Го­рі­хо­ві

Agrobusiness Segodni - - Економічний гектар - Ю.В. Кер­на­сюк

Сві­то­вий ри­нок го­рі­хів від­кри­ває зна­чні пер­спе­кти­ви для ві­тчи­зня­них ви­ро­бни­ків. Цей на­прям агро­бі­зне­су ви­гі­дно й еко­но­мі­чно до­ціль­но роз­ви­ва­ти як у ма­лих та се­ре­дніх го­спо­дар­ствах, які тра­ди­цій­но за­йма­ю­ться тру­до­міс­тки­ми ви­да­ми сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції, так і у ве­ли­ких аграр­них під­при­єм­ствах кор­по­ра­тив­но­го ти­пу.

канд. еко­ном. на­ук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник ла­бо­ра­то­рії мар­ке­тин­гу, еко­но­мі­чно­го ана­лі­зу та за­хи­сту ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Кі­ро­во­град­ської дер­жав­ної сіль­сько­го­спо­дар­ської до­слі­дної стан­ції НААН

Ви­гі­дний ви­бір для ма­ло­го і се­ре­дньо­го агро­бі­зне­су

У всі ча­си го­рі­хи в хар­чу­ван­ні лю­дей ві­ді­гра­ва­ли ва­жли­ву роль як дже­ре­ло ко­ри­сних по­жив­них ре­чо­вин — пов­но­цін­них жи­рів, ву­гле­во­дів і біл­ків, а та­кож ві­та­мі­нів В1, А, В2, К, Е, С. За­галь­но­ві­до­мо, що до скла­ду біл­ків го­рі­хів вхо­дять ряд не­за­мін­них амі­но­ки­слот, а в ядрах мі­сти­ться від 2 до 4% мі­не­раль­них ре­чо­вин, зокре­ма, та­ких цін­них мі­кро­еле­мен­тів, як ка­лій, каль­цій, ма­гній, фо­сфор, за­лі­зо, а з мі­кро­еле­мен­тів — мар­га­нець, ко­бальт, ні­кель, мідь.

До го­рі­хо­плі­дних на­ле­жать пе­ред­усім во­ло­ський го­ріх, со­лод­кий ми­гдаль, лі­щи­на, фун­дук, фі­ста­шки, ка­штан їстів­ний, ке­дро­вий, бу­ко­вий го­ріх, а та­кож ін­ші йо­го менш ві­до­мі і по­ши­ре­ні рі­зно­ви­ди.

Го­рі­хо­плі­дні куль­ту­ри є одним із най­більш пер­спе­ктив­них ви­дів еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті для роз­ви­тку в ма­лих і се­ре­дніх фор­мах го­спо­да­рю­ва­н­ня.

В Укра­ї­ні, за да­ни­ми ана­лі­зу дер­жав­ної ста­ти­сти­чної ін­фор­ма­ції, під основ­ни­ми гopixoплiдни­ми на­са­дже­н­ня­ми (во­ло­ський гopix, ми­гдаль, фун­дук, фі­ста­шка та ін­ші) за­га­лом у 2015 р. усі­ма ка­те­го­рі­я­ми го­спо­дарств бу­ло зайня­то 16,6 тис. га, в то­му чи­слі у пло­до­но­сно­му ві­ці — 13,5 тис. га, з яких біль­ша ча­сти­на на­ле­жить во­ло­сько­му го­рі­ху — 16,2 тис. га, або 97,6%. За остан­ні ро­ки пло­ща усіх на­са­джень го­рі­хо­плі­дних куль­тур сут­тє­во не змі­ню­ва­ла­ся. У 2011 р. — 17,0 тис. га, 2012 р. — 16,9 тис. га, 2013 р. — 17,0 тис. га, 2014 р. — 16,0 тис. га.

Най­біль­ша в стру­кту­рі усіх го­рі­хо­плі­дних на­са­джень пло- ща зна­хо­ди­ться у Чер­ні­ве­цькій (10,2%) і Він­ни­цькій (7,8%) обла­стях. Та­кож зна­чна час­тка площ під ці­єю куль­ту­рою роз­мі­ще­на в Дні­про­пе­тров­ській (6,6%), За­кар­пат­ській (6,6%), До­не­цькій (6,6%), Львів­ській (6,6%) і Чер­ка­ській (6,0%) обла­стях.

