би­ва­н­ня. Axial-Flow 7240 ці­ка­вий і тим, що він має одну з най­біль­ших у сво­є­му кла­сі си­сте­му обмо­ло­ту та се­па­ра­ції — 2,98 м², а за­галь­на пло­ща си­сте­ми очи­ще­н­ня до­ся­гає 8,59 м². Ва­жли­во, що в стан­дар­тній ком­пле­кта­ції вся си­сте­ма очи­ще­н­ня ко­пі­ює по­верх­ню по­ля у ме­жах 12%. До­дає при­ва­бли­во­сті ком­бай­ну й швид­кість ви­ван­та­же­н­ня зер­на: бун­кер об’ємом 11,1 м³ пов­ні­стю спу­сто­шу­є­ться при­бли­зно за 2 хв. Але най­біль­ше він під­ку­пає зру­чні­стю в екс­плу­а­та­ції, адже опе­ра­тор, си­дя­чи в ка­бі­ні, мо­же ке­ру­ва­ти пра­кти­чно всім: ре­гу­лю­ва­ти верх­ні і ни­жні ре­ше­та, вен­ти­ля­тор, си­сте­ми ви­ван­та­же­н­ня та роз­ки­да­н­ня, а та­кож по­дрі­бню­вач. На за­хо­ді Axial-Flow 7240 пра­цю­вав по сої із жа­ткою TerraFlex із гну­чким рі­жу­чим бру­сом, яка до­зво­ляє ро­би­ти зріз 5 см, а за від­по­від­них на­ла­шту­вань у по­хи­лій ка­ме­рі — 3–3,5 см.

Та­кож свої пе­ре­ва­ги на по­лі до­во­ди­ли са­мо­хі­дний об­при­ску­вач Patriot та си­сте­ма то­чно­го зем­ле­роб­ства AFS. Так, агра­рії по­ба­чи­ли ро­бо­ту си­сте­ми ав­то­ма­ти­чно­го управ­лі­н­ня: пі­сля по­бу­до­ви тра­є­кто­рії на ба­га­то­фун­кціо­наль­но­му дис­плеї Quadtrac 500, то­чно ру­ха­ю­чись по ко­лії, оми­нав пе­ре­шко­ди без до­по­мо­ги опе­ра­то­ра.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.