У те­хно­ло­гії ви­ро­щу­ва­н­ня пше­ни­ці ози­мої

Agrobusiness Segodni - - Сезонний показ - О. І. Ци­лю­рик

У Сте­пу ви­ро­щу­ва­н­ня ви­со­ко­го вро­жаю зер­но­вих куль­тур обме­жу­є­ться де­фі­ци­том во­ло­ги. То­му чи­стий пар тут слід роз­гля­да­ти як за­по­ру­ку ста­ло­го ви­ро­бни­цтва про­до­воль­чо­го зер­на пше­ни­ці ози­мої. За ді­єю на вро­жай він не по­сту­па­є­ться зро­шен­ню, хо­ча і є най­більш еро­зій­но вра­зли­вим та енер­го­ви­тра­тним по­лем сі­во­змі­ни.

Вплив основ­но­го обро­бі­тку чи­сто­го па­ру на низ­ку фа­кто­рів. До­слі­дже­н­ня

В ни­ні­шніх умо­вах зем­ле­роб­ства з по­явою ма­ло­ви­тра­тних мі­ні­маль­них те­хно­ло­гій зна­че­н­ня чи­сто­го па­ру не змен­ши­лось, він і на­да­лі за­ли­ша­є­ться одним із фа­кто­рів по­лі­пше­н­ня во­ло­го­за­без­пе­че­н­ня по­сі­вів пше­ни­ці ози­мої і на­сту­пних куль­тур сі­во­змі­ни.

Ме­та до­слі­джень по­ля­га­ла у ви­вчен­ні впли­ву спосо­бів основ­но­го обро­бі­тку чи­сто­го па­ру на агро­фі­зи­чні вла­сти­во­сті, по­жив­ний ре­жим, во­ло­гість ґрун­ту, за­бур’яне­ність, еко­но­мі­чну ефе­ктив­ність та фор­му- ва­н­ня уро­жаю зер­на пше­ни­ці ози­мої, а та­кож роз­роб­ці опти­маль­них те­хно­ло­гі­чних рі­шень з обро­бі­тку ґрун­ту в па­ру. Ек­спе­ри­мен­таль­на ча­сти­на ро­бо­ти здій­сню­ва­лась про­тя­гом 2005–2015 ро­ків у ста­ціо­нар­них по­льо­вих до­слі­дах Дер­жав­ної уста­но­ви Ін­сти­тут сіль­сько­го го­спо­дар­ства сте­по­вої зо­ни НААН Укра­ї­ни (Дні­про­пе­тров­ська обл.) в трьох ко­ро­тко­ро­та­цій­них сі­во­змі­нах: чи­стий пар — пше­ни­ця ози­ма — ячмінь ярий, чи­стий пар — пше­ни­ця ози­ма — со­ня­шник та чи­стий пар — пше­ни­ця ози­ма — со­ня­шник — ячмінь ярий — ку­ку­ру­дза.

Основ­ний обро­бі­ток ґрун­ту і за­гор­та­н­ня усі­єї ли­сто­сте­бло­вої ма­си ячме­ню, со­ня­шни­ку та ку­ку­ру­дзи про­во­ди­ли в чор­но­му па­ру во­се­ни по­ли­це­вим плу­гом ПО-3–35 (25–27 см), ди­ско­во-чи­зель­ним куль­ти­ва­то­ром Conser Till Plow (14– 16 см) і важ­ки­ми ди­ско­ви­ми бо­ро­на­ми БГР-4,2 «Со­ло­ха» (10– 12 см), в ран­ньо­му па­ру ве­сною — ком­бі­но­ва­ним агре­га­том АКШ-5,6 «Ре­зи­дент» (12–14 см). Сорт пше­ни­ці ози­мої — Кра­су­ня оде­ська (2005–2010 рр.) та Ли­та­нів­ка (2011–2015 рр.). Ін­ші еле­мен­ти агро­те­хні­ки — за­галь­но­прийня­ті для Сте­пу. Всі екс­пе­ри­мен­таль­ні по­льо­ві до­слі­дже­н­ня ви­ко­ну­ва­ли у від­по­від­но­сті до за­галь­но­прийня­тих ме­то­дик. Да­ні уро­жай­но­сті куль­тур обро­бля­лись ме­то­дом дис­пер­сій­но­го ана­лі­зу за Б. А. До­спє­хо­вим (1979) на комп’юте­рі.

