23 тис. т

Agrobusiness Segodni - - Події і факти -

З жов­тня 2016 ро­ку впро­ва­дже­н­ня аграр­них роз­пи­сок по­ши­ри­ло­ся ще на чо­ти­ри обла­сті Укра­ї­ни — Хмель­ни­цьку, Тер­но­піль­ську, Ми­ко­ла­їв­ську та Сум­ську. Від­по­від­ний на­каз № 384 бу­ло ви­да­но Мі­ні­стер­ством аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни 19 жов­тня 2016 ро­ку. Одно­ча­сно три­ває впро­ва­дже­н­ня аграр­них роз­пи­сок у Пол­тав­ській, Він­ни­цькій, Чер­ка­ській та Хар­ків­ській обла­стях. Подаль­ше роз­гор­та­н­ня про­е­кту аграр­них роз­пи­сок пе­ред­ба­чає про­дов­же­н­ня ін­фор­ма­цій­но-осві­тньої кам­па­нії для сіль­го­спви­ро­бни­ків, но­та­рі­у­сів, пред­став­ни­ків ком­па­ній-по­ста­чаль­ни­ків, ко­мер­цій­них бан­ків, зер­но­трей­де­рів, щоб по­ясни­ти ме­ха­ні­зми ро­бо­ти з цим ін­стру­мен­том.

На сьо­го­дні у від­кри­то­му Ре­є­стрі аграр­них роз­пи­сок за­ре­є­стро­ва­но 60 аграр­них роз­пи­сок, які до­зво­ли­ли агра­рі­ям Пол­тав­ської, Він­ни­цької, Чер­ка­ської та Хар­ків­ської обла­стей за­лу­чи­ти по­над 189 млн грн для по­пов­не­н­ня обі­го­вих ко­штів.

цукру що­до­би ви­ро­бля­є­ться в Укра­ї­ні — «Укр­цу­кор».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.