Ри­нок со­ня­шни­ку но­во­го вро­жаю

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Оле­ксандр Ма­слак

Но­вий се­зон від­зна­ча­є­ться збіль­ше­н­ням ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ку в Укра­ї­ні та сві­ті. Одно­ча­сно з ви­ро­бни­цтвом зро­ста­ти­ме йо­го спо­жи­ва­н­ня. Про­те осо­бли­ві­стю цьо­го ро­ку бу­де на­ро­щу­ва­н­ня об­ся­гів вну­трі­шньої пе­ре­роб­ки цьо­го олій­но­го на­сі­н­ня та ре­а­лі­за­ція на вну­трі­шніх рин­ках шро­ту й олії.

Сві­то­ве ви­ро­бни­цтво

Со­ня­шник на­ле­жить до трій­ки більш ви­ро­щу­ва­них у сві­ті олій­них куль­тур та має зна­чний вплив на олій­ний ба­ланс. Об­ся­ги йо­го ви­ро­бни­цтва по­сту­па­ю­ться та­ким олій­ним куль­ту­рам, як со­є­ві бо­би та рі­пак. Сві­то­ве ви­ро­бни­цтво олій­них куль­тур у 2015–2016 мар­ке­тин­го­во­го ро­ку (МР) пе­ре­ви­щи­ло 520 млн т. При цьо­му час­тка со­є­вих бо­бів ста­но­ви­ла 60%, рі­па­ку — 13%, то­ді як со­ня­шни­ку ли­ше 8%.

На­сі­н­ня со­ня­шни­ку в се­ре­дньо­му мі­стить жи­ру по­над 48– 50%, біл­ка — 16–19%, а ви­хід олії при про­ми­сло­вій пе­ре­роб­ці до­ся­гає 47%. Со­ня­шни­ко­ва олія ви­ко­ри­сто­ву­є­ться для ви­го­тов­ле­н­ня мар­га­ри­ну, кон­сер­вів, хлі­бних і кон­ди­тер­ських ви­ро­бів; зна­хо­дить за­сто­со­ву­є­ться у ми­ло­вар­ній, ла­ко­фар­бо­вій та ін­ших га­лу­зях про­ми­сло­во­стях. При пе­ре­роб­ці на­сі­н­ня, крім олії, одер­жу­ють ма­ку­ху або шрот, які є цін­ним кор­мом у тва­рин­ни­цтві.

За про­гно­за­ми Мі­ні­стер­ства сіль­сько­го го­спо­дар­ства США (USDA) у 2016–2017 МР сві­то­ве ви­ро­бни­цтво со­ня­шни­ку ста­но­ви­ти­ме 43,8 млн т, тоб­то біль­ше по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну на 9%. Збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва від­бу­де­ться під впли­вом зро­ста­н­ня уро­жай­но­сті та роз­ши­ре­н­ня по­сів­них площ. Так, уро­жай­ність очі­ку­є­ться близь­ко 17,7 ц/га, що на 3% ви­ще по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну. По­сів­на пло­ща під куль­ту­рою ста­но­вить 24,8 млн га, що на 7% по­сту­па­є­ться ми­ну­ло­рі­чно­му по­ка­зни­ку.

Біль­ше за по­пе­ре­дній се­зон зі­бра­ли вро­жай у Ар­ген­ти­ні (+22%); очі­ку­ють зі­бра­ти у Ро­сії (+9%) та кра­ї­нах ЄС-27 (+9%). В Укра­ї­ні, за да­ни­ми USDA, очі­ку­є­ться збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ку на 2,2 млн т, або май­же на 20%. Ра­зом з тим, на рів­ні ми­ну­ло­го се­зо­ну зі­бра­ли вро­жай у Ту­реч­чи­ні та Ки­таї. По­при зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ку в основ­них кра­ї­нах йо­го ви­ро­бни­ках Укра­ї­на ни­ні­шньо­го се­зо­ну за­ли­ши­ться най­біль­шим сві­то­вим ви­ро­бни­ком цьо­го олій­но­го на­сі­н­ня.

