Бі­о­ло­гі­чні за­со­би для ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва

Agrobusiness Segodni - - Сезонний показ - Те­тя­на Ко­валь­чук

Ор­га­ні­чне ви­ро­щу­ва­н­ня по-укра­їн­ськи на­ра­зі — це по­шук зо­ло­тої се­ре­ди­ни у ви­ко­ри­стан­ні мі­не­раль­них до­брив, хі­мі­чних за­со­бів та біо­ло­гі­чних пре­па­ра­тів за мен­ші гро­ші. Са­ме до та­кої пра­кти­ки вда­ю­ться ви­ро­бни­ки, бо орі­єн­ту­ю­ться на вну­трі­шньо­го по­ку­пця. Якщо, ска­жі­мо, єв­ро­пей­ці чи аме­ри­кан­ці ма­ють фі­нан­со­ву мо­жли­вість ку­пу­ва­ти ор­га­ні­чні про­ду­кти і від­да­ють їм пе­ре­ва­гу, то укра­їн­ці за­зви­чай фі­нан­со­во обме­же­ні, і не ду­же звер­та­ють ува­гу на ор­га­ні­чність. Крім то­го, хто це пе­ре­ві­ряє і чи на на­ле­жно­му рів­ні? Одним сло­вом, на­ві­що пла­ти­ти біль­ше, ду­ма­ють по­ку­пці. А ви­ро­бни­ки та­кож не хо­чуть ускла­дню­ва­ти со­бі жи­т­тя і ви­ро­щу­ва­ти ор­га­ні­чно, зби­ра­ти мен­ші вро­жаї з біль­шою со­бі­вар­ті­стю, якщо все одно до­рож­че ні­хто не ку­пить. Про­би­ти­ся на зов­ні­шній ри­нок на­віть з ор­га­ні­чною про­ду­кці­єю пра­кти­чно не­мо­жли­во, бо там сво­їх ви­ро­бни­ків ви­ста­чає. У ві­тчи­зня­них агра­рі­їв на­ра­зі ку­пу­ють за­кор­до­ном тіль­ки си­ро­ви­ну для про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва, на­при­клад, ком­бі­кор­мів. От та­кі ре­а­лії ви­ро­щу­ва­н­ня в Укра­ї­ні.

У про­від­них кра­ї­нах сві­ту лю­ди на здо­ров’ї не еко­ном­лять. То­му там і збіль­шу­є­ться кіль­кість го­спо­дарств, які го­то­ві за­до­воль­ня­ти зро­ста­ю­чу по­тре­бу на ор­га­ні­чне. Пов­на від­мо­ва від мі­не­раль­них до­брив та хі­мі­чних пре­па­ра­тів на ко­ристь біо­ло­гі­чних ме­то­дів жив­ле­н­ня та за­хи­сту ро­слин, — ось і весь се­крет ор­га­ні­чних го­спо­дарств по-єв­ро­пей­ськи. Як свід­чать ре­зуль­та­ти до­слі­джень, близь­ко 30% ор­них зе­мель у Єв­ро­пі зайня­ті під ор­га­ні­чним ви­ро­бни­цтвом, тоб­то тре­ти­на ви­ро­бни­цтва сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції ви­ро­бля­є­ться без за­сто­су­ва­н­ня хі­мі­чних пе­сти­ци­дів. На­віть у тра­ди­цій­них го­спо­дар­ствах, які ви­ко­ри­сто­ву­ють хі­мі­чні за­со­би за­хи­сту ро­слин, зро­стає час­тка біо­ло­гі­чних пре­па­ра­тів, ка­жуть екс­пер­ти.

В Укра­ї­ні си­ту­а­ція з ор­га­ні­чним ви­ро­бни­цтвом да­ле­ко не опти­мі­сти­чна. Про­сто не має у нас куль­ту­ри спо­жи­ва­н­ня ор­га­ні­чних про­ду­ктів, на­се­ле­н­ня не знає чі­тко, що та­ке ор­га­ні­чне, і на­ві­що за ньо­го пе­ре­пла­чу­ва­ти, тоб­то не­має еко­но­мі­чних сти­му­лів для фер­ме­рів ви­ро­щу­ва­ти ор­га­ні­чно. За­раз у нас за­галь­на пло­ща ор­них зе­мель ста­но­вить близь­ко 30–32 млн га, а під ор­га­ні­чним ви­ро­бни­цтвом пе­ре­бу­ває ли­ше 400 тис. га зе­мель, тоб­то ли­ше 0,05%. Якщо по­рів­ня­ти з єв­ро­пей­ськи­ми про­пор­ці­я­ми, то си­ту­а­ція у нас нев­ті­шна з ор­га­ні­кою, зва­жа­ю­чи на та­кі мас­шта­би зе­мель. Не­має у нас і осе­ред­ку та­ко­го ви­ро­щу­ва­н­ня, пе­ре­ва­жно го­спо­дар­ства роз­ки­да­ні по Укра­ї­ні.