Май­же 82,5% усіх на­са­джень го­рі­хо­плі­дних куль­тур ни­ні зо­се­ре­дже­но в го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня. При цьо­му їх час­тка сут­тє­во ко­ли­ва­є­ться в рі­зних ре­гіо­нах кра­ї­ни. Зокре­ма, в Ми­ко­ла­їв­ській обла­сті пи­то­ма ва­га го­спо­дарств на­се­ле­н­ня у пло­щі на­са­джень го­рі­хо­плі­дних куль­тур най­мен­ша — 37,5%, то­ді як у За­по­різь­кій, Львів­ській, Рів­нен­ській, Жи­то­мир­ській, Тер­но­піль­ській, Хар­ків­ській, Во­лин­ській, Лу­ган­ській і Чер­ні­гів­ській — 100%.

За під­сум­ка­ми роз­роб­ки да­них ви­бір­ко­во­го об­сте­же­н­ня сіль­сько­го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті до­мо­го­спо­дарств сіль­ської мі­сце­во­сті за про­гра­мою ба­зо­во­го ін­терв’ю, яке бу­ло про­ве­де­но Дер­жав­ною слу­жбою ста­ти­сти­ки в трав­ні 2016 р., з роз­ра­хун­ку на ко­жні де­сять до­мо­го­спо­дарств у сіль­ській мі­сце­во­сті при­па­дає 8 де­рев го­рі­ха, в то­му чи­слі най­біль­ша їх кіль­кість зо­се­ре­дже­на у Він­ни­цькій (17), Чер­ні­ве­цькій (16), Ми­ко­ла­їв­ській (11), а най­мен­ша — в Хар­ків­ській (1), Чер­ні­гів­ській (2) і Сум­ській (2) обла­стях. За­ле­жно від роз­мі­ру при­са­ди­бної ді­лян­ки у до­мо­го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня з пло­щею зе­мель 0,5 га і мен­ше на­лі­чу­є­ться 6 де­рев го­рі­хо­плі­дних куль­тур, від 0,51 до 1,00 га — 9, 1,01 га і біль­ше — 10.

Лі­де­ром з ви­ро­бни­цтва го­рі­хо­плі­дних куль­тур є Чер­ка­щи­на, яка за їх ва­ло­вим збо­ром із за­галь­ної пло­щі на­са­джень у 2015 р. зайня­ла пер­ше мі­сце з час­ткою 11% і об­ся­гом 12,2 тис. т (ді­агр. 1).

До­сить ва­го­ма пи­то­ма час­тка у ви­ро­бни­цтві го­рі­хів на­ле­жить ви­ро­бни­кам Дні­про­пе­тров­ської (10% і 11,5 тис. т), Хмель­ни­цької (9% і 10,6 тис. т), За­кар­пат­ської (8% і 9,4 тис. т) і Чер­ні­ве­цької (8% і 8,6 тис. т) обла­стей.

Се­ре­дня уро­жай­ність го­рі­хо­плі­дних куль­тур з 1 га на­са­джень у пло­до­но­сно­му ві­ці в Укра­ї­ні ми­ну­ло­го ро­ку ста­но- ви­ла 85,1 ц. Най­ви­щою во­на бу­ла в Чер­ка­ській (186,2 ц/га), Пол­тав­ській (164,8 ц/га) і За­по­різь­кій (131,8 ц/га) обла­стях. Тоб­то, на­при­клад, при се­ре­дній опто­вій ці­ні про­да­жу 1 кг во­ло­сько­го го­рі­ха, дрі­бно­го в шка­ра­лу­пі, що­най­мен­ше за 15–18 грн, орі­єн­тов­на рин­ко­ва вар­тість 100 ц вро­жаю ся­га­ти­ме близь­ко 150– 180 тис. грн. А за умов, ко­ли ви­ро­щу­ва­ти сорт із тон­кою шка­ра­лу­пою, йо­го ці­на мо­же ся­га­ти 30 грн і біль­ше за 1 кг не­очи­ще­них го­рі­хів.