Спо­жи­ва­н­ня та тор­гів­ля

Сві­то­ве спо­жи­ва­н­ня со­ня­шни­ку зро­ста­ти­ме. У по­то­чно­му се­зо­ні по­пит на цю олій­ну куль­ту­ру оці­ню­є­ться в об­ся­зі 43,6 млн т, що біль­ше по­рів­ня­но з ре­кор­дним ми­ну­ло­рі­чним по­ка­зни­ком на 9%. При цьо­му, на від­мі­ну від по­пе­ре­дньо­го се­зо­ну, об­ся­ги спо­жи­ва­н­ня со­ня­шни­ку по­сту­па­ти­му­ться йо­го ви­ро­бни­цтву. Це впли­не на не­зна­чне збіль­ше­н­ня сві­то­вих кін­це­вих за­па­сів. На за­вер­ше­н­ня ни­ні­шньо­го се­зо­ну во­ни очі­ку­ю­ться в об­ся­зі май­же 2 млн т, на 19 т біль­ше по­пе­ре­дньо­го рів­ня.

Об­ся­ги сві­то­вої тор­гів­лі со­ня­шни­ком змен­ша­ться. На зов­ні­шніх рин­ках очі­ку­є­ться ре­а­лі­зу­ва­ти 1,6 млн т. Сві­то­ви­ми лі­де­ра­ми з екс­пор­ту на­сі­н­ня со­ня­шни­ку ста­нуть кра­ї­ни ЄС-27, які, за про­гно­за­ми, екс­пор­ту­ють до 21% та Укра­ї­на — 9% за­галь­но­го об­ся­гу зов­ні­шніх про­да­жів. Основ­ни­ми ім­пор­те­ра­ми со­ня­шни­ку за­ли­ша­ться Ту­реч­чи­на та кра­ї­ни ЄС-27, які ма­ють на­мі­ри при­дба­ти по­над по­ло­ви­ну сві­то­во­го екс­порт­но­го фон­ду.

За­га­лом об­ся­ги сві­то­вої тор­гів­лі со­ня­шни­ком від­но­сно йо­го вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня ста­нов­лять мен­ше 4%, що по­ясню­є­ться пе­ре­роб­кою цьо­го на­сі­н­ня у кра­ї­нах йо­го ви­ро­бни­ках та за­до­во­ле­н­ням по­треб спо­жи­ва­чів не си­ро­ви­ною, а про­ду­кта­ми пе­ре­роб­ки. Більш по­ши­ре­ни­ми про­ду­кта­ми пе­ре­роб­ки со­ня­шни­ку на зов­ні­шньо­му рин­ку є хар­чо­ва олія та шрот. Сві­то­ва тор­гів­ля та­ки­ми то­ва­ра­ми про­во­ди­ться актив­ні­ше.

Про­ду­кти пе­ре­роб­ки

У 2016–2017 МР про­гно­зу­є­ться ви­ро­би­ти 16,7 млн т со­ня­шни­ко­вої олії, що на 10% пе­ре­ви­щить рі­вень по­пе­ре­дньо­го ро­ку. Збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва олії пов’язу­ють зі зро­ста­н­ням по­пи­ту на неї. Так, Ро­сія збіль­шить спо­жи­ва­н­ня цьо­го про­ду­кту по­рів­ня­но з ми­ну­лим се­зо­ном на 4%, Ар­ген­ти­на і Ту­реч­чи­на — 3%, кра­ї­ни ЄС-27–8%. За­га­лом сві­то­ве спо­жи­ва­н­ня со­ня­шни­ко­вої олії зро­сте на 4%, до 15,6 млн т. На від­мі­ну від рі­па­ко­вої та со­є­вої, со­ня­шни­ко­ву олію пе­ре­ва­жно ви­ко­ри­сто­ву­ють на хар­чо­ві ці­лі.