Ор­га­ні­чно­го до­бри­ва не ви­ста­чає

Зі слів за­ві­ду­ва­ча від­ді­лом агро­хі­мії, канд. с.-г. на­ук (На­ціо­наль­ний на­у­ко­вий центр «Ін­сти­тут зем­ле­роб­ства НААН Укра­ї­ни) Ста­ні­сла­ва Де­го­дю­ка, роз­ви­ток ор­га­ні­чно­го ви­ро­бни­цтва в Укра­ї­ні бу­ксує, то­му що най­го­лов­ні­ше в та­ко­му ви­ро­щу­ван­ні — це за­бо­ро­на ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти будь-які син­те­ти­чні мі­не­раль­ні до­бри­ва та за­со­би за­хи­сту ро­слин. «До­зво­ле­но тіль­ки за­сто­со­ву­ва­ти ма­те­рі­а­ли при­ро­дньо­го, тоб­то ор­га­ні­чно­го по­хо­дже­н­ня: гній ВРХ, сви­ней, пта­ши­ний по­слід. Але є ще одна умо­ва. Ці тва­ри­ни по­вин­ні ви­ро­щу­ва­ти­ся в ор­га­ні­чно­му го­спо­дар­стві та спо­жи­ва­ти ор­га­ні­чні кор­ми, які ви­ро­ще­ні без за­сто­су­ва­н­ня син­те­ти­чних мі­не­раль­них до­брив. Але без їх за­сто­су­ва­н­ня агра­рій отри­має на 30–50% ниж­чу вро­жай­ність. Ко­ли ж до­брив вза­га­лі не ви­ко­ри­сто­ву­вав: ні мі­не­раль­них, ні гною, то вро­жай­ність мо­же зни­зи­ти­ся до 70%. Про­сто при­йшли на по­ле, за­сі­я­ли і ви­ко­ри­ста­ли при­ро­дню ро­дю­чість ґрун­ту», — роз­по­вів Ста­ні­слав Де­го­дюк.

Най­кра­щим до­бри­вом для зем­лі є зви­чай­ний гній, і йо­го ви­ко­ри­сто­ву­ють агра­рії в усьо­му сві­ті, якщо ма­ють в на­яв­но­сті. Але та­ке ор­га­ні­чне до­бри­во має бу­ти ском­по­сто­ва­не, сфер­мен­ти­зо­ва­не, щоб не за­бру­дню­ва­ти зем­лю та нав­ко­ли­шнє се­ре­до­ви­ще. Адже ко­ли амі­ак про­сто ви­па­ро­ву­є­ться, то він так са­мо як хі­мі­чний азот бу­де за­бру­дню­ва­ти ґрун­ти, во­ди і про­ду­кцію. Про­те за­раз ли­ше де­які фер­ме­ри мо­жуть со­бі до­зво­ли­ти ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти пе­ре­гній, і са­ме в ор­га­ні­чно­му го­спо­дар- стві. З ро­ку в рік до­во­ди­ться кон­ста­ту­ва­ти, що у нас ка­та­стро­фі­чно не ви­ста­чає по­го­лів’я ВРХ, а це основ­ні по­ста­чаль­ни­ки пе­ре­гною на по­ля. Са­ме то­му пе­ре­йти ма­со­во на ор­га­ні­чне ви­ро­щу­ва­н­ня най­ближ­чим ча­сом не вда­сться, на­віть якщо з’яви­ться ве­ли­ке ба­жа­н­ня у біль­шо­сті агра­рі­їв. Не­об­хі­дно збіль­ши­ти по­го­лів’я ху­до­би. А на це по­трі­бні ро­ки і те ж са­ме не­пе­ре­бор­не ба­жа­н­ня. Від­так, хі­мі­чні до­бри­ва за­ли­ша­ю­ться до­мі­нан­тни­ми у тра­ди­цій­но­му ви­ро­бни­цтві, адже фер­ме­ри за­ці­кав­ле­ні отри­ма­ти кра­щий уро­жай, іна­кше не має сен­су за­йма­ти­ся аграр­ним бі­зне­сом.

Фа­хів­ці в га­лу­зі агро­но­мії та екс­пер­ти з ви­ко­ри­ста­н­ня біо­ло­гі­чних пре­па­ра­тів ка­жуть, що мо­жна під час ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти азо­то­фі­ксу­ю­чі, фо­сфо­ро­мо­бі­лі­зу­ю­чі, сір­ко­мо­бі­лі­зу­ю­чі мі­кро­би та ба­кте­рії, адже во­ни ро­блять те ж са­ме, що і мі­не­раль­ні до­бри­ва. Про­те су­ча­сні агра­рії не мо­жуть пов­ні­стю від­мо­ви­ти­ся від хі­мі­чних пре­па­ра­тів, бо це об­умов­ле­но осо­бли­во­стя­ми са­мої ро­сли­ни. Біль­шість сіль­сько­го­спо­дар­ських куль­тур мо­же ли­ше пев­ний від­со­ток по­жив­них ре­чо­вин за­сво­ї­ти за ра­ху­нок мі­кро­бів, а ін­шу ча­сти­ну їй по­трі­бно по­пов­ни­ти зав­дя­ки мі­не­раль­ним до­бри­вам.

При­ро­дою так за­ду­ма­но, що ли­ше бо­бо­ві куль­ту­ри всту­па­ють у сим­біоз із ба­кте­рі­я­ми, да­ють їм ву­гле­во­ди, а ба­кте­рії, сво­єю чер­гою, пе­ре­тво­рю­ють не­до­сту­пну фор­му азо­ту з по­ві­тря у до­сту­пну для бо­бо­вих, яку во­ни мо­жуть за­сво­ї­ти.

Ін­шим куль­ту­рам у цьо­му сен­сі не так по­ща­сти­ло. Їм по-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.