Грунт до­слі­дної ді­лян­ки — чор­но­зем зви­чай­ний важ­ко су­глин­ко­вий із вмі­стом гу­му­су в ша­рі 0–30 см 4,2%, ру­хо­мих спо­лук фо­сфо­ру і ка­лію (за Чи­ри­ко­вим) від­по­від­но 145 і 115 мг/кг. Ро­ки до­слі­джень бу­ли спри­я­тли­ви­ми для ви­ро­щу­ва­н­ня пше­ни­ці ози­мої, однак ха­ра­кте­ри­зу­ва­лись не­рів­но­мір­ним роз­по­ді­лом еле­мен­тів по­го­ди в ча­сі.

Щіль­ність ґрун­ту в па­ро­во­му по­лі рі­зни­лась за­ле­жно від ви­ду па­ру, стро­ків ви­зна­че­н­ня, агро­те­хні­чних при­йо­мів. Ха­ра­ктер­ною озна­кою бу­до­ви чор­но­зе­му зви­чай­но­го ве­сною бу­ла на­яв­ність ущіль­не­но­го про­шар­ку 10–20 см на ди­ско­во­му (муль­чу­валь­но­му) обро­бі­тку, а та­кож під­ви­ще­н­ня об’єм­ної ма­си ґрун­ту в ни­жній ча­сти­ні ор­но­го ша­ру (20–30 см) в се­ре­дньо­му до 1,25–1,30 г/см³ на ва­рі­ан­тах чи­зе­лю­ва­н­ня та ран­ньо­го па­ру.

На час сів­би пше­ни­ці ози­мої за­ре­є­стро­ва­ні пев­ні змі­ни в щіль­но­сті ґрун­ту по­рів­ня­но з ве­сня­ним пе­рі­о­дом, зокре­ма зни­же­н­ня її у верх­ньо­му (0–10 см) ша­рі та збіль­ше­н­ня у про­шар­ках 10–20 та 20–30 см (пар пі­сля со­ня­шни­ку та ку­ку­ру­дзи). По стер­ньо­во­му по­пе­ре­дни­ку озна­че­не яви­ще чі­тко про­сте­жу­ва­лось ли­ше в 2002 і 2005 ро­ках.

Твер­дість ґрун­ту в ор­но­му ша­рі на стер­ньо­во­му па­ру ве­сною ва­рі­ю­ва­ла від 5,4 кг/см² по оран­ці до 10,1 кг/см² по ди­ско­во­му (муль­чу­валь­но­му) обро­бі­тку. Ма­кси­маль­ні ве­ли­чи­ни опо­ру за­ре­є­стро­ва­ні на гли­би­ні від 15 до 25 см. На час сів­би ози­ми­ни спо­сте­рі­га­лось зни­же­н­ня твер­до­сті ґрун­ту у верх­ньо­му (0–10 см) ша­рі і збіль­ше­н­ня в ниж­че роз­та­шо­ва­них ша­рах, при цьо­му роз­бі­жно­сті в по­ка­зни­ках по ва­рі­ан­тах до­слі­ду ви­яви­лись ана­ло­гі­чни­ми ве­сня­но­му пе­рі­о­ду.

Стру­ктур­ний ана­ліз ґрун­ту ме­то­дом «су­хо­го» про­сі­ю­ва­н­ня на си­тах по­ка­зав, що в ор­но­му ша­рі чор­но­зе­му зви­чай­но­го ве­сною на чи­стих па­рах мі­сти­лось до­сить ба­га­то (83–91%) гру­до­чок роз­мі­ром 10–0,25 мм, що є одним із ва­жли­вих по­ка­зни­ків

Ран­ній пар пі­сля со­ня­шни­ку — злі­ва, по­ли­це­ва оран­ка чи­сто­го па­ру пі­сля со­ня­шни­ку — спра­ва (на по­ча­тку трав­ня пе­ред пер­шим ве­сня­ним обро­бі­тком)

Ран­ній пар пі­сля ячме­ню — злі­ва, по­ли­це­ва оран­ка чи­сто­го па­ру пі­сля ячме­ню — спра­ва

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.