Укра­ї­на є одним із лі­де­рів сві­то­во­го екс­пор­ту про­ду­ктів пе­ре­роб­ки со­ня­шни­ку. За да­ни­ми USDA, сві­то­вий ри­нок роз­ра­хо­вує отри­ма­ти від Укра­ї­ни в ни­ні­шньо­му се­зо­ні май­же 5 млн т со­ня­шни­ко­вої олії, що на 15% біль­ше по­пе­ре­дньо­го. Час­тка Укра­ї­ни у сві­то­вій тор­гів­лі со­ня­шни­ко­вою олі­єю оці­ню­є­ться на рів­ні 56%, що під­твер­джує одно­о­сі­бне сві­то­ве лі­дер­ство за зов­ні­шні­ми про­да­жа­ми цьо­го про­ду­кту. Для по­рів­ня­н­ня: екс­порт олії з Ро­сії ста­но­ви­ти­ме 1,9 млн т, або 21% сві­то­во­го про­да­жу, Ар­ген­ти­ни — 0,6 млн т (6%). За­га­лом Укра­ї­на екс­пор­тує со­ня­шни­ко­ву олію у 90 кра­їн, у то­му чи­слі най­біль- ше в Ін­дію, Ки­тай, кра­ї­ни ЄС, Ту­реч­чи­ну та Єги­пет.

У ни­ні­шньо­му се­зо­ні очі­ку­є­ться збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ко­во­го шро­ту до 17,9 млн т, що на 10% пе­ре­ви­щить ми­ну­ло­рі­чний по­ка­зник. Ви­ро­бни­цтво со­ня­шни­ко­во­го шро­ту зо­се­ре­дже­не в кра­ї­нах, що за­йма­ю­ться ви­ро­щу­ва­н­ням на­сі­н­ня, а са­ме: Укра­ї­ні, Ро­сії, Ар­ген­ти­ні та кра­ї­нах ЄС. Зокре­ма, кра­ї­ни ЄС біль­шість ви­ро­бле­ної про­ду­кції за­ли­ша­ють для по­треб вну­трі­шньо­го рин­ку, на від­мі­ну від Укра­ї­ни, яка май­же увесь отри­ма­ний то­вар екс­пор­тує. За­га­лом об­ся­гів ви­ро­бни­цтва шро­ту ста­но­ви­ти­муть 17,9 млн т, що бу­де до­ста­тньо для за­без­пе­че­н­ня по­пи­ту на рів­ні 17,3 млн т.

Об­ся­ги екс­пор­ту со­ня­шни­ко­во­го шро­ту з Укра­ї­ни у цьо­му се­зо­ні оці­ню­ю­ться екс­пер­та­ми USDA на рів­ні 4,7 млн т, що пе­ре­ви­щує по­ка­зник по­пе­ре­дньо­го ро­ку на 15% та ста­но­вить май­же дві тре­ти­ни сві­то­вих про­да­жів. Від­так, за під­сум­ка­ми остан­ніх трьох се­зо­нів, ли­ше 1,3–1,6% ві­тчи­зня­но­го ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ко­во­го шро­ту за­ли­ша­є­ться для по­треб вну­трі­шньо­го рин­ку.

Ви­ро­бни­цтво

За по­пе­ре­дні­ми під­сум­ка­ми у 2016 ро­ці агра­рії збе­руть 13,5 млн т со­ня­шни­ку, що на 21% біль­ше ми­ну­ло­рі­чно­го по­ка­зни­ка. На це впли­ну­ло зро­ста­н­ня вро­жай­но­сті. З 1 га в се­ре­дньо­му очі­ку­ють зі­бра­ти близь­ко 23 ц/га, що біль­ше ми­ну­ло­го ро­ку на 6%. Від­бу­ло­ся роз­ши­ре­н­ня пло­щі до зби­ра­н­ня. Якщо то­рік зби­ра­н­ня куль­ту­ри про­во­ди­ло­ся з пло­щі 5,2 млн га, то в ни­ні­шньо­му із 5,9 млн га. Ра­зом з тим, про­гно­зи ана­лі­ти­чних ком­па­ній рі­зня­ться. Ма­кси­маль­ні об­ся­ги ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ку, за оцін­ка­ми ві­тчи­зня­них екс­пер­тів, ста­нов­лять 13,9 млн т.

Со­ня­шник на­ле­жить до від­но­сно те­пло­лю­бних куль­тур, ви­мо­гли­вий до во­ло­ги, хо­ча вва­жа­є­ться ро­сли­ною по­су­хо­стій­кою. Ця куль­ту­ра ду­же чу­тли­ва до ін­тен­сив­но­го со­ня­чно­го осві­тле­н­ня, до­бре ро­сте на чор­но­зе­мах рі­зних ти­пів та ка­шта­но­вих ґрун­тах, по­га­но — на важ­ких гли­нис-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.