Огляд рин­ку свід­чить, що су­ча­сні сер­ти­фі­ко­ва­ні ви­со­ко­які­сні са­джан­ці сор­то­во­го ще­пле­но­го го­рі­ха укра­їн­ської і за­ру­бі­жної се­ле­кції зда­тні за­без­пе­чи­ти уро­жай­ність у 7–8-рі­чно­му ві­ці всту­пу в пло­до­но­ше­н­ня від 2,5 до 3,0–3,5 ц/га, а на 20-му ро­ці — до 4–5 т/га і біль­ше.

Са­ме то­му цей вид еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті якнай­кра­ще під­хо­дить для роз­ви­тку в фер­мер­ських і осо­би­стих се­лян­ських го­спо­дар­ствах на­се­ле­н­ня, що ви­ко­ри­сто­ву­ють зде­біль­шо­го не­ве­ли­кі зе­мель­ні ді­лян­ки для ве­де­н­ня то­вар­но­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го ви­ро­бни­цтва.

Сві­то­вий ри­нок во­ло­ських го­рі­хів

Оскіль­ки в Укра­ї­ні 97–98% усьо­го об­ся­гу ви­ро­бни­цтва го­рі­хо­плі­дних куль­тур на­ле­жить во­ло­сько­му го­рі­ху, який у нас ще на­зи­ва­ють гре­цьким, то пев­ний ін­те­рес пред­став­ляє ана­ліз йо­го по­зи­цій на сві­то­во­му рин­ку (табл. 1).

За да­ни­ми ана­лі­зу ін­фор­ма­ції огля­до­во­го ви­да­н­ня USDA Tree Nuts: World Markets and Trade, сві­то­ве ви­ро­бни­цтво во­ло­сько­го го­рі­ха у 2016–2017 мар­ке­тин­го­во­му пе­рі­о­ді про­гно­зу­є­ться на рів­ні ре­кор­дних 2,1 млн т у шка­ра­лу­пі, в основ­но­му пред­став­ле­ним на рин­ку Ки­та­єм і США. На ці дві кра­ї­ни при­па­дає май­же 80% від за­галь­но­го об­ся­гу йо­го ви­ро­бни­цтва в сві­ті (ді­агр. 2).

Об­сяг ви­ро­бни­цтва в Ки­таї про­гно­зу­є­ться на 6% ви­ще по­рів­ня­но з по­пе­ре­днім пе­рі­о­дом до 1,06 млн т за ра­ху­нок збіль­ше­н­ня пло­щі на­са­джень і спри­я­тли­вих умов ви­ро­щу­ва­н­ня. Зро­ста­н­ня ім­пор­ту очі­ку­є­ться май­же на 20%, до 100 тис. т че­рез під­ви­ще­ний по­пит з бо­ку хар­чо­вої про­ми­сло­во­сті.

Згі­дно з озна­че­ним зві­том USDA, Укра­ї­на ра­зом з Чи­лі за­ймає 4 мі­сце се­ред сві­то­вих ви­ро­бни­ків во­ло­ських го­рі­хів. За про­гно­зом у 2016–2017 мар­ке­тин­го­во­му пе­рі­о­ді йо­го ви­ро­бни­цтво ста­но­ви­ти­ме 100 тис. т, що за­ймає 5% сві­то­во­го по­ка­зни­ка. За остан­ні п’ять ро­ків ви­ро­бни­цтво во­ло­сько­го го­рі­ху ко­ли­ва­ло­ся від ма­кси­маль­но­го по­ка­зни­ка 115,8 тис. т у 2013– 2014 і 115,1 тис. т у 2015–2016 до 96,9 тис. т в 2012–2013 мар­ке­тин­го­во­му пе­рі­о­ді.

У кра­ї­нах ЄС про­гно­зу­є­ться зни­же­н­ня ви­ро­бни­цтва на 3%, до 113 тис. т вна­слі­док не­зна­чно­го йо­го ско­ро­че­н­ня у Фран­ції і Іспа­нії.

Вну­трі­шнє спо­жи­ва­н­ня во­ло­сько­го го­рі­ха в Укра­ї­ні остан­ні­ми ро­ка­ми ста­но­ви­ти­ме близь-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.